בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

משל הצרצר והנמלה

אפרת מונדני, 30/3/2015

מקצוע: חינוך לשוני
כיתה: ג-ד
נושא: משל הצרצר והנמלה

נלמד בשיעור על התמודדות עם קונפליקט, והכרעה כאשר רגשות וערכים מתנגשים זה בזה.

מטרות: 

           

מהלך השיעור

לתלמידים יחולק דף ובו מופיע החלק הראשון של משל  "הצרצר והנמלה" על-פי איבאן קרילוב, עד למילים "אנא תני לי פת דקה פן אמות בעוד דקה". מומלץ שהמשל יחולק לשני חלקים על שני דפים שונים.

המורה תקריא את המשל עד למילים: " ...פן אמות בעוד דקה".

המורה תפנה אל התלמידים את השאלות (וכמובן תבקש נימוקים לדעותיהם) :  

המורה תנהל את הדיון בכיתה. כשבשלב זה המטרה היא להעמיק את השיח ואת ההבנה של הסיטואציה. המורה תעודד גם את התלמידים לשאול שאלות זה את זה כדי להעמיק את הדעות ולחדדן.

המורה תקנה לתלמידים את המושג "קונפליקט פנימי" ותכתוב את הגדרתו: התנגשות בין ערכים או רגשות מנוגדים.

המורה תחלק לתלמידים דף עם תרשים זרימה, שבו מופיעות שתי משבצות זו מול זו, ומכל אחת יוצא חץ ומשבצת נוספת.

התלמידים יתבקשו לכתוב בכל אחת מהמשבצות העליונות את אחד מהרגשות העומדים זה מול זה שיכולה להרגיש הנמלה בסיטואציה כזו. במשבצת היוצאת ממשבצת הרגשות- התלמיד יתבקש למלא מהי התגובה הצפויה של הנמלה כתוצאה מרגש זה.

לאחר שהתלמידים ימלאו את הדף המורה תסכם את האפשרויות על-גבי הלוח ותעמיד את הערכים המתנגשים זה מול זה:

מחד- הרגש של רצון לעזור לזולת במצב של קושי, ערך של גמילות חסדים וכדו'...- שיוביל את הנמלה לתת לצרצר אוכל ומחסה, אף על פי שהוא לא טרח בימי הקיץ.

ומאידך- הרצון של הנמלה לחנך את הצרצר ולהבהיר לו שצריך לטרוח ולעמול כדי להשיג דברים. הרצון לא לתת לנצל אותה, לא להרגיש "פראיירית" וכדו'... - שיוביל את הנמלה לא לתת לצרצר להיכנס לביתה, בכדי שילמד את הלקח.

המורה תציג את השאלות:

המורה תציג בפני התלמידים שני סיומים שונים למשל בגרסאות שונות:

  1.  האחד- חצי הדף השני של המשל שהוצג בחרוזים.  - שבו הסיום: " שרת? -אז במקום לאכול, קום וצא נא במחול..."
  2. השני- סרטון קצר של המשל, מתוך "בגן של דודו".  - שבו בסיום הנמלה מכניסה את הצרצר לביתה ונותנת לו אוכל, והוא בתמורה מנעים את זמנה בנגינה.

המורה תפנה לתלמידים שאלות מסוגים שונים ותעורר דיון בין התלמידים:

מטרת השאלות להפגיש את התלמידים עם הערכים העולים במשל, לעורר שאלות הפנמה, הזדהות, עמדה הערכה וכדו'.

 

סיום השיעור

המורה תבקש מהתלמידים לחשוב על מקרה דומה למשל, הלקוח מחיי היום-יום שלהם, ותבקש מהתלמידים למלא דגם דומה של תרשים זרימה, המעמיד זה מול זה את שני הרגשות והערכים המתנגשים בקונפליקט זה , ומהי התגובה הצפויה היוצאת מכל רגש.

המטרה היא כמובן להפוך את הדברים לדברים רלוונטיים לחיי היום-יום של התלמידים.

השאלות שיישאלו התלמידים:

 אם התלמידים יתקשו להעלות סיטואציה מעצמם, המורה תוכל לכוון אותם לרעיונות, כגון:

  1. תלמיד שמבקש ממך להעתיק ש"ב או עבודה אחרי שהתאמצת וטרחת הרבה.
  2. קבוצה של ארבעה תלמידים שהייתה צריכה לעשות משימה ביחד ולהגיש למורה. שלושה תלמידים עבדו וטרחו, נפגשו מספר פעמים בכדי לעשות את המשימה. התלמיד הרביעי לא עשה שום דבר, אך בסוף דרש שיוסיפו גם את שמו על הגשת העבודה.

המורה תבקש ממספר תלמידים להציג את המקרים שחשבו עליהם. להציג את הקונפליקט, כיצד הכריעו ומדוע?

בשלב זה תאפשר המורה לשאר תלמידי הכיתה להפנות שאלות לתלמידים שיציגו את מקריהם, לקחת חלק פעיל בדיון. להוסיף את דעותיהם,להציג דעות סותרות וכדו'...- וזאת בכדי לחדד את הדיון ולהפרותו.

לדוגמה: בדוגמה שהוצגה של תלמיד שטרח הרבה על הכנת שיעורי הבית, וחבר בא ומבקש להעתיק ממנו את שיעורי הבית.

פתרון אפשרי המגשר בין שני הצדדים: לסייע לחבר לענות על שיעורי הבית, אך לא לתת לו להעתיק אותם.

 

סיכום השיעור

המורה תשאל:

השאיפה היא שהתלמידים באמת ידעו להתמודד עם קונפליקטים פנימיים, ולהגיע לפתרון האידיאלי אחרי שביצעו חשיבה מושכלת בנושא.