בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

תפילה ארוכה ותפילה קצרה

רעות ברוש, 5/3/2014

מקצוע: תושב"ע
נושא: תפילה ארוכה ותפילה קצרה

האם יש משך זמן רצוי לתפילה ? במה זה תלוי ? עיון בתגובתו של ר' אליעזר לתלמידיו

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לד עמוד א

תנו רבנן מעשה בתלמיד אחד שירד לפני התיבה בפני רבי אליעזר. 

והיה מאריך יותר מדאי.

אמרו לו תלמידיו: רבינו, כמה ארכן הוא זה!

אמר להם: כלום מאריך יותר ממשה רבינו, דכתיב ביה: "את ארבעים היום ואת ארבעים הלילה"? (דברים ט, כה). 

שוב מעשה בתלמיד אחד שירד לפני התיבה בפני רבי אליעזר.  והיה מקצר יותר מדאי.

אמרו לו תלמידיו: כמה קצרן הוא זה!

אמר להם: כלום מקצר יותר ממשה רבינו, דכתיב: "אל נא רפא נא לה"? (במדבר יב, יג)

 

 

הרב שמואל אליעזר איידלש, מהרש"א, חידושי אגדות מסכת ברכות דף לד עמוד א

כלום מאריך יותר ממשה כו'. דלפי הענין וגודל החטא כמו במעשה עגל שהיה חטא הרבים ודאי צריך להאריך עד שיהיה נענה בתפלתו כדאמרינן (ברכות לב ע"ב): "כל המאריך בתפלתו אין חוזרת ריקם. מנלן? ממשה". ובהיפך קאמר ר' אליעזר כלום מקצר יותר ממשה, דהיינו בחטא יחיד של מרים שלא היה קשה כל כך ואין צריך להאריך. ומייתי [והביא הפסוק]: "אל נא רפא נא לה" דאפילו בשם לא היה מאריך רק באל, מה שאין כן במעשה עגל, דבכמה שמות וכינויין שהיה מתפלל. 

 

o       כיצד מסביר המהרש"א את ההבדל בין שתי תפילותיו של משה?

 

הראי"ה קוק, עין איה – ברכות א, עמ' 163

תכלית התפילה היא בשניים:

א. לפעול על עצמו לשנות תכונתו ולהרים השגתו או תכונת מי שהתפלל עליהם, וזאת התפילה צריכה אריכות יתרה, כערך שינוי תכונות שנמשך בהדרגה. וזאת הייתה תכלית אריכות משה רבינו עליו השלום ארבעים יום, כנגד יצירת הוולד, להורות על נתינת צורה חדשה ולב חדש למי שהתפלל עליהם, שהכל תלוי במתפלל.

ב. אמנם יש עוד ערך לתפילה, שאחרי שכבר נעשה כל הצריך להיעשות בפנימיות ההרגשה, תשמש התפילה להוציא אל הפועל בדיבור כל מהנעשה בנפש פנימה, ועל זה אין צריך אריכות כלל, כי בדיבור אחד יוצא אל הפועל המון רגשות. ועל כן היה מקצר בתפילה גם כן במקום הצורך להשתמש בתכונה זו של הוצאה אל הפועל המוכן כבר הרגש.

על כן יש פנים לאלה שתי הדרכים, ובלבד שיכווין לבו לשמים, לפי התכונה האפשרית וכפי צורך השעה.

 

o       כיצד מסביר הרב קוק את ההבדל בין שתי תפילותיו של משה?

o       האם חווית פעם תפילה משמעותית שהיתה ארוכה במיוחד או קצרה במיוחד? ממה נבע האורך או הקיצור?


תגיות: תפילה