ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!
האתר בתקופת הרצה וחלק מהתכנים עדין נמצאים רק באתר הישן, מוזמנים לבקר גם שם

היום אם בקולו תשמעו

 • גדעון שרלו
 • , צוות לב לדעת
גדעון שרלוצוות לב לדעת
מחשב מקרן יצירה
מתי יבוא המשיח? שאלה זו עניינה גם את רבי יהושע בן לוי כשפגש את אליהו הנביא בפתח מערתו של רשב"י. לאחר שריב"ל נפגש עם המשיח בפתחה של רומא ושאל אותו את השאלה, קיבל תשובה מפתיעה - "היום". אבל המשיח לא הגיע באותו היום… מדוע? למה באמת התכוון המשיח? ומה עלינו לעשות על מנת להביאו? את התשובות נקבל מתוך לימוד המדרש.
לב השיעור: מתי יבוא המשיח?
פתיחה: שיר /דמיון מודרך

נקרין ונשמיע רצועה קצרה מהשיר “אני מאמין באמונה שלמה” ולאחריו את ‘שיר לשלום‘. נשאל את התלמידים-

 • לאיזה שיר יותר התחברתם?
 • מה קשה לכם עם כל שיר?
 • איזה שיר מבטא בעיניכם יותר את הגאולה ומדוע?

נכבה את האורות בכיתה, נשמיע מוזיקה מרגיעה, נבקש מהתלמידים לעצום עיניים ולנשום נשימות עמוקות ומרגיעות. לאחר דקה-שתיים של הרפיה, נבקש מהתלמידים לדמיין שהם פוגשים את המשיח ונשאל את השאלות הבאות- איפה הם פוגשים אותו? מה יש בסביבה? איך הוא נראה? מה הם אומרים לו? שואלים אותו? מבקשים ממנו? מה הוא עונה לכם? לאחר כמה דקות של דמיון שקט, נבקש מהתלמידים לפקוח עיניים ולכתוב לעצמם את השיחה שניהלו עם המשיח. ניתן אפשרות לתלמידים החפצים בכך לשתף את הכיתה בדמיון שלהם.

מפגש: עבודה בזוגות- מדרש "היום אם בקולו תשמעו"

נפנה לתלמידים ונגיד שישנו מדרש המספר על אדם שפגש את המשיח, האדם שאל את המשיח מתי הוא יבוא, וקיבל תשובה מפתיעה. נבקש מהתלמידים לעבוד בזוגות לקרוא את המדרש, לחלק אותו לשלושה חלקים ולסכם אותו. בטבלה המצורפת.

היום אם בקולו תשמעו – תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צח עמוד א’:
רבי יהושע בן לוי אשכח לאליהו, דהוי קיימי אפיתחא דמערתא דרבי שמעון בן יוחאי [ריב”ל מצא את אליהו יושב בפתח המערה של רשב”י].
אמר ליה: אתינא לעלמא דאתי?  [האם אזכה לעולם הבא?]
אמר ליה: אם ירצה אדון הזה.
אמר רבי יהושע בן לוי: שנים ראיתי וקול שלשה שמעתי.
אמר ליה: אימת אתי משיח?
אמר ליה: זיל שייליה לדידיה [לך שאל אותו].
והיכא יתיב? [היכן הוא יושב?]
אפיתחא דרומי [בפתחה של רומי].
ומאי סימניה? [ומה סימן ההיכר שלו?]
יתיב ביני עניי סובלי חלאים [רש”י: מנוגעים], וכולן שרו ואסירי בחד זימנא, איהו שרי חד ואסיר חד. אמר: דילמא מבעינא, דלא איעכב. [יושב בין העניים סובלי החלאים. כולם מתירים ואוסרים את מחבושיהם בזמן אחד, והוא אוסר אחד ומתיר אחד. אומר: שמא יצטרכו לי ולא אעכב].
אזל לגביה [הלך אליו], אמר ליה: שלום עליך רבי ומורי!
אמר ליה שלום עליך בר ליואי [בן לוי].
אמר ליה: לאימת אתי מר? [מתי אדוני יבוא?]
אמר ליה: היום.
אתא לגבי אליהו.
אמר ליה: מאי אמר לך?
אמר ליה: שלום עליך בר ליואי.
אמר ליה: אבטחך לך ולאבוך לעלמא דאתי.  [בטיח לך ולאביך שיש בורא לעולם]
אמר ליה: שקורי קא שקר בי, דאמר לי היום אתינא, ולא אתא!  [שיקר לי. אמר לי שהיום הוא בא, ולא בא].
אמר ליה: הכי אמר לך [כך הוא אמר לך]: “היום אם בקולו תשמעו” (תהילים צה, ז).
התבוננות: העמקה- מהר"ל + שיר "היום"

לאחר סיכום ראשוני של המדרש, נקרא יחד את המהר”ל:

הרב יהודה ליווא, מהר”ל, נצח ישראל פרק כח:
אל תטעה לומר כי דבר זה שאמר כאן ‘והיכא יתיב’ הוא דבר מוחש כלל, אבל אין כאן דבר מוחש לעין. רק כמו שבארנו לך פעמים הרבה, כי דברי חכמים מצד ענין המופשט מן הגשמי. …ועל זה אמר ‘שייליה לדידיה’, כלומר שיתחבר בעיון אל המושכל המופשט בענין של משיח, ואז יעמוד על ביאתו.
ועוד תדע, כי מלכות ישראל הוא מלכות נבדלת מן מלכות האומות, ולכך המשיח מתעלה ומתגדל מתוך מלכות האומות, כמו שיוצא הפרי מתוך הקליפה. וכך מלכות ישראל הוא נבדל מן מלכות האומות, ומלכות האומות נחשב כמו קליפה אל מלכות ישראל. וכמו הפרי שהוא גדל בתוך הקליפה, כאשר הפרי על שלימותו אז הקליפה נופלת ונבדלת ממנו, אבל מכל מקום תחלת גידול הפרי הוא תוך הקליפה, כך ישראל מלכות שלהם היא מתעלה ומתגדל מתוך מלכות האומות.
…אמר שהמשיח יושב בין עניים, כי אין למשיח חלק מן עולם הזה כלל, והוא כמו העני שאין לו עולם הזה, ובין סובלי חלאים שיש להם התנגדות מן עולם הזה, שהרי הם מדוכאים בחולי. וראוי שיהיה יושב המשיח ביניהם, רוצה לומר מצטרף להם. ושני דברים אמר; בין עניים, וסובלי חלאים. כי עניים הם חסרים מן עולם הזה, וסובלי חלאים מתנגד להם עולם הזה.
…וכאשר הנה מתבונן בענין המשיח שיצא לפעל, מצא כי המשיח אומר שהיום יבוא, כלומר בזה היום [שהוא] כל יום שהיה שואל אותו. כי מעלתו בלתי טבעי ובלתי גשמי כלל, והדבר שאינו גשמי אינו תחת הזמן, ולכך המשיח אומר ‘היום אתינא’. כי בודאי מצד המשיח בעצמו – אינו נופל תחת הזמן, וביאתו כל יום. רק שצריך מקבל מוכן, שאם היה המקבל ראוי לזה, אז מצד המשיח אין כאן זמן.

נסביר שתי נקודות מרכזיות במדרש בעזרת פירוש המהר”ל:

 1. סמליותו של המקום במדרש – פתח המערה/פתחה של רומא – כמסמל פתח לגאולה דווקא במקומות הלא צפויים.
 2. משמעותו של המשיח כיושב בין העניים והמסכנים.

כעת נשאל את התלמידים-

 • מה הפתיע את ריב”ל?

נכתוב על הלוח את המשפט “היום אם בקולו תשמעו”, ונשאל את התלמידים:

 • מה משמעות משפט זה?
 • איזה מהפך מחשבתי מביא איתו פסוק זה?
 • איזה דפוס פעולה הוא דורש מאיתנו? (נכוון את התלמידים לכך שיש כאן מעבר ממחשבה שבוא המשיח לא תלוי בנו לתובנה שליום בוא המשיח יש קשר ישיר עם פעולות בני האדם.)

לסיום נחלק את שירו של אהרן רזאל על המדרש הזה, וכמובן שגם נשמיע אותו.

‘היום’/ אהרן רזאל
אמרתי לאליהו הנביא,
מתי יבוא משיח שאת הגאולה יביא
מתי יבוא, מתי יביא
אתה הרי יודע, אליהו הנביא
אמר לי אליהו הנביא
מה זאת תשאל אותי, הלוך תלך ושאל אותו
ינון שמו, חפש אותו, תיגש אליו
יאמר לך מתי אכן יבוא
שאלתי לתשבי הגלעדי
היכן נמצא ארמונו וכן האם
יניחו לי שם השומרים לראותו
ואני שאלה לי עמו:
מתי יביא גאולה לעמו?!
אמר לי אליהו בפתחה של העיר יושב הוא
לא ארמון לא שרביט
משחרית ועד ערבית על עמנו הוא מביט
הוא מחכה רק לך
אגש אליו מיד אמרתי לו
אך איך אוכל להכירו מבין המון
האנשים הנכנסים והיוצאים
מהם פשוטים מהם שרים ונכבדים
אמר לי בלחישה, קבוצה קטנה
של עניים מסכנים והם יושבים
וחובשים פצעיהם
הוא יושב ביניהם מחכה לסימן מה’:
מתי יביא גאולה לעמו?!
היום אם בקולו תשמעו
היום הוא יבוא
שלום עליך רבי! השלום לך בן לוי?
שלח אותי אליך אליהו הנביא
לשאול מתי יבוא אלינו מר
שמעתי, הוא אמר “היום”
חזרתי לנביא וַאני לא הבנתי
כיצד זה אפשר והיום כבר נגמר
והלא הוא אמר
אז הסביר לי הנביא את שאמר:
היום גאולה הוא יביא לעמו!
היום אם בקולו תשמעו
היום הוא יבוא.
 • מיהו הדובר בשיר?
 • מה הוא חושב בהתחלה על מקום ישיבתו של המשיח ועל איך שהוא נראה?
 • מצאו שני הבדלים בין השיר לבין המדרש.
 • האם זה הלחן שהייתם מלחינים את המדרש?
 • מה מוסיף השיר על המדרש? מה הוא מחסיר?
הפנמה: יצירה או השוואה לסיפור אחר

נעצב את המילה ‘היום’ – נבקש מהתלמידים לעצב את המילה ‘היום’ בצורה חזותית כך שתעביר את המסר של האגדה ביחס לביאת המשיח. ניתן לתת את המשימה הזו כמשימה לבית כדי שיוכלו לעשות זאת במחשבים ולהדפיס. לאחר מכן נכין לוח קיר בכיתה ונתלה את כל העיצובים. כמובן שנבקש מהתלמידים להסביר את העיצוב שבחרו וכיצד הוא מבטא את המסר.

יש לא מעט סיפורים חסידיים העוסקים בביאתו של המשיח. נבקש מהתלמידים להכנס לאתר זושא, אתר מלא בסיפורים חסידיים, ולחפש סיפורים הקשורים למשיח למשל כאן: בשלב הראשון נקביל בין הסיפורים בנקודות המרכזיות – היכן יושב המשיח, כיצד הוא נראה, מה שואלים אותו וכיצד עונה. מתוך כך ננסה לעמוד על משמעות מדרשים וסיפורים כאלו בין דמיון למציאות. בשלב השני נבקש מזוג שירצה בכך להמחיז, לצייר קריקטורה או ליצור קומיקס המבטא את הסיפור החסידי ו/או את המדרש שלמדנו.

אסיף:

פתחנו בהאזנה לשירים- “אני מאמין” ו”שיר לשלום” והשווינו בינהם. לאחר מכן למדנו בזוגות את המדרש “היום אם בקולו תשמעו”, וחילקנו אותו באמצעות טבלה. לאחר סיכום והבנה ראשונית של המדרש, קראנו יחד את דברי המרה”ל וראינו את הסמליות של המקום והחברה בה נמצא המשיח. לסיום שמענו את שירו של אהרון רזאל שנכתב בהשפעת המדרש, וחתמנו בהזמנת התלמידים לעיצוב ויצירה של המילה “היום” שמעבירה את המסר של המדרש.

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של לב לדעת לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.

אני מעוניין להירשם לאתר
אשמח לקבל פרסומים וניוזלטרים של לב לדעת

היו הראשונים להוסיף תגובה בנושא

ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!