ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!
האתר בתקופת הרצה וחלק מהתכנים עדין נמצאים רק באתר הישן, מוזמנים לבקר גם שם

ברכת המפיל

  • משה לוי
משה לוי
תצוגת כיתה מלאה
ברכת המפיל
לב השיעור
פתיחה
מפגש
תוכן ברכת 'המפיל'
התבוננות
לשם מה נאמרת קריאת-שמע על המיטה?- מקורות
הפנמה
אסיף
נוסח ברכת 'המפיל'
ברכות ס ע"ב
הנכנס לישן על מטתו אומר משמע ישראל עד והיה אם שמוע. ואומר: ברוך המפיל חבלי שינה על עיני ותנומה על עפעפי ומאיר לאישון בת עין. יהי רצון מלפניך ה’ א-להי שתשכיבני לשלום, ותן חלקי בתורתך, ותרגילני לידי מצוה, ואל תרגילני לידי עבירה, ואל תביאני לידי חטא, ולא לידי עון, ולא לידי נסיון, ולא לידי בזיון, וישלוט בי יצר טוב ואל ישלוט בי יצר הרע ותצילני מפגע רע ומחלאים רעים ואל יבהלוני חלומות רעים והרהורים רעים, ותהא מטתי שלמה לפניך, והאר עיני פן אישן המות[1], ברוך אתה ה’ המאיר לעולם כולו בכבודו.
ברכות דף ס עמוד ב
שו"ע ורמ"א
אורח חיים סימן רלט סעיף א
חרב של שתי פיות
ר' יצחק בברכות ה ע"א
אבא בנימין על המזיקין
ברכות דף ו ע"א
מצוה לקרות מיטתו
ברכות ד-ה
ערפל
שיר של שולי רנד
קורא על מטתו פרשה ראשונה של שמע ומברך: המפיל חבלי שינה על עיני וכו’.
הגה: ויקרא קריאת שמע  סמוך למטתו, ואין אוכלים ושותים ולא מדברים אחר קריאת שמע שעל מטתו, אלא יישן מיד, שנאמר: אמרו בלבבכם על משכבכם ודומו סלה (תהילים ד, ה) …ואם קרא ק”ש ולא יוכל לישן מיד, אז חוזר וקורא כמה פעמים זה אחר זה עד שישתקע בשינה ושיהיה קריאתו סמוך לשינתו…ואומר:  יושב בסתר עליון … ויאמר ה’ אל השטן יגער ה’ בך השטן וכו’ (זכריה ג) ה’ שומרך וכו’ מעתה ועד עולם (תהילים קכא) בידך אפקיד רוחי וכו’ (תהילים לא) יברכך ה’ וכו’, ואומר: השכיבנו עד סמוך לחתימה.

אמר רבי יצחק: כל הקורא קריאת שמע על מטתו, כאלו אוחז חרב של שתי פיות בידו שנאמר: תהלים קמ”ט: “רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם… ” ואמר רבי יצחק: כל הקורא קריאת שמע על מטתו – מזיקין בדילין הימנו…
ברכות דף ה ע”א
תניא, אבא בנימין אומר: אלמלי נתנה רשות לעין לראות, אין כל בריה יכולה לעמוד מפני המזיקין. … האי מאן דבעי למידע להו (זה שרוצה לדעת אותם)- לייתי קיטמא נהילא ונהדר אפורייה, ובצפרא חזי כי כרעי דתרנגולא… (שיביא אפר ויפרו סביב מיטתו, ובבקר יראה סימני רגלי תרנגולים)
ברכות דף ו ע”א
אמר רבי יהושע בן לוי: אף על פי שקרא אדם קריאת שמע בבית הכנסת, מצוה לקרותו על מטתו. אמר רבי יוסי: מאי קרא -תהלים ד’: רגזו ואל תחטאו אמרו בלבבכם על משכבכם ודמו סלה….אם תלמיד חכם הוא אין צריך. אמר אביי: אף תלמיד חכם מיבעי (צריך) ליה למימר חד פסוקא דרחמי, כגון -תהלים ל”א: בידך אפקיד רוחי פדיתה אותי ה’ אל אמת
מסכת ברכות ד-ה
ערפל
מילים ולחן:  שולי רנד
הסתכלתי לאחור
עיי חרבות
משמאלי ומימיני
הכל עולה בלהבות
לעיני נגלה שביל מתפתל
בליבו ענן מכוסה בערפל
כל העם אשר איתי
נעמדו מרחוק
בעיינהם לצנינים
הייתי ולשחוק
יהיה אשר יהיה
לעצמי ממלמל
זה הזמן לפסוע
אל תוך הערפל
כי שמה כי שמה
כי שמה האלוקים
כי שמה
כי שמה האלוקים
כי שמה האלוקים
לא לקחתי איתי
רק צידה ליום אחד
לנגדי שויתי את ה’ המיוחד
בליבי קוצים אך בפי הלל
כגיבור עתיק פסעתי
אל תוך הערפל
קידמוני חצופים
בפחים ובמקלות
ואני לעומתם שר
בשבעים קולות
אהיה אשר אהיה
הייתי מתפלל
לכבודך נכנסתי
אל תוך הערפל
כי שמה כי שמה…
פצעוני השומרים
מנעו אותי מלעלות
בימים שורפת אש
והקרח בלילות
כמו שיכור הייתי קם ונופל
את קולך שמעתי
מתוך הערפל
כי שמה כי שמה…
מה צריך להיות בתפר שבין העירות ביום לשנת הלילה? על מה אנו רוצים להתפלל? כיצד נעצב את סיום היום?- עיון בברכת המפיל וקריאת-שמע על המיטה.
לב השיעור: איך מתחזקים לקראת הלילה?
פתיחה: המעבר מעירות לשינה- סבב מחשבות

נכנס למחשבות על שינה (אפשר גם להכניס לאוירה של שינה ולהחשיך את החדר): נשאל כל פעם שאלה אחת ונאפשר סבב תשובות. את התשובה לשאלה האחרונה נבקש מכל אחד לכתוב לעצמו ומי שירצה ישתף

  • האם אתם אוהבים לישון? הבדילו בין תקופות שונות בחייכם
  • האם יש בכם, או היה בעבר, פחד כשהולכים לישון? אילו פחדים?
  • האם לפעמים טורדות אתכם מחשבות כשאתם הולכים לישון? איזה סוג מחשבות? אילו מחשבות הייתם רוצים לחשוב?

 

 

נבקש מהתלמידים לחשוב על ‘טקסי שינה’ שעורכים הורים לילדים: שיר, סיפור, ברכת לילה טוב בסגנון קבוע, מחוות גופניות כגון נשיקה וחיבוק. התלמידים יציינו מרכיבים כגון אלו, תלמידים עם אחים קטנים יכולים לספר (בקצרה…) מה קורה אצלם בבית.

נשאל: מדוע נוהגים ההורים כך? מדוע יש צורך ב’טקס שינה’ נראה כאילו הילדים צריכים ‘עידוד’ בשכבם לשנת לילה והטקס נועד לעזור להם. האם גם כשאנו מתבגרים אנו צריכים עידוד לקראת השינה?

מפגש: תוכן ברכת 'המפיל'

הפסוק בפרשת ויחי “המלאך הגואל אותי מכול רע…”, מקשר אותנו באופן ישיר לקריאת שמע שעל המיטה. ברכת המפיל נאמרת בפתח לילו של האדם:

הנכנס לישן על מטתו אומר משמע ישראל עד והיה אם שמוע. ואומר: ברוך המפיל חבלי שינה על עיני ותנומה על עפעפי ומאיר לאישון בת עין. יהי רצון מלפניך ה’ א-להי שתשכיבני לשלום, ותן חלקי בתורתך, ותרגילני לידי מצוה, ואל תרגילני לידי עבירה, ואל תביאני לידי חטא, ולא לידי עון, ולא לידי נסיון, ולא לידי בזיון, וישלוט בי יצר טוב ואל ישלוט בי יצר הרע ותצילני מפגע רע ומחלאים רעים ואל יבהלוני חלומות רעים והרהורים רעים, ותהא מטתי שלמה לפניך, והאר עיני פן אישן המות[1], ברוך אתה ה’ המאיר לעולם כולו בכבודו.
ברכות דף ס עמוד ב

1.כיצד מתוארת השינה בברכה? האם השינה כאן היא הנאה או הכרח?

2.איזו ברכה הנאמרת בבוקר מזכיר נוסח ברכת המפיל?מדוע אותן בקשות חוזרות בשתי הברכות?

3.מדוע צריך לבקש הצלה מיצר הרע לפני השינה, לכאורה זהו זמן של חוסר מעש ואין סכנה שהאדם יתפתה ליצרו?

השינה המתוארת כאן כרגעים של מוות, של חוסר פעילות, של הפקדת הנשמה בידי הא-ל. לצד בקשה על הצלה מיצר הרע ועזרה לדבוק ביצר הטוב. הברכה נפתחת בשינה ואור ב”אישון בת העין” (האזור השחור), וחותמת במוות ואור לעולם. הערבוב שבין אור לחושך, בין פחד ובטחון עוטף את האדם לפני השינה. לפי הנוסח המופיע כאן במסכת ברכות (נוסח עדות המזרח כיום דומה מאוד לנוסח זה אך בנוסח אשכנז השורה על הרחקה מהיצד חסרה) , הברכה היא השתקפות של ברכת “הגומל חסדים טובים לעמו ישראל” הנאמרת בבוקר לאחר ברכות השחר. בקשת האדם היא שהמוות / שינה לא ישתלטו עליו, והוא יוכל לפעול נכון בעולם- למחר. בנוסף מבקש האדם שלא ייפול ברשת היצר הרע, הפחד, הבהלה, וכמובן- המוות, אלא ייתן לו הא-ל כוחות חיוביים לפעול. ראוי לשים לב שעיקר הברכה הוא על הימנעות – כיאה למצב שינה.

התבוננות: לשם מה נאמרת קריאת-שמע על המיטה?- מקורות

נערוך כמה עיונים בברכת המפיל וקריאת שמע על המיטה:

ברכת שבח או ברכת נהנין?

האם ‘ברכת המפיל’ היא חלק מברכות השבח או שהיא ברכה על הנאה? מהתשובות לשאלה זו נגזרת מחלוקת הלכתית בשאלה:

האם מותר לדבר לאחר ברכת המפיל? וכיצד ראוי לאומרה עם שם ה’ או ללא?

נקרא מדברי השו”ע והרמ”א (אורח חיים סימן רלט סעיף א):

קורא על מטתו פרשה ראשונה של שמע ומברך: המפיל חבלי שינה על עיני וכו’.
הגה: ויקרא קריאת שמע  סמוך למטתו, ואין אוכלים ושותים ולא מדברים אחר קריאת שמע שעל מטתו, אלא יישן מיד, שנאמר: אמרו בלבבכם על משכבכם ודומו סלה (תהילים ד, ה) …ואם קרא ק”ש ולא יוכל לישן מיד, אז חוזר וקורא כמה פעמים זה אחר זה עד שישתקע בשינה ושיהיה קריאתו סמוך לשינתו…ואומר:  יושב בסתר עליון … ויאמר ה’ אל השטן יגער ה’ בך השטן וכו’ (זכריה ג) ה’ שומרך וכו’ מעתה ועד עולם (תהילים קכא) בידך אפקיד רוחי וכו’ (תהילים לא) יברכך ה’ וכו’, ואומר: השכיבנו עד סמוך לחתימה.

שני פנים להלכה בעניינים אלו: ישנה מחלוקת ראשונים האם ברכה זו היא ברכת הנהנין (שאדם מברך לפני הנאה כל שהיא, כמו אכילה), או ברכת שבח לה’ (כמו ברכות השחר שלהלכה ניתן לאומרם גם ללא הנאה). ההבדל בין שתי הדעות לגבי ברכת המפיל הוא בשאלה האם יש חובה להצמיד את הברכה לשינה- ולכן אסור לדבר לאחריה, או שאין חובה כזו. לפי הטוען שזו ברכת שבח, מותר לאומרה בשם מלכות וכשצריך, ניתן לדבר לאחריה (שו”ת ציץ אליעזר והרב עובדיה). לעומת זאת לפי מי שחושב שהיא ברכת הנהנין, אסור לדבר בינה לבין השינה, ולכן ראוי לאומרה ללא שם מלכות- פן לא יירדם, או פן יצטרך לקום לצורך אחר (הבן איש חי- והרב מרדכי אליהו).

  •      נסו לחשוב מה דינו של מי שלא ישן כל הלילה- האם עליו לומר ברכה זו?

מזיקין

אחת הסיבות לאמירה קריאת-שמע על המיטה היא השמירה שהיא נותנת לאדם מן המזיקין, ועל כן נוספו לה עוד פסוקים. מהם ה’מזיקים’ הללו?

אמר רבי יצחק: כל הקורא קריאת שמע על מטתו, כאלו אוחז חרב של שתי פיות בידו שנאמר: תהלים קמ”ט: “רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם… ” ואמר רבי יצחק: כל הקורא קריאת שמע על מטתו – מזיקין בדילין הימנו…
ברכות דף ה ע”א

ר’ יצחק לומד מן הפסוק בתהילים כי מי שמזכיר שם ה’ בפיו כאילו אוחז חרב נגד המזיקים. אם נשים לב, לדברי ר’ יצחק ייתכן שאחיזת החרב משמשת הרתעה למזיקין שלא להתקרב לאדם, ולא ככלי מלחמה ממשי. אך מהם המזיקים שככל הנראה פוחדים משמע ישראל? והאם ניתן לראותם?

יש שאומרים שאין מזיקים בארץ ישראל, והם היו רק בבל או במקומות לא מיושבים, ויש אומרים שהם קיימים ולא ניתן לראותם כפי שמובא במקומות שונים בגמרא. אך לגבי מי שבכול זאת רוצה לראות משהו מהם אומרת הגמרא הבבלית:

תניא, אבא בנימין אומר: אלמלי נתנה רשות לעין לראות, אין כל בריה יכולה לעמוד מפני המזיקין. … האי מאן דבעי למידע להו (זה שרוצה לדעת אותם)- לייתי קיטמא נהילא ונהדר אפורייה, ובצפרא חזי כי כרעי דתרנגולא… (שיביא אפר ויפרו סביב מיטתו, ובבקר יראה סימני רגלי תרנגולים)
ברכות דף ו ע”א
  • מה הגמרא רוצה ללמדנו? האם זו דרך לגילוי מזיק כפשוטו, או שמדובר במשל; לא ניתן לומר חד-משמעית, אך נסו אתם לצייר מזיק עם כפות רגלי תרנגול! (יצא מצחיק או מפחיד?)

לישון עם התורה

נימוק נוסף לפסוקים הנוספים הוא – לישון מתוך דברי תורה ולכן יש מקום לומר את פרשת שמע ישראל (שהיא בסיס בלימוד התורה) ניתן לשאול האם גם תלמדי חכמים או מישהי שלומדת למבחן בתורה עד שעה מאוחרת צריכה לומר קריאת-שמע?

אמר רבי יהושע בן לוי: אף על פי שקרא אדם קריאת שמע בבית הכנסת, מצוה לקרותו על מטתו. אמר רבי יוסי: מאי קרא -תהלים ד’: רגזו ואל תחטאו אמרו בלבבכם על משכבכם ודמו סלה….אם תלמיד חכם הוא אין צריך. אמר אביי: אף תלמיד חכם מיבעי (צריך) ליה למימר חד פסוקא דרחמי, כגון -תהלים ל”א: בידך אפקיד רוחי פדיתה אותי ה’ אל אמת
מסכת ברכות ד-ה
  • מה לדעתך החשיבות של כניסה לישון מתוך דברי-תורה? ומדוע אביי מצריך לפחות פסוק אחד שיש בו הזכרת רחמי שמים?

ייתכן לומר שהחיבור לתורה נותן לאדם חיים, גם במצב “מוות”, שהרי התורה נחשבת כעץ החיים. ובכול זאת לדעת אביי – חיי התורה (אולי) לא נותנים לאדם ביטוח מושלם, פסוק אחד של רחמי שמים ותפילה – חשובים לא פחות.

בנוסף, אם חוזרים לראשונות, ישנם מחקרים המראים שגם בזמן שינה מוחו של האדם פועל ומעבד וממיין את החומר שנקלט במשך היום. שינה מתוך תורה מוסיפה נדבך חשוב בלימודי האדם.

אמונה בלילה

“להגיד בבוקר חסדך, ואמונתך בלילות” (תהילים צב)- משפט זה זכה להתייחסויות רבות, אחד הפרושים המקובלים הוא שבבוקר –רואים את חסדי ה’, ולכן שפתותינו ממללים תודה. לעומת זאת בלילה, יש חושך וקשה לראות את הנהגת ה’, לכן זה זמן לחיזוק האמונה. הבוקר והלילה נקראים גם כמשל לזמנים של אור ושל חשכה במציאות.

עיינו בשיר של שולי רנד המדבר על כך שהמפגש עם הא-לוהים בא דווקא מתוך הערפל (השיר נכתב בהשראת משה רבנו במעמד הר סיני).

ערפל
מילים ולחן:  שולי רנד
הסתכלתי לאחור
עיי חרבות
משמאלי ומימיני
הכל עולה בלהבות
לעיני נגלה שביל מתפתל
בליבו ענן מכוסה בערפל
כל העם אשר איתי
נעמדו מרחוק
בעיינהם לצנינים
הייתי ולשחוק
יהיה אשר יהיה
לעצמי ממלמל
זה הזמן לפסוע
אל תוך הערפל
כי שמה כי שמה
כי שמה האלוקים
כי שמה
כי שמה האלוקים
כי שמה האלוקים
לא לקחתי איתי
רק צידה ליום אחד
לנגדי שויתי את ה’ המיוחד
בליבי קוצים אך בפי הלל
כגיבור עתיק פסעתי
אל תוך הערפל
קידמוני חצופים
בפחים ובמקלות
ואני לעומתם שר
בשבעים קולות
אהיה אשר אהיה
הייתי מתפלל
לכבודך נכנסתי
אל תוך הערפל
כי שמה כי שמה…
פצעוני השומרים
מנעו אותי מלעלות
בימים שורפת אש
והקרח בלילות
כמו שיכור הייתי קם ונופל
את קולך שמעתי
מתוך הערפל
כי שמה כי שמה…
  •  אילו ערפילים פגעו בעם ישראל? האם צמחנו מכך? באילו תחומים?
הפנמה: כתיבה: הערפל שלי

איזה ערפל (בעיה) פגע בך פעם? האם האמונה שלך פיזרה את הערפל, הצליחה להוציא אותך ממנו? ואולי הערפל היה בתחום הרוחני- האם יצאת ממנו מחוזק?

נבקש מכל אחד לכתוב אודות ‘הערפל’ שלו

אסיף:

פתחנו במחשבות על שינה ועל שלב המעבר בין עירות לשנת הלילה וכך הצפנו את הרעיון ששלב זה הוא זמן רגיש הדורש עיצוב והתייחסות. המשכנו למפגש עם נוסח ברכת המפיל הנאמרת סמוך לשינה ולדיון על תוכנה. מכאן עברנו לעיון בכמה עניינים הנוגעים לברכת המפיל ולקריאת שמע על- המיטה- הטקסטים שמעבירים אותנו מהיום הברור ללילה האפל. סיימנו במשימת הפנמה אודות ‘הערפל’ האישי של כל אחד

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של לב לדעת לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.

אני מעוניין להירשם לאתר
אשמח לקבל פרסומים וניוזלטרים של לב לדעת

היו הראשונים להוסיף תגובה בנושא

ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!