בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

קידושין לא' ע"א: מצוות מורא ומצוות כבוד אב ואם

חיים גוטליב, 4/8/2014

מקצוע: תלמוד
נושא: מצוות מורא ומצוות כבוד אב ואם - קידושין לא'

זוהי יחידת סיכום לימוד מקיף של עמודי הגמ' הקשורים לסוגיית כבוד אב ואם. הכותב יוצא מנקודת הנחה שהתלמידים בקיאים בפשט הגמ' ומוכנים להעמיק בה. בסוגיא שלפנינו ננסה לברר את ההבדל ביו המושגים כבוד הורים ומורא הורים.

 

מבוא

בסוגיא שלפנינו ננסה לברר את המושגים כבוד הורים למורא הורים ומהו הפער ביניהם. בשלב הבא נבדוק באלו מקרים תהיה נ"מ אם החיוב הוא מצד כבוד או מורא. 

יש להקדים ולומר כי אלו שתי מצוות עשה אע"פ שהברייתא שנפגוש להלן מסווגת את העשייה בפועל למען ההורים ככבוד ואת ההימנעות מהתנהגות לא נאותה כלפיהם כמצוות מורא.

הלימוד העיוני במאמר שלפניכם מושתת על חקירה ארוכה של מהר"י פערלא בספרו על רס"ג (עמ', הוצאה). דברים כאן הנם תקציר חלקה השני של חקירתו הגאונית המפולפלת. מומלץ לעיין בדברים במקורם טרם הגשתם בפני התלמידים.

 

א. פתיחה: בנושא כיבוד ומורא הורים ישנן שתי מצוות עשה:

            "כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך..." (שמות כ')

            "איש אמו ואביו תיראו" (ויקרא י"ט)

נשאל את התלמידים מה מעוררת בהם מצוות כיבוד הורים? אלו מחשבות רגשות ושאלות?

    2.א. עיון בפסוקים:   

א) מה כתוב בכל פסוק שלא כתוב בפסוק השני? (מצא את ההבדלים)

ב) מהו המסר של כל פסוק? (ניתן להרחיב את התשובה בהתיחסות גם לסמיכות הפס')

         ב. לכאורה התורה חוזרת בפרשת קדושים על מצוות כיבוד הורים שנאמרה בעשרת הדברות, בדיוק כפי שחוזרת באותו פס' על שמירת שבת, ולגבי שבת, כידוע, אין מצוה נוספת בתרי"ג מצוות מפס' זה. אילו היינו נדרשים לבחור אחד משני הפסוקים, למצוות כיבוד הורים ומוראם (לשון השו"ע יו"ד), באיזה פסוק היית בוחר ומדוע?

ג. מבוא עיוני- דף לימוד לתלמיד

 

שאלה למחשבה (יכולה לחדד את הפער שבין שתי המצוות.)

שני סוגים של מפקדים: האחד נערץ ביותר על פיקודיו, קצין טוב ומסור לחייליו וכו'.

השני, איש קר מזג, אף הוא מקצוען, מדקדק על קוצו של יו"ד במילוי פקודות וכו'.

(בפני תלמידים רצוי וחשוב להרחיב בתיאור המפקדים תוך שמירה על השוני בזהות).

היכן לדעתך יארע סירוב הפקודה הראשון? נמק!

 

מצורף דף סיכום