בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

קידושין ל' ע"ב: התמודדות עם היצר

רמי אלגרבלי, 24/2/2016

מקצוע: תלמוד
נושא: קידושין

פתיחה

 

הגמרא מרחיבה את העיסוק בסוגיית היצר הרע תוך עיסוק בענייני לימוד תורה. סוגייא זו עוסקת בנושאי יסוד בעולמו של האדם, ומן הראוי להרחיב בנושא זה, לשהות בו ולתת עליו את הדעת.

שאלת קיומו של הרע בעולם ובאדם, היא מהיסודיות שבשאלות, פתרון מסויים ניתן ללמוד בהבנת דברי חז"ל על היצר הרע.

לימוד היצר הרע ומאפייניו מאפשר מודעות עצמית גבוהה יותר, ופתח להתמודדות.

על אף שבמהלך הלימוד לא נגענו בכל הנושאים העולים בהקשר ליצר, העלנו מספר נקודות מרכזיות.

במהלך הלימוד ישנם מספר שאלות פתוחות המאפשרות הבעה אישית ומחשבה פנימית. יש לאפשר את השיתוף של החברים והמורה בפתיחות אך גם את הרצון שלא לשתף...

 

ציור

ניתן לפתוח בבקשה מהתלמידים לצייר את היצר הטוב ואת היצר הרע. יש להשאיר אפשרות פתוחה לכל כיוון. לאחר הציור או הלימוד אפשר לשמוע על ההתלבטויות סביב הציורים.

 

לימוד - דף מקורות

 

 

סיכום המקורות:

1. בגמרא מופיעות חמש אמירות על היצר הרע, הראשונה והאחרונה עוסקות בתורה כמתמודדת עם היצר. והאמצעיות מתארות את היצר.

האם יש לשבור את היצר או לרפא אותו ולהשתמש בו? מן הסתם יש להבחין בין יצרים שונים, אנשים שונים ותקופות שונות בחיים.

אמונת היחוד מלמדת שאף היצר הרע נברא מאת ה', המהרש"א פותח את ההסבר על מטרת בריאת היצר הרע- למען קיומה של הבחירה החופשית- ועשיית האדם שבעקבותיה.

2. ההתמודדות אינה נפסקת, אך יש אפשרות למשול ביצר, ואף לתקן בעת כישלון.
3. היצר הרע מסמל את הגוף ותאוותיו, גם להם יש מקום רב בעבודת ה'.
4. יש זמנים שבהם לא כדאי להתמודד חזיתית אלא לסגת מעט. זה אכן מסוכן אך זו אחת מתחבולות המלחמה.

5-7. גם ליצר הרע יש תחבולות, הוא רך ומתוק בתחילה אך בסופו של דבר הוא כובל את האדם בכבליו ומשעבד אותו.

8. אפשר גם להכיר בטובת היצר- הוא המאפשר את החיים הגשמיים והרוחניים שלנו... 

 

 

להרחבה

כל אחד ידע שבמה שיצרו תוקפו ביותר הוא כלי מוכן לאותם הדברים ביותר, להיות נקיים וזכים אצלו. ובדברים שהרבה לפשוע בהם ידע שהוא כלי מוכן להיות דייקא באותו דבר נקי ובר לבב.

צדקת הצדיק

 

 

נדרים דף ט: תניא, אמר (רבי) שמעון הצדיק: מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחד; פעם אחת בא אדם אחד נזיר מן הדרום, וראיתיו שהוא יפה עינים וטוב רואי וקווצותיו סדורות לו תלתלים, אמרתי לו: בני, מה ראית להשחית את שערך זה הנאה? אמר לי: רועה הייתי לאבא בעירי, הלכתי למלאות מים מן המעיין ונסתכלתי בבבואה שלי, ופחז עלי יצרי ובקש לטורדני מן העולם, אמרתי לו: רשע! למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך, במי שהוא עתיד להיות רמה ותולעה? העבודה, שאגלחך לשמים! מיד עמדתי ונשקתיו על ראשו, אמרתי לו: בני, כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראל, עליך הכתוב אומר: +במדבר ו+ איש... כי יפליא לנדור נדר נזיר להזיר לה'.

 

סוטה מז עמוד א : תניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר: יצר תינוק ואשה, תהא שמאל דוחה וימין מקרבת.

 

קידושין דף מ עמוד א אמר רבי אלעאי הזקן: אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו, ילך למקום שאין מכירין אותו, וילבש שחורים ויתכסה שחורים ויעשה כמו שלבו חפץ, ואל יחלל שם שמים בפרהסיא. איני? והתניא: כל שלא חס על כבוד קונו - ראוי לו שלא בא לעולם; מה היא? רבה אומר: זה המסתכל בקשת, רב יוסף אומר: זה העובר עבירה בסתר! לא קשיא: הא דמצי כייף ליצריה, והא דלא מצי כייף ליצריה.

עיין ברש"י המדבר על כך שהנדודים ושינוי המקום יכופפו את היצר, ובר"ח שם.


תגיות: יצרים, נישואין