תיכון
יסודי
גני ילדים
חומרי הוראה > תיכון > תושב"ע > מה זאת אהבה? פרק ו'

מה זאת אהבה? פרק ו'

צוות לב לדעת
הדפסה
מקצוע: תושב"ע
נושא: מה זאת אהבה? פרק ו'

שיעור זה יעסוק בשאלת אופיה של האהבה בין בני זוג. המושג "אהבה" הפך בעולם שלנו להיות מושג זול ושטחי. דרך לימוד ודיון נבקש בשיעור זה להשיב משהו מהעומק והעדינות למושג "אהבה".

 

רקע:

ננסה לבחון מהי האהבה הנדרשת על מנת להחליט להתחתן ומהי האהבה הנבנית ומתפתחת עם השנים בתוך חיי הנישואים עצמם. נזהה בתוך דברי חז"ל מה הם הכלים וההתנהגויות שעוזרות לפתח ולהעמיק את הקשר בין בני זוג ואת האהבה החיה ביניהם.

 

מקורות:

1. הרב שמשון רפאל הירש, בראשית כד, סז

אף זו תכונה אשר ברוך ה' לא ניטשטשה בזרע אברהם ושרה יצחק ורבקה. ככל שהוסיפה להיות אשתו כן גדלה אהבתו. כדוגמת נישואין אלה של הבן היהודי הראשון, כן נוסדים הנישואין. רוב הנישואין בישראל לא על יסוד התשוקה אלא על פי שיקול התבונה. הורים וקרובים נמלכים בעצמם, אם הצעירים מתאימים זה לזו. משום כך גוברת האהבה, ככל שהם מרבים להתוודע זה לזו. אך רוב הנישואין בעולם הלא יהודי נגמרים על פי מה שהם קוראים "אהבה" ואין לו לאדם אלא להציץ בתיאורי הנובלות הלקוחים מהחיים כדי להיווכח מיד, מה רבה שם התהום בין האהבה שלפני הנישואין לבין זו שלאחריהם. איך הכל טפל וחסר טעם. מה שונה הכל מתיאור הדמיון. אהבה זו היתה עיוורת ועל כל שעל בעתיד – אכזבה. לא כן הנישואין בישראל שעליהם הוא אומר "ויקח את רבקה ותהי לו לאשה ויאהבה" (בראשית כד, סז)! שם החתונה איננה שיא הפריחה אלא השורש לאהבה.

 

2. מסכת כלה רבתי פרק ד משנה י

אם חפץ אתה להדבק באהבת חבירך הווי נושא ונותן בטובתו, דכתיב: "ואהבת לרעך כמוך". מתוך ש"אהבת לרעך" הרי הוא "כמוך".

 

3. תלמוד בבלי בבא מציעא דף נט עמוד א

לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו, שנאמר: "ולאברם היטיב בעבורה" (בראשית יב, טז).

 

4. תלמוד בבלי יבמות דף סב עמוד א

האוהב את אשתו כגופו, ומכבדה יותר מגופו, ...עליו הכתוב אומר: "וידעת כי שלום אהלך" (איוב ה, כד).

 

5. תנא דבי אליהו רבא פרק ט

אין לך אישה כשרה בנשים אלא אישה שהיא עושה רצון בעלה.

 

שאלות להעמקה:

  • מה תפקיד התשוקה ומה תפקיד התבונה בהחלטה להינשא?
  • האם על פי דברי הרש"ר הירש אהבה יכולה להתפתח לכאורה בין כל איש ואשה שהוריהם בחרו להם לחיות יחד? מה דעתכן על טענה כזו?
  • מה מחביא בתוכו הביטוי "לשאת ולתת באהבתו"? כיצד הדיבור והנתינה לאחר מפתחת את רגש האהבה?
  • מהו כבוד ומה בין אהבה לכבוד?

 

הצעה למהלך שיעור:

 

א. משימת בית: כהקדמה לשיעור נבקש מהבנות לחפש שיר אהבה שמדבר על ליבן ולהביא אותו איתן לשיעור הבא. נשאיר את ההנחיה מעורפלת ללא הכוונה על איזו אהבה אנחנו מדברות או לאיזה סגנון של שיר אנחנו מצפות. משימת בית כזו יכולה ליצור אצל הבנות ציפייה לקראת השיעור הקרוב ולגרום להן לבוא לאחר שכבר השקיעו מעט מחשבה על המושג אהבה. הגעה כזו אל השיעור תוסיף סקרנות, אקטיביות וממילא אינטראקציה עמוקה יותר בין הבנות לבין הנלמד.

 

ב. שאלה: נבקש מהבנות לחשוב על קשר כל שהוא משמעותי ועמוק שיש להן בחיים: עם הורה, מורה, מדריכה, חברה, אח או חבר ולנסות ולהיזכר בתהליך שגרם לו להיות משמעותי: כיצד התחיל הקשר? מה הן הכירו בדמות בהתחלה? מה הדמות הכירה בהן בהתחלה? מה עזר לקשר להתפתח? וכו'. מחשבה זו שפותחת את חשיבותו של התהליך לבניית קשרים משמעותיים לאו דווקא בתוך הקשר זוגי – משמעותית על מנת להפגיש ולהנגיש לבנות שרובן עדיין רחוקות מקשר זוגי את משמעות המושג אהבה.. נערוך סבב בין הבנות ונבקש מכל אחת לשתף במשהו מתוך המחשבות שעלו לה לשאלות שהעלנו בכיתה

 

ג. סבב: נבקש מכל אחת מהבנות לקרוא בקול את שיר האהבה שבחרה ולאחר שכל הבנות קוראות ננסה לחשוב ולנתח יחד מהי אהבה? איזו תמונה של אהבה עולה מתוך השירים? כיצד האהבה נבנית ומתחזקת כפי שעולה מתוך השירים? במידה וישנם סוגים שונים של אהבה בשירים שהבנות הביאו אפשר לבקש מהבנות לחלק את השירים לקבוצות בהתאמה. סביר להניח שהרבה משירי האהבה יתארו רגע כזה של התאהבות שממנו ובו מוגדרת האהבה.

 

ד. דיון: נשאל את הבנות האם הן מאמינות באהבה ממבט ראשון? על מנת לערוך את הדיון באופן מסודר אנחנו מציעים להניח מול הלוח או במרכז הכיתה ארבעה כסאות כאשר כל אחד מהם יבטא מידת אמון שונה במושג "אהבה ממבט ראשון": הכסא הימני ביותר ייצג את המחשבה "זו אשליה!!" הכסא השמאלי ביותר ייצג את המחשבה: "זו אהבה של ממש" ושני הכיסאות האמצעיים  ייצגו הבנות ביניים (הנטייה הטבעית שלנו היא להציב מספר אי זוגי של כסאות כדי לאפשר עמדת ביניים, כדאי לחשוב האם הכיתה בעלת יכולת חשיבה מספיק מורכבת בשביל גם את עמדות הביניים למשוך לכאן או לכאן, או שלא ואזי כדאי להציב שלושה כסאות ולאפשר לבנות לברוח לעמדת ביניים..) כל בת שתבקש להביע את עמדתה בדיון תצטרך להתיישב על הכסא התואם את עמדתה ואזי להבהיר ולפתח את המחשבות שלה בתחום.

 

ה. לימוד: נלמד יחד עם הבנות את דבריו של הרש"ר הירש. הרש"ר הירש מעמת בין תיאורי האהבה כפי שהתנ"ך מתאר לבין תיאורי האהבה המתוארים בספרות (ואנחנו יכולים להוסיף גם בקולנוע). הרש"ר הירש טוען שדווקא אהבה כזו שאיננה נמצאת בשיאה ברגע החתונה ונולדה לא כ"אהבה ממבט ראשון" אלא דווקא מתוך בחירה של ההורים שמולידה אח"כ היכרות וחיים שיוצרים אהבה של ממש – היא אהבה אמיתית שמחזיקה מעמד. נדון עם הבנות בדבריו של הרש"ר הירש (כדאי לשים לב שהרש"ר מדבר על אהבה כזו שמתחילה משידוך של ההורים ואנחנו מבקשים לתרגם את דבריו גם לאהבה של בחירה אך כזו שמתחזקת עם השנים). כדאי לא להסתפק בלימוד הדברים של הרש"ר הירש אלא לפתוח אותם לדיון: האם באמת אהבה ממבט ראשון היא סוג של אשליה? ואולי ההיבט של הרעננות, התשוקה והחיות שאנחנו חולמות שיהיה לנו בקשר הזוגי שלנו היא משהו שכדאי לרצות ולהתגעגע  אליו ולקוות שיהיה בקשר שלנו?

 

ו. יצירה: דבריו של הרש"ר הירש נגמרים במשפט: "החתונה איננה שיא הפריחה אלא השורש לאהבה". נביא לכיתה חומרי יצירה שונים ונבקש מהבנות ליצור ולצייר תמונה של שורש שממנו יוצאת או מבצבצת פריחה. השורש יבטא את אופי הקשר בזמן הראשוני שלו לפני החתונה ואילו הפריחה תבטא את מה שיוצר ויתפתח מהשורש בהמשך חיי הנישואים. יצירה זו תעזור לפתוח עם הבנות את השאלה מה השורש שכן צריך להיות בעת הבחירה להינשא לקשר האהבה בין איש לאשה ומה הפריחה אליה אנחנו שואפים להגיע ולצמוח במהלך חיי הנישואים בהמשך החיים. ניתן לבנות שמוכנות לשתף במה שיצרו להציג את היצירה שלהן ומתוך כך נעלה לדיון את השאלות שהעלינו: מה בכ"ז צריך להרגיש בעת ההחלטה להתחתן אם אהבה של עומק נבנית בדרך כלל בהמשך החיים? ואולי גם מה הציור האידאלי שהבנות רואות לאהבה של חיי נישואים מבורכים ותקינים.

 

ז. לימוד: נלמד עם הבנות את המשך המקורות שעוסקים בשאלה כיצד מפתחים אהבה עמוקה בין בני זוג בתוך חיי הנישואים. המקורות מדברים על שני אלמנטים: נתינה (מסכת כלה ותנא דבי אליהו), כבוד (הגמרא בבבא מציעא והגמרא ביבמות). כדאי במהלך הלימוד לפתוח מימד נוסף שלא

 

תשומת לב:

שיעור זה עוסק בשאלה שעל פניו יכולה להיות בנאלית: סביר להניח שרוב הנבות יודעות לצטט את ההבחנה בין האופן בו מוצגת האהבה בסרטים ההוליוודים שהן צופות בהן לבין האהבה האמיתית שעליהן לחפש לכשיגדלו. בנקודה זו נראה שקיים פער גדול בין ההבנה החיצונית והיכולת לצטט את המסר עוד לפני השיעור לבין הפיכתו להבנה פנימית עמוקה שתעזור לבנות בבחירות שלהן בהמשך החיים. כמו כן כמו שהערנו במהלך השיעור כדאי לא למחוק את החיות והתשוקה אלא רק לחפש את מקומם לצד ההשקעה והעמל שצריכים גם הם להיות לקשר.

 

הרחבה:

מצורף קישור לשיעור קצר על המושג "אהבה ממבט ראשון, שיעור זה שניתן ע"י פרופסור יורם יובל במסגרת האתר "פסיכולוגיה עברית" עוסק בהיבטים הפסיכולוגיים של המציאות המכונה "אהבה ממבט ראשון", בגורמים המאפשרים אותה ובזהירות הנדרשת מההישאבות אליה.

 

 

חדש באתר

השתלמויות מקוונות
ההרשמה למחזור השלישי של השתלמויות תשפ"א נסגרה. ניתן להשאיר פרטים ברשימת ההמתנה, ואנו נודיע לכם כאשר יפתח רישום עבור מחזור השתלמויות נוסף.

מהבלוג שלנו

מסע למידה
מהו מסע למידה?
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו והיו חלק
מקהילת אנשי חינוך חולמים ויוצרים
אנחנו מתחדשים!!! תכף תכף ועוברים לבית חדש, לאתר חדש. מוזמנים להשתתף איתנו בבניה ובדיוקים, נשמח אם תוכלו להצטרף אלינו ולמלא את 'שאלון לב לדעת'. מחכים לכם... לכניסה לסקר לחצו כאן