בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

הקדמה ליחידה

רוני קינן, 2/7/2015

מטרת השיעור היא מפגש עם נושא התפילה כקשר עם הבורא, מתוך ההבנה כי אחד הטעמים המשמעותיים בתפילה הוא ההתחברות וההתקשרות לבורא. המפגש מתאים לבנות בתיכון.

 

1.      תמצית-

במפגש נדבר על ההבדלים בין התפילה אצל עם ישראל לבין אומות העולם, נעמוד על משמעות התפילה כחיבור וקשר עם הקב"ה, כתפילה שעולה מלמטה למעלה, על בסיס כתביו של הרבי מילובביץ'. נתרגם את התפילה לדימוי, לקו לצורה ולצבע. נשתף בזוגות ונברר לעצמנו כיצד ניתן לשמר תפילה וקשר זה בחיי היומיום, במעשה. לבסוף ננסה לראות מה למדנו או מה התחדש לנו על התפילה שלנו, על הקשר שלנו עם הקב"ה מתוך מפגש זה.

 

 

2.      ברכה ראשונה- שאלת סבב לפתיחה

בפתיחה אבקש מהבנות להיזכר בקשר משמעותי עבורם ולנסות לתאר דימוי שעולה בראשם לקשר עם אותו אדם.

 

3.      הזמנה ללימוד-

1. רבי מנחם מענדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, ’ליקוטי שיחות' חלק ב' עמ' 112

”ּבְהַׁשְקָפָה ִראׁשֹונָה נְִראֶה, ׁשֶַּמֻּׂשָג ”ּתְפִּלָה" קַּיָם ּגַם אֵצֶל אֻּמֹות הָעֹולָם. אָמְנָם, לַאֲמִּתֹו ׁשֶל ּדָבָר, קַּיָם הֶבְּדֵל ּגָדֹול ּומַהּותִי ּכְפִי ׁשֶּזֶה אֵצֶל ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, וְעַד - לְהַבְּדִיל - ּכְפִי ׁשֶּזֶה אֵצֶל אֻּמֹות הָעֹולָם. ּתְַרּגּומָּה הַמְדֻּיָק ׁשֶל הַּמִּלָה prayer ּבִלְׁשֹון הַּקֹדֶׁש הּוא - ”ּבַּקָׁשָה". אֲבָל אֵצֶל ּבְנֵי יִׂשְָראֵל אֵין הַּדָבָר נִקְָרא ּבְׁשֵם ”ּבַּקָׁשָה", ּכִי אִם, ּבְׁשֵם ”ּתְפִּלָה". וְהַחִּלּוק ּבֵין ”ּבַּקָׁשָה" לִ"תְפִּלָה" הּוא הֲפָכִי: ”ּבַּקָׁשָה" ּפֵרּוׁשָּה ּתְחִּנָה, ּו"תְפִּלָה" ּפֵרּוׁשָּה הִתְחַּבְרּות ”נַפְּתּולֵי אֱֹלקִים נִפְּתַלְּתִי" (בראשית ל, ח ופרש"י שם). ”ּבַּקָׁשָה" מַדְּגִיׁשָה - ׁשֶּמְבַּקֵׁש מֵהַּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא ׁשֶּיִּתֵן, מִּלְמַעְלָה לְמַּטָה, אֶת הֶחָסֵר לֹו. וְכַאֲׁשֶר ֹלא חָסֵר לֹו ּדָבָר, אֹו ׁשֶאֵין לֹו ָרצֹון לַּדָבָר - ֹלא ׁשַּיֶכֶת ּבַּקָׁשָה. וְאִּלּו ”ּתְפִּלָה" מַדְּגִיׁשָה - הִתְחַּבְרּות עִם הַּקָּבָ"ה, מִּלְמַּטָה לְמַעְלָה. וְעִנְיָן זֶה ׁשַּיְָך אֵצֶל ּכֻּלָם, ּובְכָל עֵת. ּכָל יְהּודִי יֵׁש לֹו נְׁשָמָה הַּקְׁשּוָרה עִם הַּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא. אָמְנָם, מִּצַד זֶה ׁשֶהַּנְׁשָמָה יְָרדָה לַּגּוף וְנִתְחַּבְָרה אֵלָיו, מֻכְַרחַת הַּנְׁשָמָה לְהִתְקַּׁשֵר עִם עִנְיָנִים ּגּופָנִּיִים, ּכְגֹון אֲכִילָה, ׁשְתִּיָה וְכַּיֹוצֵא ּבָזֶה, ּובְאֹותֹו זְמַן נֶחֱלֶׁשֶת הִתְקַּׁשְרּותָּה עִם הַּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא. וְלָכֵן נִקְּבְעּו זְמַּנִים מְסֻּיָמִים ּבַּיֹום לִתְפִּלָה, ּכְדֵי לְחַּדֵׁש ּולְחַּזֵק אֶת הַּקֶׁשֶר עִם הַּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא. וְלָכֵן יֶׁשְנֹו עִנְיַן הַּתְפִּלָה - ּובְכָל הַּתֹקֶף - ּגַם אֵצֶל אֵּלּו ׁשֶֹּלא חָסֵר לָהֶם ׁשּום ּדָבָר, ּכִי ּתְפִּלָה אֵינָּה ַרק ּתְחִּנָה ּובַּקָׁשָה ּבִלְבַד, אֶּלָא עִּקַר עִנְיַן הַּתְפִּלָה הּוא - חִּדּוׁש וְִרעֲנּון הִתְקַּׁשְרּות ּודְבֵקּות הָאָדָם עִם הַּקָּבָה".

 

2. רבי שלום דובער מליובאוויטש, ’קונטרס העבודה' אות א

”ּכִי הַּתְפִּלָה, ּכְלָלּות עִנְיָנָּה הּוא ׁשְנֵי ּדְבִָרים: הָאֶחָד - לְקַּׁשֵר ּולְדַּבֵק נַפְׁשֹו ּבָאֶֹלקּות, וְזֶהּו מַה ּׁשֶּתְפִּלָה הּוא לְׁשֹון הִתְחַּבְרּות, ּוכְמֹו ”הַּתֹופֵל ּכְלִי חֶֶרס" (כלים ג, ה), ּדְהַיְנּו הִתְקַּׁשְרּות וְהִתְחַּבְרּות נַפְׁשֹו ּבָאֶֹלקּות. וְעַל ׁשֵם זֶה נִקְֵראת הַּתְפִּלָה ’סֻּלָם', ּוכְמֹו ׁשֶּכָתּוב: ”סֻּלָם מֻּצָב אְַרצָה, וְֹראׁשֹו מַּגִיעַ הַּׁשָמַיְמָה" (בראשית כח, יב) וְאִיתָא  ּבַּזֹהַר: ”סֻּלָם - ּדָא צְלֹותָא" (סֻּלָם - זֶה הַּתְפִּלָה) , ׁשֶעַל יְדֵי הַּסֻּלָם ּדִתְפִּלָה מִתְעַּלָה נַפְׁשֹו, עַד ׁשֶֹראׁשֹו מַּגִיעַ הַּׁשָמַיְמָה, הַיְנּו הִתְקַּׁשְרּות עַצְמּות הַּנְׁשָמָה ּבִמְקֹור חָצְבָּה... וְהָעִנְיָן הַּׁשֵנִי ּבַּתְפִּלָה הּוא ּבֵרּור וְזִּכּוְך הַּנֶפֶׁש הַּבְהֵמִית, ׁשֶּזֶהּו מַה ּׁשֶהַּתְפִּלָה הִיא ּבִמְקֹום קְָרּבָן, ּוכְמֹו ׁשֶּכָתּוב: ”אָדָם ּכִי יַקְִריב מִּכֶם קְָרּבָן" (ויקרא א, ב), ּדְהַיְנּו הַקְָרבַת הַּנֶפֶׁש הַּבְהֵמִית ּכַּנֹודַע... ּוׁשְנֵי עִנְיָנִים הַּלָלּו ׁשֶּבַּתְפִּלָה הֵם עַל יְדֵי הִתְעֹוְררּות מִּדַת הָאַהֲבָה, וְלָכֵן ּכָל הָעֲבֹודָה דִתְפִּלָה הּוא לָבֹוא לִבְחִינַת אַהֲבָה". 

 

שאלות הבנה-

1.      בקטע הראשון מדגיש הרבי מילובביץ' את ההבדל בתפיסת התפילה בין ישראל לעמים. מה ההבדל בין תפילה אצל אומות העולם לבין ההבנה העמוקה של התפילה? כיצד הרעיון מתבטא מבחינה לשונית?

2.      כיצד מסביר הרבי בקטע הראשון את הצורך התפילות קבועות?

3.      אילו שני טעמים מביא הרבי בקטע השני לענין התפילה?

4.      איזה דימוי לתפילה מביא הרבי במקור השני וכיצד אתן מבינות דימוי זה בהקשר לתפילה?

5.      בסוף הקטע השני מסביר הרבי כי שני טעמי התפילה אותם הסביר בקטע בים ע"י מידת האהבה. כיצד אתן מבינות את דבריו?

 

4.      מפגש עם הטקסט-

בחלק זה אבקש מהבנות לעצום עיניים לכמה דקות ולנסות להעלות דימוי שמתאים להן לתפילה שלהן, לקשר שלהן עם הקב"ה. אפשר לבחור בדימוי של הרבי מילובביץ'-סולם או לבחור בדימוי אחר שמתאר את הקשר. לאחר מכן אתן דף לבן לכל משתתפת ואבקש מהן לתאר בצבע, בקו, בצורה את הדימוי, את הקשר. התפילה שלהן.

לאחר שהבנות יסיימו לצייר אבקש להתחלק לזוגות וכל אחת תשתף את השנייה בדימוי שציירה.

השאלות המנחות למפגש הזוגי-

1.      באיזה דימוי בחרת לתאר את התפילה, את הקשר שלך עם הקב"ה? שימי לב לצבעים (חמים, קרים, צבע חזק, חלש) לקו (קווים ישרים, מעוגלים, מחודדים, מפותלים) לצורה (צורה עגולה, חדה, פתוחה, סגורה).

2.      כאשר את מתבוננת על הדימוי אותו יצרת נסי לתאר את הרגשות/תחושות העולים בך.

3.      חשבי ושתפי כיצד לדעתך תוכלי בצורה מעשית לשמר את התפילה הזו, את הקשר עם הקב"ה?

4.      עזרו את לשניה לנסח "תפילה על התפילה" והשתמשו בדימוי וברגשות שעלו.

 

5.      ברכה אחרונה-

בסוף המפגש אבקש מהבנות לומר דבר אחד שהן למדו היום או שהתחדש להן על התפילה שלהן, על הקשר שלהן עם הבורא.