ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!
האתר בתקופת הרצה וחלק מהתכנים עדין נמצאים רק באתר הישן, מוזמנים לבקר גם שם
נשמר באזור האישי

יום אהבת ישראל – ראש חודש אב

 • צוות מנהל חברה ונוער
צוות מנהל חברה ונוער
תצוגת כיתה מלאה
יום אהבת ישראל – ראש חודש אב
לב השיעור
פתיחה
לימוד ומשימות בקבוצות
מפגש
3 אפשרויות להמשך הפעילות
התבוננות
לימוד משותף - הלכות תשובה לרמב"ם
הפנמה
אסיף
כרטיסיה - סולם
כרטיסיה - סגולה
כרטיסיה - לב
כרטיסיה - ידיים שלובות
כרטיסיה - מראה
כרטיסי מצב רוח
שאלון אישי בחן את עצמך
רמב"ם הלכות תשובה, ז',ג'
“ואל תאמר שאין התשובה אלא מעבירות שיש בהן מעשה כגון…גזל וגניבה.
כשם שצריך אדם לשוב מאלו כך צריך לחפש בדעות רעות (מידות) שיש לו ולשוב מהן: מן הכעס, מן האיבה ומן הקנאה ומן התחרות ומן ההיתול ומן רדיפת הממון והכבוד… ואלו עוונות קשים (עבירות שבלב) מאותן שיש בהן מעשה, שבזמן שאדם נשקע באלו קשה הוא לפרוש”.
שימו לב! הקדמה למנהלים, למחנכים, למורים, למדריכים, ראש חודש אב נודע במסורת היהודית כיום "אהבת ישראל" מאחר שביום זה מת אהרון הכהן, שנאמר: "וימת שם ...בחודש החמישי באחד לחודש" (במדבר ל"ג ל"ח). אהרון הכהן מהווה סמל ומופת לאהבת הבריות ורדיפת שלום, שנאמר: "...הווי מתלמידיו של אהרון אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה" (אבות א' י"ב). עם הסתלקותו של אהרון הכהן אפשר היה לצפות שיחסרו מן העולם גילויים של אהבת ישראל וחסדים שבין אדם לחברו. אולם ביום מותו הסתלקו ענני הכבוד, עם ישראל יצא למלחמה, ולראשונה הצליחו האויבים לשבות ממנו שבי. נשאלת השאלה, מה לו לאיש החסד, שבהעדרו נסדק כוח ההרתעה? איש החסד האמיתי הוא איש אהבת האמת והיושר ללא משוא פנים. אהרון הכהן אוהב את עם ישראל אהבת נפש שאינה תלויה בדבר והוא הדין באהבתו את ארץ ישראל, את השי"ת ואת התורה. מכוח אהבת האמת ואהבת ישראל נוצר גם כוח ההרתעה והגבורה של עם ישראל, אשר "לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב". מינהל חברה ונוער בשיתוף מינהל החמ"ד, במסגרת התוכנית "חמ"ד של חופש", בחרו לציין את ראש חודש אב כ"יום אהבת ישראל", לצורך עיון ויישום של מצוות "ואהבת לרעך כמוך", שעליה אמר רבי עקיבא: "זהו כלל גדול בתורה", והלל הזקן העמיד את כל התורה כולה על מצווה זו. בהפעלה שלהלן ננסה לפרוט רעיון נשגב זה ל"מעות" קטנות וברות יישום. האר"י הקדוש יסד מנהג, שכל אדם יקבל על עצמו לפני תפילת שחרית לקיים את מצוות "ואהבת לרעך כמוך": "קודם שהאדם יסדר תפילתו בבית הכנסת, צריך שיקבל עליו מצוות ואהבת לרעך כמוך. ויכוון לאהוב כל אחד מבני ישראל כנפשו, כי על ידי זה תעלה תפילתו כלולה מכל תפילות ישראל, ותוכל לעלות למעלה ולעשות פרי. ובפרט אהבת חברים העוסקים בתורה ביחד צריך כל אחד ואחד לכלול עצמו כאלו הוא איבר אחד מן החברים שלו. ובפרט אם יש לאדם ידיעה והשגה להכיר לחברו בבחינת הנשמה. ואם יש איזה חבר מהם בצרה צריכים כולם לשתף עצמם בצערו או מחמת חולי או מחמת בנים ח"ו, ויתפללו עליו. וכן בכל תפילותיו ודרכיו ודבריו ישתף את חברו עמו. ומאד הזהירני מורי ז"ל בעניין אהבת החברים שלנו, של חברתנו". (האר"י הקדוש, הקדמה ל"שער הכוונות", צפת, המאה ה- 16) דבר זה הלך ונשתגר בספרי מקובלים, ואף בסידורי תפילה שונים למן שנת ת"ס ואילך, וכן בקיצור שולחן ערוך "מקור חיים" מאת הרב חיים דוד הלוי (פרק י"ג, סעיף א'), לומר לפני התפילה "הריני מקבל עלי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך". בברכה ד"ר אברהם ליפשיץ יוסי לוי ראש מינהל החמ"ד מנהל מינהל חברה ונוער מיכל דה-האן מנהלת יחידת חמ"ד מינהל חברה ונוער
מטרות: להביא למודעות המשתתפים כי מהותה של "אהבת ישראל" היא מצוות "ואהבת לרעך כמוך". לברר עם המשתתפים את ההיבטים השונים של "אהבת ישראל" ויישומם בחיי היום-יום. לאפשר למשתתפים לבחון באופן אישי את מידת אהבת ישראל שלהם. * יש להכין מראש את הנספחים המודפסים, וציוד יצירה במידת הצורך.
לב השיעור: מהי אהבת ישראל?
פתיחה: לימוד ומשימות בקבוצות

נחלק את המשתתפים לחמש קבוצות. כל קבוצה תעבור בסבב בחמש תחנות שונות, ובכל תחנה תקבל כרטיסיה עם קטע לימוד ומשימה או שאלה למילוי. התחנות:

 1. נספח 1 מראה – אהבת ישראל היא מראה לשלמותו של יהודי בתורה ומצוות
 2. נספח 1 ידיים שלובות – אחדות ישראל ומתן תורה
 3. נספח 1 לב – המצוות כולן נטועות בלב, על שנאת חינם ואהבת חינם
 4. נספח 1 סגולה – סגולת ישראל ובחירה
 5. נספח 1 סולם – אהבת ישראל כסולם
מפגש: 3 אפשרויות להמשך הפעילות

נחזור למליאה.  הקבוצות יציגו את תוצרי חשיבתם במליאה.
לאחר מכן נפזר על רצפת הכיתה “כרטיסי מצב רוח” (נספח 2 כרטיס מצב רוח) (כל כרטיס במספר עותקים) ונבקש מכל משתתף לבחור כרטיס המשקף מחשבה/הרגשה/הרהור/תחושה שעלו מן הפעילות בנושא “אהבת ישראל”, ולשתף את המליאה בבחירתו ובמחשבה העומדת מאחוריה.

נישאר בקבוצות משלב הפתיחה.

נחלק לכל קבוצה עזרים ליצירה, ונבקש להכין קולאז’/כרזה/עיתון קיר שמשקפים מחדש או מסכמים את הרעיונות השונים שעלו בתחנות.

ניתן להזמין כל קבוצה להציג את עבודתה במליאה.

נחלק למשתתפים דף משימה אישית (נספח 3 בחן את עצמך) – שאלון עצמי הבודק עד כמה אני מקיים את “ואהבת לרעך כמוך” ומעלה נקודות לעבודה ולקבלה לעתיד.

כל תלמיד ימלא את השאלון באופן אישי. במידה ונותר זמן ניתן להזמין תלמידים לשיתוף במליאה.

התבוננות: לימוד משותף - הלכות תשובה לרמב"ם

נחזור למליאה ונלמד יחד את דברי הרמב”ם בהלכות תשובה:

“ואל תאמר שאין התשובה אלא מעבירות שיש בהן מעשה כגון…גזל וגניבה.
כשם שצריך אדם לשוב מאלו כך צריך לחפש בדעות רעות (מידות) שיש לו ולשוב מהן: מן הכעס, מן האיבה ומן הקנאה ומן התחרות ומן ההיתול ומן רדיפת הממון והכבוד… ואלו עוונות קשים (עבירות שבלב) מאותן שיש בהן מעשה, שבזמן שאדם נשקע באלו קשה הוא לפרוש”. (רמב”ם, ספר המדע, הלכות תשובה ז’, הלכה ג’)

נשאל:

 • מה הן עבירות שיש בהן מעשה, ומה הן עבירות שבלב?
 • אילו מהעבירות גורמת לדעתכם יותר נזק?
 • לפי הרמב”ם, אילו עבירות נחשבות קשות יותר? מדוע לדעתכם קשה יותר לפרוש מעבירות שבלב?
 • כיצד דברים אלה עשויים להוות מפתח לאהבת ישראל?
הפנמה: מעגל אהבת ישראל

לסיכום השיעור נקיים מעגל “אהבת ישראל”.

נשב במעגל ונבקש מכל משתתף לחשוב על זיכרון או חוויה בחייו הפרטיים בהם נפגש עם אהבת ישראל. ניתן למצוא דוגמאות מהצד המקבל (מעשה טוב שעשו בשבילי) או מהצד הנותן (מעשה טוב שעשיתי או שהשתתפתי בו) או מצד שלישי (מביט מהצד).

•בקבוצות מתאימות ניתן להנחות שכאשר תלמיד מדבר בסבב, לפני שיפתח בדבריו הוא ישקף או יהדהד משהו מדברי התלמיד הקודם. זהו למעשה תרגול של אהבת חברים המחבר בין המשתתפים השונים ודבריהם.

•להעצמת המעגל, לפני סבב השיתוף ניתן להנחות כל משתתף לכתוב על דף מילה אחת, או לצייר ציור סכמטי ופשוט, המייצגים את החוויה עליהם חשבו. בעת הסבב, כל תלמיד שמשתף יניח את הדף שלו במרכז המעגל. כך מתקבלת תחושה ממשית של הצטברות אהבת ישראל.

אסיף: סיכום

התחלנו את השיעור בחלוקה לקבוצות ובלימוד ומילוי המשימות בתחנות השונות.

לאחר מכן המשכנו לעבד ולהעמיק בנושא אהבת ישראל, ולמדנו את דברי הרמב”ם בהלכות תשובה. סיימנו במעגל “אהבת ישראל” בו שיתפנו בחוויות אישיות, וראינו כיצד החיבור וההקשבה הקבוצתית לחוויות השונות מעצימים את משקלן עוד יותר.

לסיום ניתן לתת למשתתפים משימה לביצוע בבית: לצאת לשטח (לרחוב, לקניון, לרחבת בית הספר וכיו”ב) ולראיין אנשים שונים בחברה הישראלית בנושא אהבת ישראל. ניתן להקליט את הראיונות ולערוך דיסק, קובץ שמע או עיתון.

 • אפשרות לפעילות המשך (צפיה בסרט) נמצאת תחת “הרחבה”.

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של לב לדעת לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.

אני מעוניין להירשם לאתר
אשמח לקבל פרסומים וניוזלטרים של לב לדעת

היו הראשונים להוסיף תגובה בנושא

ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!