ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!
האתר בתקופת הרצה וחלק מהתכנים עדין נמצאים רק באתר הישן, מוזמנים לבקר גם שם

מה זאת אהבה? פרק ו’

  • צוות לב לדעת
צוות לב לדעת
תצוגת כיתה מלאה
מה זאת אהבה? פרק ו’
לב השיעור
פתיחה
מפגש
אהבת יצחק ורבקה
התבוננות
אהבה בנישואין
הפנמה
אסיף
הרב שמשון רפאל הירש, בראשית כד, סז
אף זו תכונה אשר ברוך הלא ניטשטשה בזרע אברהם ושרה יצחק ורבקה. ככל שהוסיפה להיות אשתו כן גדלה אהבתו. כדוגמת נישואין אלה של הבן היהודי הראשון, כן נוסדים הנישואין. רוב הנישואין בישראל לא על יסוד התשוקה אלא על פי שיקול התבונה. הורים וקרובים נמלכים בעצמם, אם הצעירים מתאימים זה לזו. משום כך גוברת האהבה, ככל שהם מרבים להתוודע זה לזו. אך רוב הנישואין בעולם הלא יהודי נגמרים על פי מה שהם קוראים אהבהואין לו לאדם אלא להציץ בתיאורי הנובלות הלקוחים מהחיים כדי להיווכח מיד, מה רבה שם התהום בין האהבה שלפני הנישואין לבין זו שלאחריהם. איך הכל טפל וחסר טעם. מה שונה הכל מתיאור הדמיון. אהבה זו היתה עיוורת ועל כל שעל בעתיד – אכזבה. לא כן הנישואין בישראל שעליהם הוא אומר ויקח את רבקה ותהי לו לאשה ויאהבה” (בראשית כד, סז)! שם החתונה איננה שיא הפריחה אלא השורש לאהבה.
מסכת כלה רבתי פרק ד משנה י
אם חפץ אתה להדבק באהבת חבירך הווי נושא ונותן בטובתו, דכתיב: “ואהבת לרעך כמוך”. מתוך ש”אהבת לרעך” הרי הוא “כמוך”.
תלמוד בבלי בבא מציעא דף נט עמוד א
לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו, שנאמר: “ולאברם היטיב בעבורה” (בראשית יב, טז).
תלמוד בבלי יבמות דף סב עמוד א
האוהב את אשתו כגופו, ומכבדה יותר מגופו, …עליו הכתוב אומר: “וידעת כי שלום אהלך” (איוב ה, כד)
יצירה
שימו לב! שיעור זה עוסק בשאלה שעל פניו יכולה להיות בנאלית: סביר להניח שרוב התלמידות יודעות לצטט את ההבחנה בין האופן בו מוצגת האהבה בסרטים ההוליוודיים לבין האהבה האמיתית שעליהן לחפש לכשיגדלו. בשיעור ננסה להתמקד בהפנמה ובהעמקה של הדברים, ולא באמירה שלהם בלבד. בנוסף, חשוב לא למחוק את החיות והתשוקה שבאהבה, אלאלהדגיש את המקום הראוי להם לצד ההשקעה והעמל שצריכים גם הם להיות בקשר.
שיעור זה יעסוק בשאלת אופיה של האהבה בין בני זוג. המושג "אהבה" הפך בעולם שלנו להיות לפעמים זול ושטחי. דרך לימוד ודיון נבקש בשיעור זה להשיב משהו מהעומק והעדינות למושג "אהבה".
לב השיעור: מה זאת אהבה?
פתיחה:

כהקדמה לשיעור נבקש מהבנות לחפש שיר אהבה שמדבר על ליבן, ולהביא את המילים שלו לשיעור הבא. נשאיר את ההנחיה מעורפלת, ללא הכוונה על איזו אהבה אנחנו מדברות או לאיזה סגנון של שיר אנחנו מצפות. משימת בית כזו יכולה ליצור אצל הבנות ציפייה לקראת השיעור הקרוב, ולגרום להן לבוא לאחר שכבר השקיעו מעט מחשבה על המושג אהבה. הגעה כזו אל השיעור תוסיף סקרנות, אקטיביות וממילא אינטראקציה עמוקה יותר בין הבנות לבין הנלמד.

נבקש מכל אחת מהבנות לקרוא בקול את שיר האהבה שבחרה, ולאחר שכל הבנות קוראות ננסה לחשוב ולנתח יחד:
מהי אהבה? איזו תמונה של אהבה עולה מתוך השירים? כיצד האהבה נבנית ומתחזקת כפי שעולה מתוך השירים? במידה וישנם סוגים שונים של אהבה בשירים שהבנות הביאו אפשר לבקש מהבנות לחלק את השירים לקבוצות בהתאמה. סביר להניח שהרבה משירי האהבה יתארו רגע של התאהבות, שממנו ובו מוגדרת האהבה.

נבקש מהבנות לחשוב על קשר משמעותי ועמוק שיש להן בחיים: עם הורה, מורה, מדריכה, חברה, אח או חבר, ולנסות ולהיזכר בתהליך שגרם לו להיות משמעותי: כיצד התחיל הקשר? מה הן הכירו בדמות בהתחלה? מה הדמות הכירה בהן בהתחלה? מה עזר לקשר להתפתח? וכו’. מחשבה זו, שפותחת את חשיבותו של התהליך לבניית קשרים משמעותיים לאו דווקא בתוך הקשר זוגי, משמעותית על מנת להפגיש ולהנגיש לבנות שרובן עדיין רחוקות מקשר זוגי את משמעות המושג אהבה. נערוך סבב בין הבנות, ונבקש מכל אחת לשתף במשהו מתוך המחשבות שעלו לה בנושא.

מפגש: אהבת יצחק ורבקה

נלמד יחד עם הבנות את דבריו של הרשר הירש:

הרב שמשון רפאל הירש, בראשית כד, סז
אף זו תכונה אשר ברוך הלא ניטשטשה בזרע אברהם ושרה יצחק ורבקה. ככל שהוסיפה להיות אשתו כן גדלה אהבתו. כדוגמת נישואין אלה של הבן היהודי הראשון, כן נוסדים הנישואין. רוב הנישואין בישראל לא על יסוד התשוקה אלא על פי שיקול התבונה. הורים וקרובים נמלכים בעצמם, אם הצעירים מתאימים זה לזו. משום כך גוברת האהבה, ככל שהם מרבים להתוודע זה לזו. אך רוב הנישואין בעולם הלא יהודי נגמרים על פי מה שהם קוראים אהבהואין לו לאדם אלא להציץ בתיאורי הנובלות הלקוחים מהחיים כדי להיווכח מיד, מה רבה שם התהום בין האהבה שלפני הנישואין לבין זו שלאחריהם. איך הכל טפל וחסר טעם. מה שונה הכל מתיאור הדמיון. אהבה זו היתה עיוורת ועל כל שעל בעתיד – אכזבה. לא כן הנישואין בישראל שעליהם הוא אומר ויקח את רבקה ותהי לו לאשה ויאהבה” (בראשית כד, סז)! שם החתונה איננה שיא הפריחה אלא השורש לאהבה.


הרשר הירש מעמת בין תיאורי האהבה של יצחק ורבקה לבין תיאורי האהבה המתוארים בספרות (ואנחנו יכולים להוסיף גם בקולנוע). לדבריו, דווקא אהבה כזו שאיננה נמצאת בשיאה ברגע החתונה, ונולדה לא מתוך התאהבות אלא מתוך בחירה של ההורים, מולידה היכרות וחיים שיוצרים אהבה של ממש שמחזיקה מעמד.

כדאי לא להסתפק בלימוד הדברים של הרשר הירש אלא לפתוח אותם לדיון: האם באמת אהבה מתוך התאהבות היא סוג של אשליה? ואולי ההיבט של הרעננות, התשוקה והחיות שאנחנו חולמות שיהיה לנו בקשר הזוגי שלנו היא משהו שכדאי לרצות ולהתגעגע אליו ולקוות שיהיה בקשר שלנו?

 

התבוננות: אהבה בנישואין

נלמד עם הבנות את המקורות שעוסקים בשאלה כיצד מפתחים אהבה וכבוד במערכות יחסים ובנישואין:

מסכת כלה רבתי פרק ד משנה י
אם חפץ אתה להדבק באהבת חבירך הווי נושא ונותן בטובתו, דכתיב: “ואהבת לרעך כמוך”. מתוך ש”אהבת לרעך” הרי הוא “כמוך”.
תלמוד בבלי בבא מציעא דף נט עמוד א
לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו, שנאמר: “ולאברם היטיב בעבורה” (בראשית יב, טז).
תלמוד בבלי יבמות דף סב עמוד א
האוהב את אשתו כגופו, ומכבדה יותר מגופו, …עליו הכתוב אומר: “וידעת כי שלום אהלך” (איוב ה, כד)

לאחר הלימוד נדון עם התלמידות במקורות השונים ובמה שעולה מהם, ונחבר את הדברים למה שלמדנו בדברי הרש”ר הירש.
נשאל:

  • מה תפקיד התשוקה ומה תפקיד התבונה בהחלטה להינשא?
  • האם על פי דברי הרש”ר הירש אהבה יכולה להתפתח בין כל איש ואשה שהוריהם בחרו עבורם לחיות יחד?
  • מה דעתכן על טענה כזו?
  • מה מחביא בתוכו הביטוי “לשאת ולתת באהבתו”? כיצד הדיבור והנתינה לאחר מפתחת את רגש האהבה?
  • מהו כבוד, ומה בין אהבה לכבוד?
  • האם אנו יכולים להכיל את האנרגיות החזקות של ההתאהבות בתוך חיי הנישואין?
  • כיצד ניתן לעשות זאת? האם זה יכול להצליח תמיד?
הפנמה: יצירה

דבריו של הרש”ר הירש נגמרים במשפט: “החתונה איננה שיא הפריחה אלא השורש לאהבה”.
נביא לכיתה חומרי יצירה שונים, ונבקש מהבנות ליצור ולצייר תמונה של שורש שממנו יוצאת או מבצבצת פריחה, כאשר השורש יבטא את אופי הקשר בזמן הראשוני שלו לפני החתונה, ואילו הפריחה תבטא את מה שייווצר ויתפתח מהשורש בהמשך חיי הנישואים.
יצירה זו תעזור לפתוח עם הבנות את השאלה מה השורש שחשוב שיהיה בעת הבחירה להינשא, ומהי הפריחה אליה אנחנו שואפים להגיע ולצמוח במהלך חיי הנישואים בהמשך החיים.
ניתן לבנות שמוכנות לשתף במה שיצרו להציג את היצירה שלהן ואת מה שהן חושבות בנושא.

אסיף:

בשיעור למדנו על התאהבות ואהבה, מתוך המקורות ומהמחשבות שלנו. ניסינו להבין מהו המקום הראוי לכל רגש ואיך להתייחס אליהם בצורה נכונה.

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של לב לדעת לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.

אני מעוניין להירשם לאתר
אשמח לקבל פרסומים וניוזלטרים של לב לדעת

היו הראשונים להוסיף תגובה בנושא

ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!