בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

מצווה ר"ל - שלא לאחר שכר שכיר

גדעון שרלו, צוות לב לדעת, 21/8/2018

מקצוע: תושב"ע
נושא: לקט מצוות מספר החינוך

איסור הלנת שכר הוא איסור מפורש בתורה ולצערנו מצוי גם כיום בקרב מעסיקים ואף בקרב בני נוער מועסקים. מתי אי תשלום נחשב כהלנת שכר? נשווה בין דיני התורה לחוקי המדינה.

נפתח את השיעור מתוך עולמם של התלמידים שחלקם מן הסתם עובדים או עבדו בעבר ופגשו את עולם תשלום השכר. נשאל 'מי כאן עובד אחר שעות הלימודים ומרוויח כסף'? מתי משלמים לך? מה קורה כשמאחרים בתשלום? מתי היית רוצה שישלמו לך? ועוד.

ניתן בנוסף להקרין סרטון שעוסק בניצול בני נוער בעבודה (מדקה 4 ממש על הלנת שכר), ודרכו לפתוח מכל הנושאים את נושא הלנת השכר.

 

נכין מראש מספר שאלות בכלי 'טריסידר' (כלי אינטרנטי חינמי לקיום דיונים, ניתן לראות דוגמה להדרכה מהירה ופשוטה באתר 'כלים קטנים גדולים'). נבקש מהתלמידים להביע את דעתם תוך טענת טענות משמעותיות ועריכת הצבעה לטענות שמסכימים איתם. במקביל נקרין על הלוח את הדיון האינטרנטי ונסמן את התשובות המובילות.

אפשרות נוספת היא לחלק את הכיתה לקבוצות דיון כאשר כל קבוצה תדון במקרה מסוים הקשור להלנת שכר ותוציא את הכלל לגבי תשלום השכר.

 

נכתוב על הלוח, זה לצד זה, את הפסוקים: 

"לא תעשק את רעך...לא תלין פעלת שכיר אתך עד בוקר"(ויקרא יט)

"לא תעשק שכיר עני ואביון...ביומו תתן שכרו ולא תבוא עליו השמש" (דברים כד).

נבקש מהתלמידים להסביר כל פסוק ולעמוד על הדמיון וההבדלים ביניהם. נערוך טבלת השוואה ביניהם.

לאחר איסוף הנתונים, נבקש מהתלמידים להכריע מהי המצווה ובאילו מקרים מדובר.

 

נפנה למצוה כפי שמופיעה בספר החינוך יחד עם שאלות מנחות (ניתן לערוך כדף עבודה או להציג את השאלות על הלוח):

 

נאסוף את תשובות התלמידים ונוודא כי עקרונות המצווה מובנים.

 

 

נשלח את התלמידים לערוך סקר בנושא 'תשלום בזמן' במרכז המסחרי/בקניון הקרוב לביתם או בקרב חבריהם ומבוגרים הקרובים אליהם. נבקש מהתלמידים לנסח 3 שאלות לסקר, למתקדמים שבהם ניתן לתת לבנות סקר בגוגל-פורם, ונזמין אותם לשתף את הכיתה בתוצאות הסקר.