ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!
האתר בתקופת הרצה וחלק מהתכנים עדין נמצאים רק באתר הישן, מוזמנים לבקר גם שם
נשמר באזור האישי

שופטים פרק י”א: סיפור יפתח הגלעדי

תצוגת כיתה מלאה
שופטים פרק י”א: סיפור יפתח הגלעדי
לב השיעור
פתיחה
מפגש
התבוננות
מדרש אליהו רבה
הפנמה
אסיף
מדרש
מדרש אליהו רבה
אליהו רבה (איש שלום) פרשה יב ד”ה למה היו ישראל
ושמא תאמר אותן ארבעים ושנים אלף שנהרגו בימי יפתח הגלעדי מפני מה נהרגו?
יפתח הגלעדי נדר נדר שלא כהוגן, ופינחס בן אלעזר עומד, היה לו לפינחס שילך אצל יפתח להתיר את נדרו, היה לו ליפתח לילך אצל פינחס ויתיר לו את נדרו, ולא הלך.
זה אומר אני כהן גדול בן כהן גדול בן בנו של אהרן הכהן אלך אצל עם הארץ?!
וזה אומר אני ראש לכל ישראל אלך אצל זה?!
זה נוהג גדולה לעצמו וזה נוהג גדולה לעצמו, אוי לה לגדולה שמקברת את בעליה, אוי לה לגדולה שאינה גורמת טובה בעולם.
יפתח הגלעדי נדר דבר שלא כהוגן להעלות את בתו על גבי מזבח, נתקבצו עליו אנשי אפרים לעשות עימו מריבה גדולה.
היה לו לפינחס שיאמר להן, להתיר לו נדרו לא באתם אליו, לעשות מריבה באתם אליו?! לא מיחה בבני אפרים, ולא התיר לו את נדרו ליפתח.
מי שיושב על כסא שופט צדק יהי שמו הגדול מבורך לעולם ולעולמי עולמים אמר, מאחר ששם זה נפשו בכפו ובא והציל את ישראל מיד מואב ומיד בני עמון באו לעשות עימו מריבה גדולה, לפיכך נתקבצו למלחמה ויצא והרג בהן ארבעים ושנים אלף, שנאמר “ויאמר לו אמר נא שבולת ויאמר סבולת” (שופטים י”ב ו’), זה לשון עבודה זרה, כאדם שאומר לחבירו שאבול, והוא לא יכול לדבר כן “ויאחזוהו וישחטוהו אל מעברות הירדן וגו”‘ (שופטים י”ב).
ומי הרג את כל אלה? אמור, לא הרג אותן אלא פינחס בן אלעזר, שהיה ספק בידו למחות ואינו מוחה, להפר לו נדרו ליפתח ולא התיר לו.
ולא פינחס בלבד, אלא כל מי שהוא ספק בידו למחות ואינו מוחה, להחזיר את ישראל למוטב ואינו מחזיר, את הדמים הנשפכין לישראל אינן נשפכין אלא על ידיו, שנאמר “ואתה בן אדם צופה … באמרי לרשע … ואתה כי הזהרת רשע … ” (יחזקאל ל”ג, ז’ ח’ י”ט), לפי שכל ישראל ערבין זה לזה.
למה הן דומין, לספינה שנקרעה בה בית אחד, אין אומרים, נקרע בית אחד בספינה, אלא נקרעה כל הספינה כולה, שנאמר “הלא עכן בן זרח מעל מעל וגו'” (יהושע כ”ב כ’).
שיעור על סיפור יפתח, הביקורת של המדרש על חוסר האחריות שלו ומשמעויות ערכיות לדורות.
לב השיעור: מה מעכב ערבות הדדית?
פתיחה: מה מקלקלת הגאוה?

נכתוב על הלוח, או נכין מראש כרזה: ‘מה, אני אלך אליו? שהוא יבוא אלי!’

נבקש מהתלמידים להתייחס: האם הרגשת כך פעם? האם זו תחושה ראויה? אילו הפסדים נגרמים מהתנהגות כזו?

מי שרוצה יתאר מקרים מהחיים.

מפגש: הכרות עם הפרק

על התלמידים להכיר את סיפורו של יפתח מהתנ”ך כרקע ללימוד המדרש, על-ידי שיעורי בית או על-ידי לימוד בשיעור. להלן הצעה לעבודה מקדימה.

מטלת הכנה לשיעור:

קראו בספר שופטים פרק י”א-י”ב והשיבו בקצרה על השאלות הבאות:

1. מי היה יפתח?

2. מדוע פנו זקני גלעד אל יפתח?

3. יפתח מסכים לעמוד בראש המערכה מול בני עמון בתנאי. . . . (השלימו)

 מה מעידה בקשה זו על אופיו של יפתח?

4. מהו הנדר שנדר יפתח? (פס’ ל-ל”א)

5. מדוע קובעים חז”ל שיפתח “שאל שלא כהוגן” ?

6. מה היו תוצאות המלחמה?

7. מה קורה כשיפתח חוזר מן המלחמה? האם יפתח מקיים את נדרו?

 האם לדעתך יכול היה יפתח לפעול בדרך אחרת? הסבירי

8. בפרק י”ב יפתח נלחם כנגד שבט אפרים מדוע?

9. מה היו תוצאות המלחמה?

10. האם תוכלו לשער ולהסביר מה היה העוון בגללו נפלו כל כך הרבה מבני אפרים?

התבוננות: מדרש אליהו רבה

א.נערוך דיון פתיחה המתבסס על עבודת ההכנה, ובו כדאי להדגיש:

 1. יפתח משבט מנשה, גורש מביתו, גיבור חיל, הוזעק כדי לסייע במלחמה מול בני עמון.

 2. רדיפת הכבוד של יפתח.

 3. נדרו של יפתח-בקש שלא כהוגן-שמא יצא בעל-חיים טמא שאינו ראוי לקרבן.

 4. יפתח מנצח את בני עמון, מתעקש לקיים את נדרו גם כשמדובר בביתו.

 5. כאן המקום להסביר את העיקרון של התרת נדרים.

 6. במלחמה בין שבט אפריים לבני גלעד נפלו ארבעים ושניים אלף איש.

 7. נותרת השאלה למה נהרגו כל כך הרבה אנשים – השערות של התלמידים.

במטרה למצוא תשובה לשאלה נעבור לעיון במדרש.

ב. כעת נעיין במדרש אליהו רבה:

אליהו רבה (איש שלום) פרשה יב ד”ה למה היו ישראל
ושמא תאמר אותן ארבעים ושנים אלף שנהרגו בימי יפתח הגלעדי מפני מה נהרגו?
יפתח הגלעדי נדר נדר שלא כהוגן, ופינחס בן אלעזר עומד, היה לו לפינחס שילך אצל יפתח להתיר את נדרו, היה לו ליפתח לילך אצל פינחס ויתיר לו את נדרו, ולא הלך.
זה אומר אני כהן גדול בן כהן גדול בן בנו של אהרן הכהן אלך אצל עם הארץ?!
וזה אומר אני ראש לכל ישראל אלך אצל זה?!
זה נוהג גדולה לעצמו וזה נוהג גדולה לעצמו, אוי לה לגדולה שמקברת את בעליה, אוי לה לגדולה שאינה גורמת טובה בעולם.
יפתח הגלעדי נדר דבר שלא כהוגן להעלות את בתו על גבי מזבח, נתקבצו עליו אנשי אפרים לעשות עימו מריבה גדולה.
היה לו לפינחס שיאמר להן, להתיר לו נדרו לא באתם אליו, לעשות מריבה באתם אליו?! לא מיחה בבני אפרים, ולא התיר לו את נדרו ליפתח.
מי שיושב על כסא שופט צדק יהי שמו הגדול מבורך לעולם ולעולמי עולמים אמר, מאחר ששם זה נפשו בכפו ובא והציל את ישראל מיד מואב ומיד בני עמון באו לעשות עימו מריבה גדולה, לפיכך נתקבצו למלחמה ויצא והרג בהן ארבעים ושנים אלף, שנאמר “ויאמר לו אמר נא שבולת ויאמר סבולת” (שופטים י”ב ו’), זה לשון עבודה זרה, כאדם שאומר לחבירו שאבול, והוא לא יכול לדבר כן “ויאחזוהו וישחטוהו אל מעברות הירדן וגו”‘ (שופטים י”ב).
ומי הרג את כל אלה? אמור, לא הרג אותן אלא פינחס בן אלעזר, שהיה ספק בידו למחות ואינו מוחה, להפר לו נדרו ליפתח ולא התיר לו.
ולא פינחס בלבד, אלא כל מי שהוא ספק בידו למחות ואינו מוחה, להחזיר את ישראל למוטב ואינו מחזיר, את הדמים הנשפכין לישראל אינן נשפכין אלא על ידיו, שנאמר “ואתה בן אדם צופה … באמרי לרשע … ואתה כי הזהרת רשע … ” (יחזקאל ל”ג, ז’ ח’ י”ט), לפי שכל ישראל ערבין זה לזה.
למה הן דומין, לספינה שנקרעה בה בית אחד, אין אומרים, נקרע בית אחד בספינה, אלא נקרעה כל הספינה כולה, שנאמר “הלא עכן בן זרח מעל מעל וגו'” (יהושע כ”ב כ’).

נקודות מרכזיות בפיסקה:

  • פינחס ויפתח אינם מגלים ערבות הדדית בגלל הקושי למחול על כבודם.
  • פינחס היה מחויב בערבות לכלל ישראל ולכן היה עליו לפנות ליפתח ולעזור לו להתיר את הנדר.
  • פינחס היה מחויב בערבות לכלל ישראל ולכן היה צריך להזהיר את בני אפרים לא לצאת למלחמה.
  • שתי נקודות אלו של העדר ערבות הביאו לאסון גדול בעם ישראל.

ג. נציג משימה לעיבוד המדרש. נבחר אחת משתי אפשרויות:

1. מכתב

במדרש מופיעות שתי דמויות מרכזיות, בחרו אחת משתיהן עמה אתם מזדהים ודברו בשמה אל בני אפרים או אל הגיבור השני. כתבו שאלה המתייחסת למעשיהם ולאחריותם לתוצאות הטרגיות (מות בת יפתח, והריגת ארבעים ושניים אלף הלוחמים). זכרו, עליכם לכתוב את הדברים בגוף ראשון – “אני”.

הכיתה תאזין לדברי החברים תוך הנחייה של המורה. מומלץ למורה לסכם טענות מרכזיות של כל דמות על הלוח.

2. משפט

בכיתה יערך משפט בפני חברי בית הדין הגדול, שלושה תלמידים יצגו את יפתח ושלושה נוספים ייצגו את פינחס. כל הכתה תשמש בית דין. ניתן לסכם דיון בהצבעה. על המשתתפים להשתמש בדברי המדרש כמקור ולהוסיף את דעותיהם ותחושותיהם האישיות.

מומלץ למורה לסכם טענות מרכזיות של שני הצדדים על הלוח.

ד.הקושי להיות ערב

נערוך דיון על הסיבה לאי נטילת האחריות – “זה נוהג גדולה לעצמו וזה נוהג גדולה לעצמו, אוי לה לגדולה שמקברת את בעליה, אוי לה לגדולה שאינה גורמת טובה בעולם”. גדולת התפקיד עלולה להוביל לגדולת הלב.

ה. נקיים דיון מסכם ונתייחס לנקודות הבאות:

1. ערבות הדדית על פי פסקת סיכום במדרש. שימו לב עד היכן מגיעה השפעתה של חוסר ערבות.

2. דגש על מקומו של הכבוד האישי כגורם מקלקל הפוגע באחדות בעמנו ומעכב ערבות הדדית.

3. התייחסות לחשיבות התוכחה וגבולותיה.

4. התייחסות למשל הספינה. (בכתה מתקשה ניתן ללמוד את המדרש במשותף ולתת לתלמידים לבוא לידי ביטוי בהמחשת המדרש בהצגה, פנטומימה או בציור).

הפנמה: עד היכן אני לוקח אחריות?

 *מדוע קשה לבני אדם להיות ערבים? למשל במקרה של הלוואה בנקאית.

 *עד איזה גבול אדם מוכן/צריך ‘לשלם’ בשביל ערבות?

 *כיצד לדעתך יכולה להשפיע הערבות על סוגיות כמו מצבם של תושבי שדרות, בית השלום בחברון, קשישים ומחוסרי בית? מה אתה וחבריך יכולים לתרום בנושא זה?

 *ההתרסה במדרש היא כלפי המנהיגים. איך זה נוגע לי היום במשפחה בסניף בכיתה בשכונה?

 *’וכל מי שספק בידו למחות. . . ‘ האם הדברים מכוונים גם אלי? מתי?

נחלק לכמה מהמשתתפים כרטיסיות עם דילמות הקשורות לערבות הדדית. כל מי שבידו כרטיסיה יקריא בקול את הדילמה, כל משתתף שרוצה יגיב.

1. חבר מבקש ממני לחתום ערבות בבנק להלוואה שהוא לוקח לפתיחת עסק חדש. אני חושש שהוא מתלהב מאד אך לא ריאלי והעסק יפול, האם אחתום על ערבות?

2. ראיתי ברחוב/בבית הספר ילדים מתעללים בילדה קטנה. האם אני מערב מבוגרים או רשויות חוק? וכאשר מדובר באחותו הקטנה של החבר שלי כיצד אנהג הפעם ?

3. שמעתי צעקות מחרידות מדירת השכנים וקולות חפצים מתנפצים, אני חושש להיכנס מה אעשה?

4. נדמה לי שחברי מסתבך במעשים מפוקפקים ניסיתי לשכנע ולהרחיק ולא הצלחתי, האם אני חייב להמשיך לפעול למרות שהוא מאוד כועס על התערבותי?

אסיף: ערבות הדדית מיפתח עד ימינו

פתחנו בההתייחסות לסיטואציה נפשית של עודף חשיבות עצמית, כמו זו המופיעה במדרש בהמשך. ערכנו היכרות עם הפרק באמצעות עבודה מקדימה. לאחר מכן עיינו במדרש אליהו רבה בעל המסר הנוקב וממנו יצאנו לדיון על ערבות הדדית ואחריות ומה קורה כאשר עודף חשיבות עצמית מונעת אותן. במשימות הפנמה הובלנו את הדיון למציאות האישית ולמציאות ימינו.

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של לב לדעת לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.

אני מעוניין להירשם לאתר
אשמח לקבל פרסומים וניוזלטרים של לב לדעת

היו הראשונים להוסיף תגובה בנושא

ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!