בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

שמואל ב' פרק א': קינת דוד - עינו הטובה של דוד

חביבה שפטר- צוות לב לדעת, 18/9/2015

מקצוע: תנ"ך
כיתה: ט'-י'
נושא: נביאים, שמואל

עינו הטובה של דוד כלפי שאול כפי שעולה מלימוד קינת דוד

                                       

העין הטובה של דוד באה לידי ביטוי ביחסו החיובי לשאול, כפי שעולה בקינת דוד על שאול ועל יהונתן בנו שמו"ב א'. 

תרגיל מקדים:

ניתן בסבב מהיר בכיתה או בתרגיל בזוגות : עין טובה – כל תלמיד צריך לומר תכונה חיובית של חבר טוב. בשלב שני, כל תלמיד צריך לחשוב על דמות שלילית בהיסטוריה או בהווה ואז למצוא תכונה חיובית של הדמות.

בעקבות שני הסבבים הללו מומלץ לערוך דיון בכיתה ולשאול את התלמידים: איך הרגישו בתרגיל השני לעומת התרגיל הראשון ? מדוע?

המורה יסכם את התרגיל וידגיש את הפער הקיים בדרך כלל בין הקלות בראיית הטוב במישהו שאנו חשים קרבה אליו, ואת הקושי הקיים למצוא משהו טוב במישהו הנתפס בעינינו כשלילי.

 

דוד מאמץ  את תכונת העין הטובה אפילו על אויבו, שאול. בקינת דוד נלמד על יכולתו של דוד למצוא תכונות חיוביות בדמותו של שאול, על אף המתח האישי והרדיפה של שאול אחר דוד. דוד מבכה את מותו ונלמד על שבחים שדוד משבח בהם את שאול.

לאחר הכרות עם מערכת היחסים המורכבת של שאול עם דוד בספר שמואל א', איך היית מצפה שיגיב דוד על מות שאול? על מות יהונתן?

יש כיתות הלומדות את שמואל ב' בכיתה י', ובכיתות אלו יש צורך שהמורה יזכיר את היחסים המורכבים בין דוד לשאול כפי שנלמדו בספר שמואל א'.

לאור הסקירה של יחסי דוד ושאול ניתן היה לצפות שבמות אויבו ישמח דוד, אך כפי שעולה מתוך הקינה תגובת דוד היא הפוכה, ומתקיים בדוד :"בנפול אויבך אל תשמח".

 

 

המורה יפנה מספר שאלות עליהן יענו התלמידים בצמדים:

                 

                  

 הצפוי

המצוי

יחס דוד לשאול

 

 

יחס דוד ליהונתן

 

 

 

 

עבדי דוד, היו בוודאי מציעים לדוד לשמוח שאויבו רודפו נפל בידי שמים. אך דוד, נעים זמירות ישראל, מחבר קינה שבה ניתן לעמוד על גדולתו של דוד שמצליח בעת כזאת לקיים את "בנפול אויבך אל תשמח" ולא רק שלא שמח, אלא הצטער וציין את שבחו של הנפטר.

יחסו של דוד לשאול למרות העוינות של שאול כלפיו, הייתה כעבד בפני מלך. דוד מקפיד לקרוא לו "משיח ה'" אף בשעה ששאול מנסה לרדפו ולהרגו.

ניתן לעיין בשמואל א'  בפרקים כ"ד וכ"ו שבהם מציעים אנשי דוד לפגוע בשאול, ודוד מסרב בכל תוקף.

 

משימה אפשרית :

מצאו את הפסוק בכל אחד מהפרקים שבו מסרב דוד לפגוע בשאול ומנמק את הסיבה לסירובו.

העתיקו את הפסוק וכתבו במילים שלכם את הנימוק שמביא דוד להחלטתו.

פרק כד:______________________________________

פרק כו':______________________________________

 

רבי משה אלשיך מכונה האלשייך הקדוש  1507-1600, היה שד"ר דרשן ופוסק בצפת.

האלשיך הקדוש, מתייחס לפער בין הציפיה שיגיב דוד מתוך רגשות אנושיים של שמחה לאיד, לבין תגובתו של דוד בפועל:

·         מדוע חיבר דוד את הקינה לדעת האלשיך הקדוש?

·         מה לומד האלשיך מהכינויים של שאול הנמצאים בקינה?

 (יז) ויקנן דוד כו'. לבל יראה חלילה שהיה שמח לאידם על דבר המלוכה ועל היותו נרדף ממנו כל הימים, על כן נשא קינה לעיני כל ישראל ולבל יאמר איש כי עיקר הקינה הייתה על יהונתן אהובו, כי אם שאגבו הזכיר בה את אביו, על כן אמר על שאול, שהוא העיקר ואחריו ועל יהונתן בנו. עוד כיוון שלא על בחינת מלך הספידו, כי לא יתכן תהיה הקינה על זה, כי הלא מאסו ה' ממלוך על ישראל, ואיך יקונן על אבדן מלכותו, על כן אמר על שאול כלומר על בחינת היותו שאול, בלי תואר מלך, ועל כן לא אמר על המלך שאול:

 

הפנמה אישית:

כתבי מה למדת מדוד ומהקינה שחיבר על שאול ?

כתבי מה למדת על שאול מתוך הקינה?

 

משימה בעקבות הלימוד:

במהלך השבוע הקרוב נסה לחפש דוגמאות בהן אתה מצליח להידבק בדרכיו של דוד ולראות דברים סביבך בעין טובה, בחר דוגמא שתרצה לשתף את הכיתה.