ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!
האתר בתקופת הרצה וחלק מהתכנים עדין נמצאים רק באתר הישן, מוזמנים לבקר גם שם

טעמי השמיטה

  • צוות לב לדעת
צוות לב לדעת
תצוגת כיתה מלאה
טעמי השמיטה
לב השיעור
פתיחה
מפגש
התבוננות
הפנמה
אסיף
ספר החינוך מצווה פד
משרשי המצוה, (1) לקבוע בלבנו ולצייר ציור חזק במחשבתנו עניןחדוש העולם, כי ששת ימים עשה האת השמים ואת הארץ, וביום השביעי שלא ברא דבר הכתיב מנוחה על עצמו. ולמען הסיר ולעקור ולשרש מרעיונינו דבר הקדמות אשר יאמינו הכופרים בתורה ובו יהרסו כל פנותיה ויפרצו חומותיהוהוא כענין שאנו מוציאין ימי השבוע בששת ימי עבודה ויום מנוחה. ולכן ציווה ברוך הוא להפקיר כל מה שתוציא הארץ בשנה זו מלבד השביתה בה, כדי שיזכור האדם כי הארץ שמוציאה אליו הפירות בכל שנה ושנה לא בכוחה וסגולתה תוציא אותם, כי יש אדון עליה ועל אדוניה. וכשהוא חפץ הוא מצוה אליו להפקירם
(2) ועוד יש תועלת אחר נמצא בזה שיוסיף האדם בטחון בשם ברוך הוא, כי כל המוצא עם לבבו לתת ולהפקיר לעולם כל גדולי קרקעותיו ונחלת אבותיו הגדלים בכל שנה אחת, ומלומד בכך הוא וכל המשפחה כל ימיו, לא תחזק בו לעולם מדת הכילות הרבה ולא מיעוט הבטחון.
הרב קוק, הקדמה לשבת הארץ
היחיד מתנער מחיי החול לפרקים קרובים בכל שבתאת אותה הפעולה שהשבת פועלת על כל יחיד, פועלת היא השמיטה על האומה בכללה. צורך מיוחד הוא לאומה זו, כי מזמן לזמן יתגלה בתוכה המאור האלוקי שלה בכל מלוא זהרו, אשר לא ישביתוהו חיי החברה של חולהזעף והתחרות אשר להם.
הרב שאול ישראלי, בצאת השנה, עמוד יט
עוד דבר רב ערך מושג במצוות השמיטה, והוא שחרורו של האיכר לשנה אחת מהעבודה החקלאית השוטפת, ומתן אפשרות להתכנסות בבתי מדרש לשם התרעננות רוחנית, היזכרות במה שנלמד מאז מגירסא דינקותא, ואפשרות של השתלמות נוספת בלימוד, במחשבה ובמידות. מה נפלא הדבר בעמוד האדם על ההכרה כי לא נקרא כשור לעול וכחמור למשא, כי גם לו שמור מקום בבית המדרש, כי גם לו ניתנה תורה, לא רק מצד הלשמור ולעשותכי אם גם מצד הללמוד וללמד“.
מדרש תנחומא, ויקרא א
ברכו המלאכיו גבורי כח עושי דברוריצחק נפחא אמר: אלו שומרי שביעית, ולמה נקראו גבורי כח, כיון שרואה שדהו מופקרת, ואילנותיו מופקרין, והסייגין ופרצין, ורואה פירותיו נאכלין, וכובש יצרו ואינו מדבר, ושנו רבותינו ואיזהו גבור הכובש את יצרו.
הרב יצחק ניסנבוים, קנייני קדם ב, בהר, עמ‘ 60
יכולים להתפתח בעם כעין שני מעמדות: מעמד עשירים בעלי אחוזות רבות, ומעמד עניים בלי כל חלק באדמת אבותיהם. ודבר זה יכול להביא גם לידי התפתחותם של רגשות אדנות ועריצות אצל הראשונים, ורגשות התרפסות ושפלות הרוח אצל האחרונים; וכדי לשמור על השוויון הפסיכולוגי של העם העברי, באה השמיטה. בשנת השמיטה פעם לשבע שנים, אין בעלות על האדמהבכל השנה הזאת הפקר היא האדמה לכולם, וירגיש העשיר כי עשירותו אינה בת קיימא, וירגיש העני כי עניותו אינה מתמדת.
רמבם, מורה נבוכים, חג, פרק לט
ואמנם כל המצות אשר ספרנום בהלכות שמיטה ויובל (1) מהם לחמלה על בני אדם והרחבה לבני אדם כולם, כמו שאמר ואכלו אביוני עמך ויתרם תאכל וגו‘, (2) ושתוסיף הארץ תבואתה ותתחזק בעמדה שמוטה.
שימו לב! בשיעור זה אנחנו מציעים ללמוד את מקורות הטעמים מתוך הטקסטים עצמם, כאשר בחוברת הלימוד הדרישה היא מינימליסטית יותר ומסדרת את השיטות מחוץ למקורות המלאים.
מצוות השמיטה מכילה טעמים והסברים מסוגים שונים. תובנה זו מזמינה אותנו לחשוב על הדיכוטומיה בה אנחנו מורגלים ועל המחירים והרווחים שבה.
לב השיעור: מהם טעמי השמיטה?
פתיחה:

נפתח את השיעור בשאלה: אילו חלוקות של מצוות אתם מכירים בתוך עולם המצוות?

סביר להניח שהתלמידים יעלו את החלוקות הבאות: עשה/לא תעשה, בין אדם למקום/בין אדם לחברו, טבעי/היסטורי וכדומה. נכתוב כל אחת מהחלוקות שהתלמידים מציעים על הלוח (כדאי לתת זמן לתרגיל, על מנת להציף מתוך התלמידים גם חלוקות פחות סטנדרטיות).

בשלב הבא נבקש מכל אחד מהתלמידים לכתוב את שורשי המצווהשל השמיטה, כלומר לנסח במילים שלו את הטעם המרכזי של מצוות השמיטה. פתיח זה יתן כבר כהצפה בכיתה שלל של רעיונות ומחשבות שהתלמידים יציעו לטעמה של השמיטה.

מפגש:

נחלק לכל חברותא בכיתה דף מקורות עם הטעמים השונים שניתנו למצוות השמיטה, ונבקש שילמדו במשך כמה דקות את כל המקורות.

בכיתות בהם למידה של מקורות יכולה לקחת זמן ולתבוע הרבה אנרגיה, ניתן לתת לכל חברותא את אחד מהטעמים ורק באסיף לחשוב יחד מה סוגי הטעמים שניתנו למצווה.

ספר החינוך מצווה פד
משרשי המצוה, (1) לקבוע בלבנו ולצייר ציור חזק במחשבתנו עניןחדוש העולם, כי ששת ימים עשה האת השמים ואת הארץ, וביום השביעי שלא ברא דבר הכתיב מנוחה על עצמו. ולמען הסיר ולעקור ולשרש מרעיונינו דבר הקדמות אשר יאמינו הכופרים בתורה ובו יהרסו כל פנותיה ויפרצו חומותיהוהוא כענין שאנו מוציאין ימי השבוע בששת ימי עבודה ויום מנוחה. ולכן ציווה ברוך הוא להפקיר כל מה שתוציא הארץ בשנה זו מלבד השביתה בה, כדי שיזכור האדם כי הארץ שמוציאה אליו הפירות בכל שנה ושנה לא בכוחה וסגולתה תוציא אותם, כי יש אדון עליה ועל אדוניה. וכשהוא חפץ הוא מצוה אליו להפקירם
(2) ועוד יש תועלת אחר נמצא בזה שיוסיף האדם בטחון בשם ברוך הוא, כי כל המוצא עם לבבו לתת ולהפקיר לעולם כל גדולי קרקעותיו ונחלת אבותיו הגדלים בכל שנה אחת, ומלומד בכך הוא וכל המשפחה כל ימיו, לא תחזק בו לעולם מדת הכילות הרבה ולא מיעוט הבטחון.
הרב קוק, הקדמה לשבת הארץ
היחיד מתנער מחיי החול לפרקים קרובים בכל שבתאת אותה הפעולה שהשבת פועלת על כל יחיד, פועלת היא השמיטה על האומה בכללה. צורך מיוחד הוא לאומה זו, כי מזמן לזמן יתגלה בתוכה המאור האלוקי שלה בכל מלוא זהרו, אשר לא ישביתוהו חיי החברה של חולהזעף והתחרות אשר להם.
הרב שאול ישראלי, בצאת השנה, עמוד יט
עוד דבר רב ערך מושג במצוות השמיטה, והוא שחרורו של האיכר לשנה אחת מהעבודה החקלאית השוטפת, ומתן אפשרות להתכנסות בבתי מדרש לשם התרעננות רוחנית, היזכרות במה שנלמד מאז מגירסא דינקותא, ואפשרות של השתלמות נוספת בלימוד, במחשבה ובמידות. מה נפלא הדבר בעמוד האדם על ההכרה כי לא נקרא כשור לעול וכחמור למשא, כי גם לו שמור מקום בבית המדרש, כי גם לו ניתנה תורה, לא רק מצד הלשמור ולעשותכי אם גם מצד הללמוד וללמד“.
מדרש תנחומא, ויקרא א
ברכו המלאכיו גבורי כח עושי דברוריצחק נפחא אמר: אלו שומרי שביעית, ולמה נקראו גבורי כח, כיון שרואה שדהו מופקרת, ואילנותיו מופקרין, והסייגין ופרצין, ורואה פירותיו נאכלין, וכובש יצרו ואינו מדבר, ושנו רבותינו ואיזהו גבור הכובש את יצרו.
הרב יצחק ניסנבוים, קנייני קדם ב, בהר, עמ‘ 60
יכולים להתפתח בעם כעין שני מעמדות: מעמד עשירים בעלי אחוזות רבות, ומעמד עניים בלי כל חלק באדמת אבותיהם. ודבר זה יכול להביא גם לידי התפתחותם של רגשות אדנות ועריצות אצל הראשונים, ורגשות התרפסות ושפלות הרוח אצל האחרונים; וכדי לשמור על השוויון הפסיכולוגי של העם העברי, באה השמיטה. בשנת השמיטה פעם לשבע שנים, אין בעלות על האדמהבכל השנה הזאת הפקר היא האדמה לכולם, וירגיש העשיר כי עשירותו אינה בת קיימא, וירגיש העני כי עניותו אינה מתמדת.
רמבם, מורה נבוכים, חג, פרק לט
ואמנם כל המצות אשר ספרנום בהלכות שמיטה ויובל (1) מהם לחמלה על בני אדם והרחבה לבני אדם כולם, כמו שאמר ואכלו אביוני עמך ויתרם תאכל וגו‘, (2) ושתוסיף הארץ תבואתה ותתחזק בעמדה שמוטה.
התבוננות:

לאחר ההבנה הבסיסית של המקורות, נבקש מכל חברותא לחלק את הטעמים לקבוצות שונות אפשר לערוך את השלב הזה גם בדיון של כל הכיתה יחד (ובודאי אם חילקנו לכל חברותא מקור אחר). נראה שהטעמים מתחלקים לשלוש קבוצות: טעמים העוסקים במעגל החברתי של יצירת צדק וחסד עם החלשים, טעמים העוסקים במעגל הרוחני של מתן מקום וזמן ולימוד תורה ולעבודה על המידות ובניית קשר עם הקבה וטעמים העוסקים במעגל הטבעי של היחס של האדם אל האדמה והטבע. כמובן שאם ניתן לחבר את הטעמים גם לחלוקות נוספות שהתלמידים העלו בשלב הפתיחה כדאי להתייחס לזה.

ניתן להעמיק את האסיף על ידי קריאת הפסוקים מהתורה המצווים על השמיטה ובחינת הקולות השונים הנמצאים כבר בפסוקים עצמם.

 

בכיתות שמתאים בהן, אפשר לפתוח דיון עם התלמידים: מה אנחנו מרוויחים ומה אנחנו מפסידים מהחלוקות הללו שאנחנו עושים בחיים הדתיים שלנו, כמו החלוקה שעשינו ממש עכשיו ביחס לשמיטה, או כמו דיונים דומים שיש לעיתים, למשל בשאלות האם שמירת הלשון היא מול הקבה או מול החברה, האם שבת היא מצווה חברתית או מצווה רוחנית.

נבין שיש בחלוקה משהו שעושה לנו סדר ומכוון אותנו בעבודה שכל אחת מהמצוות דורשת, אך יש גם משהו מאד מעכב ומאד חוסם בחלוקה שמחלקת את הנפש שלנו ואת מעגלי הקיום שלנו, באופן שלא תמיד תואם את העומק המחבר.

הפנמה:

נבקש מכל אחד מהתלמידים לבחור את הטעם שדיבר אליו מתוך מערכת הטעמים הענפה שניתנה לשמיטה, ולחשוב ולכתוב כיצד ניתן בחיים שלנו, בהם השמיטה איננה מתקיימת באופן מלא, לשמר ולהחיות את הטעם של השמיטה. את התרגיל הזה ניתן לעשות ביחידים או לחלק את הכיתה לקבוצות על פי הטעם שכל תלמיד בחר.

לאחר שנראה עם התלמידים שטעמים מסוגים שונים ניתנו למצוות השמיטה, נבקש מכל תלמיד לכתוב מכתב של מצוות השמיטה אל הקבה בו היא מתלבטת על מקומה בתוך עשרת הדיברות: בחמש הדברות הראשונות שאנחנו רגילים לסמן כמצוות שבין אדם למקוםאו בחמש הדברות האחרונות שאנחנו רגילים לסמן כמצוות שבין אדם לחבירו“. המכתב יכול להיות מכתב מתלבט או מכתב מבקש ומשכנע על מיקום מסוים.

אסיף:

במהלך השיעור ניסינו להבין את טעמיה השונים של השמיטה. ראינו שיש אפשרויות רבות להבין את משמעותה של השמיטה, ותהינו גם האם ובמה החלוקה לסוגי מצוות שונים משרתת אותנו ובמה היא מפריעה לנו.

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של לב לדעת לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.

אני מעוניין להירשם לאתר
אשמח לקבל פרסומים וניוזלטרים של לב לדעת

היו הראשונים להוסיף תגובה בנושא

ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!