בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

ללכת בדרכיו

מירב מגני, צוות לב לדעת., 15/12/2016

מקצוע: הלכה
כיתה: ה'
נושא: בין אדם לחברו

בשיעור זה נלמד שהציווי "אחרי ה' אלוקיכם תלכו" (דברים י"ג , ה') משמעותו ללכת בדרכי ה', לדבוק במידותיו ובמעשיו וללמוד מתכונותיו הטובות ולהדמות אליו, כל אחד כפי כוחו.

נפתח בברור הציווי אַֽחֲרֵ֨י ה' אֱלֹֽהֵיכֶ֛ם תֵּלֵ֖כוּ (דברים י"ג ה' ).

לשם כך נשים לב יחד עם התלמידים לשימושים השונים של המושג 'ללכת אחרי...' נבדיל בין הליכה פיזית להליכה אחר דרך חיים מידות ומעשים.

 

נקרא בפני התלמידים את המשפטים הבאים:

נשאל:

ראינו שהביטוי ללכת אחרי מישהו זה יכול להיות כפשוטו ממש ללכת אחריו (כמו המשפט השני) אך גם ללכת בדרכיו. לחקות אותו וללמוד ממעשיו כמו תלמיד מרבו. חייל ממפקדו. בן מאביו וכדומה.

נקרא  בפני התלמידים את הפסוק הבא: אַֽחֲרֵ֨י ה' אֱלֹֽהֵיכֶ֛ם תֵּלֵ֖כוּ וְאֹת֣וֹ תִירָ֑אוּ וְאֶת־מִצְו‍ֹתָ֤יו תִּשְׁמֹ֨רוּ֙ וּבְקֹל֣וֹ תִשְׁמָ֔עוּ וְאֹת֥וֹ תַֽעֲבֹ֖דוּ וּב֥וֹ תִדְבָּקֽוּן: דברים י"ג ה'.

נשאל:

 

מפגש ראשוני עם המקור :

קיצור שולחן ערוך פרק נ"ה סעיף י"א:

אחרי ה' אלוקיכם תלכו, זו מצוות עשה.

וכי אפשר לו לאדם להלך אחרי שכינה?

והלא נאמר:כי ה' אלוקיך אש אוכלה הוא.

 אלא הלך אחרי מידותיו של הקב"ה.

מה הוא מלביש ערומים, אף אתה תלביש ערומים.

הקב"ה ביקר חולים. אף אתה בקר חולים.

הקב"ה ניחם אבלים, אף אתה נחם אבלים.

הקב"ה קבר מתים, אף אתה קבור מתים.

 הוי דומה לו :

מה הוא חנון ורחום, אף אתה היה חנון ורחום.

מה הוא נקרא קדוש, אף אתה היה קדוש.

 ועל דרך זו קראו הנביאים לא-ל בכל אותם כינויים:ארך אפיים ורב חסד, צדיק וישר, תמים, גיבור וחזק וכיוצא בהן. להודיע שהן דרכים טובות וישרות, וחייב אדם להנהיג עצמו  בהן להידמות אליו כפי כוחו.     

 

מקור זה לקוח מתלמוד בבלי מסכת סוטה דף יד עמוד א.

למען לימוד מעמיק של המקור, כדאי לחלק את המקור לשני חלקים. הראשון, מתייחס למעשיו של הקב"ה והשני לתכונותיו.

נקרא בקול יחד עם התלמידים את החלק הראשון של המקור, עד המילים "הוי דומה לו".   

לאחר הקריאה נשאל את התלמידים:

 

שאלה מכוונת קריאה - לפני שנמשיך לקרוא עד סופו של המקור נבקש מהתלמידים להדגיש במהלך הקריאה, על גבי הקטע  תכונות ומידות של הקב"ה.

לאחר הקריאה נשאל:

 

כעת נעסוק בפירוט המעשים הטובים שלמדנו מהקב"ה, נראה היכן הם מופיעים בתורה וכיצד הם באים לידי ביטוי. מעשיו של הקב"ה המוזכרים במקור מתארים מצב בו היה חוסר והקב"ה השלימו.   באמצעות הטבלה הבאה נבחן בכל אחד מהמעשים, למי חסר, מה חסר וכיצד השלים ה' את מה שחסר. 

נחלק לכל זוג דף עבודה עם כרטיסיות (ראה נספח) ונבקש למלא את הטבלה בעזרת הכרטיסיות כפי שמפורט בדף העבודה.  

 

למורה – טבלה מלאה.

נעבור במליאה בעיקר על חלק ההרחבות שבטבלה.

 

משימת כתיבה:

נקרא שוב את המדרש יחד ונבקש מהתלמידים להמשיך לכתוב את המדרש מה הוא.... אף אתה.....

נבקש מכל תלמיד לחשוב :

נזמין את התלמידים לשתף את הכיתה במה שכתבו.

 

בשיעור זה למדנו מה משמעות הציווי " אַֽחֲרֵ֨י ה' אֱלֹֽהֵיכֶ֛ם תֵּלֵ֖כוּ. למדנו שאין הכוונה ללכת אחריו (במובן הפיזי כמו אדם שצועד בעקבות אדם אחר) שהרי אין יכולת לאדם להתקרב באופן פיזי לקב"ה שהוא 'אש אוכלה' אלא משמעות הציווי הוא להיות דומים לקב"ה במעשים ובתכונות.

בדקנו על פי הדוגמאות שבמקור ההלכתי למי ומה היה חסר וכיצד השלים הקב"ה את החסר.

בשלב ההפנמה בחנו כיצד אנחנו יכולים ללכת בדרכי ה' ובמה אני צריך או רוצה להיות דומה לקב"ה.

  

סגירה שהיא פתיחה :

(מתאים כשיעורי בית).

הנביאים כינו את הקב"ה בתכונות טובות  כדי להודיע שאותן ראוי לאמץ.  בחרו כינויי אחד מתוך הרשימה וחישבו האם יש בכם תכונה זו? עד כמה היא משפיעה עליכם?

אפשרות נוספת: האם יש תכונה מתוך הרשימה שהייתם רוצים שתהיה בכם? מהי? מה תעשו כדי לרכוש אותה?  כיצד תכונה זו תגרום לכם להיות טובים יותר?