ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!
האתר בתקופת הרצה וחלק מהתכנים עדין נמצאים רק באתר הישן, מוזמנים לבקר גם שם

מסכות במגילת אסתר

תצוגת כיתה מלאה
מסכות במגילת אסתר
לב השיעור
פתיחה
מפגש
התבוננות
כיסוי ולבושים - לימוד
הפנמה
מגילת אסתר- הצגה בקבוצות
אסיף
בראשית ג'
והנחש היה ערום מכל חית השדה אשר עשה ה’ אלהים ויאמר אל האשה אף כי אמר אלהים לא תאכלו מכל עץ הגן. ותאמר האשה אל הנחש מפרי עץ הגן נאכל, ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלהים לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו פן תמתון. ויאמר הנחש אל האשה לא מות תמתון, כי ידע אלהים כי ביום אכלכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כאלהים ידעי טוב ורע. ותרא האשה כי טוב העץ למאכל וכי תאוה הוא לעינים ונחמד העץ להשכיל ותקח מפריו ותאכל ותתן גם לאישה עמה ויאכל. ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי עירמם הם ויתפרו עלה תאנה ויעשו להם חגרת. וישמעו את קול ה’ אלהים מתהלך בגן לרוח היום ויתחבא האדם ואשתו מפני ה’ אלהים בתוך עץ הגן ט ויקרא ה’ אלהים אל האדם ויאמר לו איכה. ויאמר את קלך שמעתי בגן ואירא כי עירם אנכי ואחבא. ויאמר מי הגיד לך כי עירם אתה המן העץ אשר צויתיך לבלתי אכל ממנו אכלת? ויאמר האדם האשה אשר נתתה עמדי הוא נתנה לי מן העץ ואכל. ויאמר ה’ אלהים לאשה מה זאת עשית ותאמר האשה הנחש השיאני ואכל. ויאמר ה’ אלהים אל הנחש כי עשית זאת ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה על גחנך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך, ואיבה אשית בינך ובין האשה ובין זרעך ובין זרעה הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב. אל האשה אמר הרבה ארבה עצבונך והרנך בעצב תלדי בנים ואל אישך תשוקתך והוא ימשל בך. ולאדם אמר כי שמעת לקול אשתך ותאכל מן העץ אשר צויתיך לאמר לא תאכל ממנו ארורה האדמה בעבורך בעצבון תאכלנה כל ימי חייך. וקוץ ודרדר תצמיח לך ואכלת את עשב השדה, בזעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה כי ממנה לקחת כי עפר אתה ואל עפר תשוב. ויקרא האדם שם אשתו חוה כי הוא היתה אם כל חי. ויעש ה’ אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבשם.
קטעים להמחזה מהמגילה
א. סיפור ושתי:
ביום השביעי כטוב לב המלך ביין אמר למהומן בזתא חרבונא בגתא ואבגתא זתר וכרכס שבעת הסריסים המשרתים את פני המלך אחשורוש. להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות להראות העמים והשרים את יפיה כי טובת מראה היא.ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים ויקצף המלך מאד וחמתו בערה בו. ויאמר המלך לחכמים ידעי העתים כי כן דבר המלך לפני כל ידעי דת ודין. והקרב אליו כרשנא שתר אדמתא תרשיש מרס מרסנא ממוכן שבעת שרי פרס ומדי ראי פני המלך הישבים ראשנה במלכות. כדת מה לעשות במלכה ושתי על אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשורוש ביד הסריסים. ויאמר מומכן [ממוכן] לפני המלך והשרים לא על המלך לבדו עותה ושתי המלכה כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשורוש.כי יצא דבר המלכה על כל הנשים להבזות בעליהן בעיניהן באמרם המלך אחשורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו ולא באה. והיום הזה תאמרנה שרות פרס ומדי אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך וכדי בזיון וקצף. אם על המלך טוב יצא דבר מלכות מלפניו ויכתב בדתי פרס ומדי ולא יעבור אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשורוש ומלכותה יתן המלך לרעותה הטובה ממנה.
ב. אסתר ואחשורוש:
ויהי בהשמע דבר המלך ודתו ובהקבץ נערות רבות אל שושן הבירה אל יד הגי ותלקח אסתר אל בית המלך אל יד הגי שמר הנשים. ותיטב הנערה בעיניו ותשא חסד לפניו ויבהל את תמרוקיה ואת מנותה לתת לה ואת שבע הנערות הראיות לתת לה מבית המלך וישנה ואת נערותיה לטוב בית הנשים י לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה כי מרדכי צוה עליה אשר לא תגיד. ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה. ובהגיע תר נערה ונערה לבוא אל המלך אחשורוש מקץ היות לה כדת הנשים שנים עשר חדש כי כן ימלאו ימי מרוקיהן ששה חדשים בשמן המר וששה חדשים בבשמים ובתמרוקי הנשים. ובזה הנערה באה אל המלך את כל אשר תאמר ינתן לה לבוא עמה מבית הנשים עד בית המלך. בערב היא באה ובבקר היא שבה אל בית הנשים שני אל יד שעשגז סריס המלך שמר הפילגשים לא תבוא עוד אל המלך כי אם חפץ בה המלך ונקראה בשם. ובהגיע תר אסתר בת אביחיל דד מרדכי אשר לקח לו לבת לבוא אל המלך לא בקשה דבר.
ג. מרדכי לובש שק:
ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדלה ומרה. ויבוא עד לפני שער המלך כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק. ובכל מדינה ומדינה מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע אבל גדול ליהודים וצום ובכי ומספד שק ואפר יצע לרבים. ותבואינה [ותבואנה] נערות אסתר וסריסיה ויגידו לה ותתחלחל המלכה מאד ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעליו ולא קבל. ותקרא אסתר להתך מסריסי המלך אשר העמיד לפניה ותצוהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה.
ד. מרדכי והמן:
ויבוא המן ויאמר לו המלך מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו ויאמר המן בלבו למי יחפץ המלך לעשות יקר יותר ממני. ויאמר המן אל המלך איש אשר המלך חפץ ביקרו. יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך וסוס אשר רכב עליו המלך ואשר נתן כתר מלכות בראשו. ונתון הלבוש והסוס על יד איש משרי המלך הפרתמים והלבישו את האיש אשר המלך חפץ ביקרו והרכיבהו על הסוס ברחוב העיר וקראו לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. ויאמר המלך להמן מהר קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דברת ועשה כן למרדכי היהודי היושב בשער המלך אל תפל דבר מכל אשר דברת. ויקח המן את הלבוש ואת הסוס וילבש את מרדכי וירכיבהו ברחוב העיר ויקרא לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו.
דרמה משחק
סדנא אינטרקטיבית העוסקת במושגי המסכה וההתחפשות.
לב השיעור: מה נותנת המסיכה?
פתיחה: תרגילי חימום

על מנת להתחיל את הסדנא באוירה טובה, נפתח בכמה תרגילי שחרור.

ראשית נעמוד במעגל ונעשה תרגילי חימום, מתיחות ושחרור בסיסיים.

נמשיך ב’משחק ההפך’:

שלב 1 – נשמעים להוראת המנחה (כאשר אומר ימינה, כולם במעגל קופצים ימינה. וכן שמאלה/קדימה/אחורה)

שלב 2 – עושים הפוך מהוראות המנחה (כאשר אומר ימינה, כולם קופצים שמאלה, וכו’). מתרגלים שלב זה כמה פעמים עד שהמשתתפים קולטים.

שלב 3 – מעורב – כאשר המנחה מרים את ידו ונותן פקודה, מבצעים אותה הפוך ממה שאמר. כאשר אומר פקודה ללא יד מורמת – עושים כמו שאמר.

מפגש: משחקי מסיכה

נמשיך בכמה משחקים הנוגעים בעניין המסיכה:

הליכה בחדר ומפגשים– המשתתפים מסתובבים בחדר בהליכה חופשית,  וכאשר אנו מוחאים כפיים מתחלקים מהר לזוגות לפי המיקום בחדר. בכל פעם נעלה סוג אחר של פגישות אפשרויות, וכל זוג יציג אותן בינו לבין עצמו (מפגשים אפשריים: פגישת עסקים, ראיון עבודה, דייט ראשון, ניחום אבלים, שכנוע חבר…). נבקש מהמשתתפים לשים לב לאיזה מסכה הם “לובשים” לכל מפגש.

פנים כמסכה– נבקש מהמשתתפים לעצור ולשים לב כיצד הם מרגישים היום (שמחה, עייפות, סקרנות). כל תחושה כזו היא מעין ‘מסיכה’, וכעת נבקש מכל אחד להתחבר לאותה תחושה ולהעצים אותה – להקצין את הבעת הפנים שלהם לפי המסכה שהם לובשים. בזמן הסתובבות בחדר צריך להתנגש בעדינות עם האנשים וכל אדם שאתו אתה מתנגש אתה “מחליף” אתו מסכה וצריך לאמץ את הבעת הפנים המיוחדת שלו.

השפעת הסביבה– נוציא את אחד המשתתפים מהחדר וכאשר הוא נכנס נבקש ממנו להציג בפנינו את המסכה שלו, וכולם ימחאו כפיים סוערות.
אח”כ נעשה בדיוק אותו דבר לאדם שנכח בחדר בזמן התרגיל הראשון.

ננסה לשים לב כיצד מחיאות הכפיים שלנו והקבלה שלנו אותו משפיעות עליו. נראה גם איך הפידבק משפיע, גם כאשר ברור (במקרה השני) שהוא יגיע.

התבוננות: כיסוי ולבושים - לימוד

הפנים שלנו מתפקדים כסוג של מסך שיכול להציג הן את הפנימיות שלנו, והן את הסרט אותו אנחנו בוחרים להציג בסיטואציה איתה אנחנו נפגשים- המסכה שלנו.

סיפור המגילה בפורים מבקש לחשוף בפנינו רובד נסתר של המציאות (אסתר – לשון הסתרה, הנס שמתרחש דווקא בהסתרה כששם ה’ לא מופיע במגילה). מעניין לראות שדווקא בחג שמגלה לנו פנים ופנימיות עם ישראל בוחר להתחפש ולכסות את הפנים. [אסתר=הסתר פנים=מסכה].

ניתן להוסיף כאן לימוד משותף של סיפור אדם וחוה בחטא עץ הדעת. נקרא יחד את הסיפור מבראשית פרק ג’, ונתמקד בסוגיות העירום, הבושה, הכיסוי והלבושים:

והנחש היה ערום מכל חית השדה אשר עשה ה’ אלהים ויאמר אל האשה אף כי אמר אלהים לא תאכלו מכל עץ הגן. ותאמר האשה אל הנחש מפרי עץ הגן נאכל, ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלהים לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו פן תמתון. ויאמר הנחש אל האשה לא מות תמתון, כי ידע אלהים כי ביום אכלכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כאלהים ידעי טוב ורע. ותרא האשה כי טוב העץ למאכל וכי תאוה הוא לעינים ונחמד העץ להשכיל ותקח מפריו ותאכל ותתן גם לאישה עמה ויאכל. ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי עירמם הם ויתפרו עלה תאנה ויעשו להם חגרת. וישמעו את קול ה’ אלהים מתהלך בגן לרוח היום ויתחבא האדם ואשתו מפני ה’ אלהים בתוך עץ הגן ט ויקרא ה’ אלהים אל האדם ויאמר לו איכה. ויאמר את קלך שמעתי בגן ואירא כי עירם אנכי ואחבא. ויאמר מי הגיד לך כי עירם אתה המן העץ אשר צויתיך לבלתי אכל ממנו אכלת? ויאמר האדם האשה אשר נתתה עמדי הוא נתנה לי מן העץ ואכל. ויאמר ה’ אלהים לאשה מה זאת עשית ותאמר האשה הנחש השיאני ואכל. ויאמר ה’ אלהים אל הנחש כי עשית זאת ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה על גחנך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך, ואיבה אשית בינך ובין האשה ובין זרעך ובין זרעה הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב. אל האשה אמר הרבה ארבה עצבונך והרנך בעצב תלדי בנים ואל אישך תשוקתך והוא ימשל בך. ולאדם אמר כי שמעת לקול אשתך ותאכל מן העץ אשר צויתיך לאמר לא תאכל ממנו ארורה האדמה בעבורך בעצבון תאכלנה כל ימי חייך. וקוץ ודרדר תצמיח לך ואכלת את עשב השדה, בזעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה כי ממנה לקחת כי עפר אתה ואל עפר תשוב. ויקרא האדם שם אשתו חוה כי הוא היתה אם כל חי. ויעש ה’ אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבשם.

שאלות מנחות-

  • מה רע באכילה מהעץ?
  • מה התוצאות של האכילה?
  • מה המשמעות של הבושה?
  • למה הם צריכים בגדים?
  • מה המשמעות של הלבושים?
הפנמה: מגילת אסתר- הצגה בקבוצות

נחלק את הכיתה לארבע קבוצות, כל קבוצה תקבל טקסט מהמגילה (הקשור לציר ההסתר והגילוי), תקרא אותו יחד, ולאחר מכן תציג אותו.

הרעיון הוא להתמקד בהצגת הדברים בציר ההסתר והגילוי והלבושים, ולהעצים את התחושות והרגשות של ההסתר או הגילוי שראו בטקסט. ניתן להביא עזרים כגון תלבושות ומסיכות.

א. סיפור ושתי:
ביום השביעי כטוב לב המלך ביין אמר למהומן בזתא חרבונא בגתא ואבגתא זתר וכרכס שבעת הסריסים המשרתים את פני המלך אחשורוש. להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות להראות העמים והשרים את יפיה כי טובת מראה היא.ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים ויקצף המלך מאד וחמתו בערה בו. ויאמר המלך לחכמים ידעי העתים כי כן דבר המלך לפני כל ידעי דת ודין. והקרב אליו כרשנא שתר אדמתא תרשיש מרס מרסנא ממוכן שבעת שרי פרס ומדי ראי פני המלך הישבים ראשנה במלכות. כדת מה לעשות במלכה ושתי על אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשורוש ביד הסריסים. ויאמר מומכן [ממוכן] לפני המלך והשרים לא על המלך לבדו עותה ושתי המלכה כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשורוש.כי יצא דבר המלכה על כל הנשים להבזות בעליהן בעיניהן באמרם המלך אחשורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו ולא באה. והיום הזה תאמרנה שרות פרס ומדי אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך וכדי בזיון וקצף. אם על המלך טוב יצא דבר מלכות מלפניו ויכתב בדתי פרס ומדי ולא יעבור אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשורוש ומלכותה יתן המלך לרעותה הטובה ממנה.
ב. אסתר ואחשורוש:
ויהי בהשמע דבר המלך ודתו ובהקבץ נערות רבות אל שושן הבירה אל יד הגי ותלקח אסתר אל בית המלך אל יד הגי שמר הנשים. ותיטב הנערה בעיניו ותשא חסד לפניו ויבהל את תמרוקיה ואת מנותה לתת לה ואת שבע הנערות הראיות לתת לה מבית המלך וישנה ואת נערותיה לטוב בית הנשים י לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה כי מרדכי צוה עליה אשר לא תגיד. ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה. ובהגיע תר נערה ונערה לבוא אל המלך אחשורוש מקץ היות לה כדת הנשים שנים עשר חדש כי כן ימלאו ימי מרוקיהן ששה חדשים בשמן המר וששה חדשים בבשמים ובתמרוקי הנשים. ובזה הנערה באה אל המלך את כל אשר תאמר ינתן לה לבוא עמה מבית הנשים עד בית המלך. בערב היא באה ובבקר היא שבה אל בית הנשים שני אל יד שעשגז סריס המלך שמר הפילגשים לא תבוא עוד אל המלך כי אם חפץ בה המלך ונקראה בשם. ובהגיע תר אסתר בת אביחיל דד מרדכי אשר לקח לו לבת לבוא אל המלך לא בקשה דבר.
ג. מרדכי לובש שק:
ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדלה ומרה. ויבוא עד לפני שער המלך כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק. ובכל מדינה ומדינה מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע אבל גדול ליהודים וצום ובכי ומספד שק ואפר יצע לרבים. ותבואינה [ותבואנה] נערות אסתר וסריסיה ויגידו לה ותתחלחל המלכה מאד ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעליו ולא קבל. ותקרא אסתר להתך מסריסי המלך אשר העמיד לפניה ותצוהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה.
ד. מרדכי והמן:
ויבוא המן ויאמר לו המלך מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו ויאמר המן בלבו למי יחפץ המלך לעשות יקר יותר ממני. ויאמר המן אל המלך איש אשר המלך חפץ ביקרו. יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך וסוס אשר רכב עליו המלך ואשר נתן כתר מלכות בראשו. ונתון הלבוש והסוס על יד איש משרי המלך הפרתמים והלבישו את האיש אשר המלך חפץ ביקרו והרכיבהו על הסוס ברחוב העיר וקראו לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. ויאמר המלך להמן מהר קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דברת ועשה כן למרדכי היהודי היושב בשער המלך אל תפל דבר מכל אשר דברת. ויקח המן את הלבוש ואת הסוס וילבש את מרדכי וירכיבהו ברחוב העיר ויקרא לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו.

לאחר סיום ההצגות יעלה בכל פעם נציג מקבוצה ויגיד כמה משפטים על ציר ההסתר-גילוי ועל מה שראו בטקסט, ולאחריו משתתף מקבוצה אחרת יגיב למה שראה והרגיש מול ההצגה של הקבוצה.

נמשיך לדיון קבוצתי ונעלה את השאלות הבאות:

  • מתי היית רוצה להיפטר מהמסכות?
  • מתי הייתי רוצה לעטות יותר מסיכות?
  • מה ההסתתרות מאחורי מסכה בפורים מאפשרת לי? כיצד הייתי רוצה להשתמש במצב זה?
  • איך הרגשתי בהצגה? מה ההתחפשות גרמה לי להרגיש?
אסיף: סיכום

בסדנה עסקנו בציר ההסתר והגילוי, ובמה שכל תנועה כזו מאפשרת לנו. פתחנו במשחקי חימום ובמשחקי התחפשות, המשכנו בלימוד על סיפור אדם וחווה בגן עדן, וסיימנו בהמחזת קטעים מהמגילה.

נסכם ונסביר, כי לעיתים ההסתר מאפשר גילוי חדש – כאשר אני מוגן מאחורי מסך או מסיכה, אני כבר לא מתבייש –  אני יכול באמת להיות אני. המסיכה מאפשרת לנו להוציא צדדים פנימיים שלא היינו מצליחים להוציא בלעדיה – נכנס יין יצא סוד. וכך דווקא ההסתר של פורים ומגילת אסתר מגלה השגחה פנימית ועמוקה יותר.

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של לב לדעת לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.

אני מעוניין להירשם לאתר
אשמח לקבל פרסומים וניוזלטרים של לב לדעת

היו הראשונים להוסיף תגובה בנושא

ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!