ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!
האתר בתקופת הרצה וחלק מהתכנים עדין נמצאים רק באתר הישן, מוזמנים לבקר גם שם

בין אדם לחברו – הונאת דברים

  • צוות לב לדעת
צוות לב לדעת
תצוגת כיתה מלאה
בין אדם לחברו – הונאת דברים
לב השיעור
פתיחה
קניות באינטרנט- זו אונאה?
מפגש
לימוד הסוגיה בבא בתרא
התבוננות
לימוד ההלכה ב"ילקוט יוסף" ודברי "המאירי"
הפנמה
תרגיל כתיבה אישי
אסיף
בשיעור זה נעסוק בפגיעה כלכלית באחר במימד הרוחני כמו במילים או בזמן.
לב השיעור: פגיעה כלכלית באמצעות מימד רוחני
ההבנה שלנו שחלק מהפגיעה בזולת מתרחש לא רק בממד הפיזי של חבלה או הכאה, אלא שלמילים יש כוח אדיר בפגיעה – היא הכרה שכולנו מורגלים בה ומבינים אותה היטב. ההכרה שגם לגניבה יש מימד נוסף: ניתן לגנוב ולפגוע בזולת לא רק על ידי לקיחה ממשית של חפץ השייך לו, אלא גם על ידי לקיחת זמנו וגרימת אשליה שאנחנו עומדים לקנות ממנו – היא תודעה המפותחת קצת פחות במרחב החיים שלנו ובשיעור זה נבקש לעסוק ולדייק אותה. שיעור זה מתקשר להלכות גניבה וגזילה, סימן ש"ע סעיף ד' בתוך "ילקוט יוסף" שכתב הרב יצחק יוסף. ההלכה עוסקת באיסור להיכנס לחנות וליצור למוכר תחושה שאנחנו עומדים לקנות אצלו למרות שבפועל אין לנו כוונות כאלו. בשיעור זה אנחנו מבקשים לקחת הלכה זו ולחבר אותה למשהו שמתרחש רבות בחיי התלמידים שלנו שחיים בעולם המודרני בו קניות באינטרנט הם משהו נגיש ושמיש כל כך. המושג הונאת דברים מכיל בתוכו מספר הגדרות שהמכנה המשותף שלהן הוא כוחו של הדיבור בפגיעה בזולת. בשיעור זה, בעקבות חוברת הלימודים שלנו, התמקדנו בהיבט שיש לאיסור זה על יצירת האשליה כאילו אנחנו מתכוונים לקנות בחנות. כדאי, דרך לימוד הגמרא במסכת בבא מציעא לעשות סדר בין המושגים השונים ולדייק שאנחנו רוצים להתמקד בהמשך באחד מתוך ההיבטים שפגשנו.
פתיחה: קניות באינטרנט- זו אונאה?

נכתוב על הלוח את המילה “קניות באינטרנט”, ונבקש מכל תלמיד לומר משהו שעובר לו בראש כתוצאה מהמפגש עם שתי המילים הללו.

נבקש מכל תלמיד שיש לו אינטרנט לחפש כמה שיותר מהר מחיר של מוצרים שונים שאנחנו נציע.

הפתיח הזה יחבר את התלמידים למה שהם מכירים היטב- תרבות הקנייה באינטרנט.

בכיתות בהן זה מתאים, ולא יסיט את הריכוז משאר השיעור, נבקש מכל אחד מהתלמידים לחשוב בשקט אילו התמודדויות הלכתיות נתבעות מאיתנו אל נוכח המציאות החדשה שכולנו חשופים אליה והיא הזמינות של האינטרנט לכולנו. שלב זה עשוי להיות בעל חשיבות כי הוא יכול לפתוח בכלל נקודות לא פשוטות לשיח כיתתי שכדאי לחפש את הזמן והמקום להתייחס אליהם.

 דיון: נספר לתלמידים, את שהם יודעים בעצמם: היום לא מעט מעולם העסקים בעולם עובד בעזרת האינטרנט שמאפשר לנו לרכוש מוצרים שונים מחנויות ווירטואליות או חנויות ממשיות המצויות ברחבי העולם. פעמים רבות, על מנת שנדע באיזה מוצר בדיוק אנחנו מעוניינים (מידה בנעליים, מידה של חולצה, סוג של מכשיר חשמלי וכדומה), אנחנו נוהגים להיכנס באופן פיזי לחנות הסמוכה למקום מגורינו ולברר שם את הפרטים הנדרשים, כאשר למעשה אין לנו שום כוונה לקנות את המוצר בחנות אליה נכנסנו. נשאל את התלמידים:

  • האם סיטואציה כזו נראית להם בעייתית?

ניתן לשני הקולות שדיון כזה עשוי לעורר לצוף בצורה חזקה ומדויקת בדיון בכיתה.

מפגש: לימוד הסוגיה בבא בתרא

נלמד עם התלמידים את הסוגיה במסכת בבא מציעא דף נח ע”ב שדנה בעניין אונאת דברים.(לחילופין במידה והתלמידים מסוגלים ללמוד בחברותא, כדאי לתת לכל חברותא כמה דקות ללמידה של הסוגיה).

תנו רבנן “לא תונו איש את עמיתו” באונאת דברים הכתוב מדבר. אתה אומר באונאת דברים או אינו אלא באונאת ממון? כשהוא אומר “וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך” הרי אונאת ממון אמור, הא מה אני מקיים “לא תונו איש את עמיתו”? באונאת דברים.
הא כיצד? אם היה בעל תשובה, אל יאמר לו – זכור מעשיך הראשונים. אם היה בן גרים, אל יאמר לו – זכור מעשה אבותיך. אם היה גר ובא ללמוד תורה, אל יאמר לו – פה שאכל נבילות וטריפות שקצים ורמשים בא ללמוד תורה שנאמרה מפי הגבורה. אם היו יסורין באין עליו, אם היו חלאים באין עליו או שהיה מקבר את בניו, אל יאמר לו כדרך שאמרו לו חביריו לאיוב – הלא יראתך כסלתך תקותך ותום דרכיך זכר נא מי הוא נקי אבד. אם היו חמרים מבקשין תבואה ממנו, לא יאמר להם – לכו אצל פלוני שהוא מוכר תבואה, ויודע בו שלא מכר מעולם. רבי יהודה אומר: אף לא יתלה עיניו על המקח בשעה שאין לו דמים שהרי הדבר מסור ללב וכל דבר המסור ללב נאמר בו “ויראת מאלהיך”.
אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי גדול אונאת דברים מאונאת ממון שזה נאמר בו “ויראת מאלהיך” וזה לא נאמר בו “ויראת מאלהיך”
ורבי אלעזר אומר זה בגופו וזה בממונו
רבי שמואל בר נחמני אמר זה ניתן להישבון וזה לא ניתן להישבון

את הלימוד כדאי לחלק לשני שלבים:

  1. לימוד הדוגמאות שהסוגיה נותנת להונאת דברים
  2. לימוד המימרות המופיעות בסוף הסוגיה המדגישות את חומרת הונאת הדברים יותר מאשר הונאה ממונית.

הדיון לאחר הלימוד יכול לעסוק בשאלת היחס שלנו למרחב הנפשי שלנו ושל הסובבים אותנו ובשאלה האם אנחנו חשים את שאומרת הסוגיה שפגיעה בנפש חמורה בהרבה מפגיעה בממון.

התבוננות: לימוד ההלכה ב"ילקוט יוסף" ודברי "המאירי"

לאחר לימוד הסוגיה, נקרא מתוך חוברת הלימוד את ההלכה העוסקת בהונאת דברים (ילקוט יוסף, סימן ש”ע סעיף ד) ונחזור לדיון בו עסקנו לפני לימוד הסוגיה: הסיטואציה שתיארנו בה אנחנו נכנסים לחנות על מנת לברר פרטים על חפץ מסוים, אך ללא מטרת לקנות את החפץ בחנות, היא הדין שמביא רבי יהודה בסוגיה במסכת בבא מציעא והיא ההלכה שקראנו מתוך הילקוט יוסף.

נשאל את התלמידים כיצד אם כך ניתן לנהל סחר אינטרנטי כאשר רוצים לקיים את ההלכה? האם ההלכה למעשה לא מאפשרת את המסחר הזה או מבקשת שנקנה חפצים בלי לבדוק אותם קודם? ניתן לתלמידים להציע כיווני מחשבה שיאפשרו להחזיק את החבל משני קצותיו: לקנות באינטרנט אך לא לעבור על איסור הונאה. אחד מהכיוונים שכדאי להציע הוא דרך לימוד דברי המאירי בסוגיה בבא מציעא שמעמיד את האיסור על הצער שנגמר למוכר ואולי גם על ההפסד הממוני שעשוי להיגרם לו כתוצאה מכך, מצורף המאירי ומחשבות מעשיות בעקבותיו

אמר המאירי כשם שיש אונאה במקח וממכר כך יש אונאה בדברים ר”ל שאסור להונות את חברו ולגרום לו פסידא בדבריו והוא שאמר לא יאמר לו בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקח שהרי מתוך שהוא בוש לומר שאינו רוצה ליקח משפיל לו מקחו לומר שאינו שוה כל כך ואחרים שומעים ונמצא גורם לו פסידא ואפילו לא היה אדם שם מ”מ הוא מטריחו ומצערו שחשב למכור ולא מכר ואח”כ נתגלגל לאונאת דברים שלא יביישהו בדבריו והוא שאמר אם היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים ואם היה בן גרים לא יאמר לו זכור מעשה אבותיך שנאמר וגר לא תונה:
  • מהן שתי הסיבות לאיסור אונאת דברים לפי המאירי?
  • איך קושר המאירי בין אונאת דברים הכלכלית, להלבנת פנים ובושה?
  • מה דעתכם על קשר זה? האם יש לו חשיבות? האם הוא מאיר מחדש את אחד מהאיסורים (האונאה הכלכלית או הלבנת הפנים)?

כיוונים שכדאי וניתן לעלות הם:

  1. הליכה לרשת גדולה או למקום בו לא מדובר ביחסי מוכר-קונה, אלא לוקחים ומודדים ומחזירים. כיוון זה עשוי בכלל לפתוח את השינוי שהעולם המודרני יצר בו היחס שלנו הוא לא מעט למכשור טכנולוגי ולא לבני אדם העומדים מאחוריהם (האם כשאנחנו מתקשים לחברת הפלאפון שלנו להתעצבן על משהו אנחנו זוכרים שניצב שם אדם מאחורי הקו ולא רק “מערכת”
  2. כנות אל מול המוכר שנמצא בחנות, דהיינו אמירה ישירה עם כניסתנו לחנות שאין בכוונתנו לקנות מחפצי החנות, אלא רק להתרשם מהם או משהו מעין זה. זו הצעה שאולי יכולה להיראות מביכה ולא ריאלית ובכל זאת כדאי להציע גם אותה.

הפנמה: תרגיל כתיבה אישי

נבקש מכל אחד מהתלמידים לכתוב לעצמו אילו מידות, תכונות וכוחות הוא נדרש על מנת להצליח לקיים את ההלכה אותה למדנו, גם בעולם המודרני בו האתגר נהיה מורכב יותר.  כדאי לשים ברקע מוזיקה שקטה שתתן לתלמידים את השקט להתבונן בתוכם ולחשוב מה ההלכה הזו מצמיחה בהם.

אסיף: סיכום הלימוד

בשיעור זה עסקנו בבירור האיסור ההלכתי באונאת דברים, תוך דגש על ההפסד הכלכלי ע”י פגיעה רוחנית (בזמן, מילים או טרחה).

 

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של לב לדעת לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.

אני מעוניין להירשם לאתר
אשמח לקבל פרסומים וניוזלטרים של לב לדעת

היו הראשונים להוסיף תגובה בנושא

ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!