בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

קידושין לה' ע"א: בל תקיף ובל תשחית ובל תטמא למתים

יועד אהרוני, 4/8/2014

מקצוע: תלמוד
נושא: בל תקיף ובל תשחית ובל תטמא למתים - קידושין ל'ה

מתוך לימוד הסוגיא עולה הדיון על המשמעות של ה'שיער' בכלל וכפתח להתמודדות עם אתגרי הבגרות...

הקדמה

"מדוע מתעסקים לנו בשערות?",  "למה בישיבה אסור להסתפר בתספורת "פטריה"?", "למי זה מפריע שאני עושה קרחת? למה זה עסק של משהו מה אורך הפיאות שלי?"

"איך היראת שמים שלי נמדדת באורך של שערות?"

אלו שאלות שמטרידות את תלמידנו, המביעים מצד אחד חוסר חשיבות לתספורת, אך מצד שני מקפידים מאד להיות מסופרים לפי המודה החברתית.

והאמת, שגם אנו לא תמיד מבינים מה המשמעות של איסורים כמו איסור השחתת הפיאות, שבתודעה הדתית נצרבו כאיסורים חמורים ומרתיעים, המהווים את אבני היסוד של הקיום היהודי.

אינני יודע עם מדובר בסוגיא המפריעה לתלמידנו יותר ממצוות אחרות. ובכ"ז, נושא התספורת מהווה פעמים רבות מקום לוויכוחים ומריבות, הן בבית והן בישיבות, וישנה תחושה שיש כאן משהו מעבר לעניין המשמעתי.

הסוגיות על איסורי השחתה והקפה נמצאות במסכת מכות, והדיון בהם מתוך הסוגיא בקידושין מהווה מקור נוסף, דרכו אפשר להכיר נקודות נוספות בהן לא עסקו במסכת מכות.[1]

פעמים רבות אפשר ללמוד על מהות האיסור דרך הבנת הפטורים שיש לו, ואם הדבר נכון, נוכל גם כאן ללמוד דרך הפטור של נשים על מהות האיסור, ואולי נדגיש עוד פן בשוני שבין איש לאישה

 

השאלות בהן ננסה לעסוק:

א.      מהו פשר האיסורים של בל תקיף ובל תשחית?

ב.      מדוע אישה פטורה מהם?

ג.       האם יש קשר בין הפטור הזה לפטור ממצוות עשה שהזמן גרמן?

 

ננסה לדון בשאלות אלו מתוך הקשבה ושימת לב לכל שלבי הסוגיא, תוך הפניית תשומת הלב שלנו ושל תלמידנו ל"תמרורים" שמוצבים בסוגיא, והשאלות והקושיות שעולים מתוך כך.

הכיון שעולה בעבודה זו אינו מתיימר להיות תשובה מוכרחת, ובוודאי שלא יחידאית, אך זהו המקום בו אנו מתחילים "ללמוד גמרא" עם תלמידנו, מתוך נסיון אישי וקבוצתי להבין מה פשר הסוגיא על כל שלביה.

 

פתיח:

לבקש מכל אחד מהתלמידים להשלים את המשפטים הבאים:

א.      השיער בשבילי הוא ....

ב.      כללי תספורת הם בעיני...

ג.       שיער ארוך הוא ביטוי ל...

ד.      גילוח כל שערות הראש גורם לי להרגיש...

נשאיר את דברי התלמידים ללא סיכום או תגובה. ננסה להתייחס לדבריהם במהלך השיעור או בסופו.

אפשרות שניה לפתיח:

להביא לכיתה תמונות של שלושה גברים: היפי, מגולח, עם פיאות וזקן.

לבקש מהתלמידים לכתוב שלושה משפטים על כל אחת מהדמויות

אפשרות שלישית לפתיח:

לעורר בתלמידים את החשיבה על ההבדל בין איש ואישה ביחס ל"שיער". דרך כמה שאלות, ולסיים את השיעור בחיבור לפתיח זה.

 

לימוד הסוגיא עם שאלות מנחות

דף הלימוד 

מצורף דף למורה - ניתוח דף הלימוד

 

"סגירת המעגל":

כעת נחזור אל משימת הפתיחה של התלמידים, ונקיים דיון על התחושות שלהם ביחס ל"שיער", ועל מה שהם רוצים/לא רוצים לקחת מהסוגיה אל עולמם הפנימי.

דיון כזה יחבר אותנו לנושאים כמו: הבאת חיים, התפתחות ויצירה, משמעותם של סמלים, הקשר בין גוף ונפש, ובעיקר – משמעות השיער ואיסור השחחתו.

 

 

 

[1] חשוב מאד לכל ר"מ ללמוד במקביל את הסוגיא במסכת מכות, בכדי להכיר את עיקרי הדברים ביחס לאיסורים אלו.