בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

שנאת חינם

רוני שטיין, 1/4/2015

מקצוע: מעגל השנה
כיתה: ז-ח
נושא: שנאת חינם

דרך סיפור קמצא ובר קמצא נעסוק בשנאת חינם.

פתיחה 

נפתח בהצגה על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. נבחר בנות שאוהבות לשחק. אחת הבנות תהיה בעל הבית, אחת קמצא, אחת- בר קמצא, כל שאר הבנות- באי הסעודה.

סביר להניח שזו שקיבלה את תפקיד בר-קמצא תתלונן שאין לתפקיד שלה שום משמעות בהצגה. מתוך כך נעבור לשאלה.

נכתוב על הלוח "על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים".

נשאל:

נבקש מהתלמידות להציע רעיונות ונכתוב אותם בנקודות על הלוח.

נשאל את התלמידות עוד כמה שאלות על הסיפור הזה:

דרך השאלות הללו והתשובות של התלמידות ננסה להבין מה היא אווירה של שנאת חינם.

 

לימוד מקור

אחרי פתיחה זו נבין כיצד באה לידי ביטוי שנאת חינם בבית השני. נשתמש בשני מקורות לעזרת ההסבר הפרונטאלי:

"אמר רבי יוחנן: לא גלו ישראל עד שנעשו עשרים וארבע כיתות של מינים". (ירושלמי סנהדרין פרק י).

שנינו, אבא שאול אומר: קורות של שקמה היו ביריחו, והיו בעלי זרועות נוטלים אותן בזרוע. עמדו בעלים והקדישון לשמים. עליהם ועל כיוצא בהם אמר אבא שאול בן בטנית משום אבא יוסף בן חנין: אוי לי מבית ביתוס, אוי לי מאלתם! אוי לי מבית חנין, אוי לי מלחישתם! אוי לי מבית קתרוס, אוי לי מקולמוסם! אוי לי מבית ישמעאל בן פיאבי, אוי לי מאגרופם! שהם כהנים גדולים ובניהם גזברים וחתניהם אמרכלים, ועבדיהם חובטים את העם במקלות. (בבלי פסחים, נז ע"א).

נכתוב על הלוח מספר שאלות פוריות כאשר כל רביעיית בנות צריכה לבחור שאלה, לדון בה ולהציג אותה לאחר מכן במליאה הכיתתית:


תגיות: ערבות הדדית, אדם בחברה, בית המקדש, שלום