תיכון
יסודי
גני ילדים
חומרי הוראה > תיכון > תלמוד > קידושין לב' ע"א: רב הונא קורע שיראים בפני בנו

קידושין לב' ע"א: רב הונא קורע שיראים בפני בנו

צוות לב לדעת
הדפסה
מקצוע: תלמוד
נושא: רב הונא קורע שיראים בפני בנו קידושין לב עא

רב הונא ניסה את בנו בכך שקרע שיראים בפניו ובחן את תגובתו. סיפור קצר זה מעלה תהיות ביחס לקשר הרצוי בין אב לבנו ( האם ניסיון הוא לגיטימי ?) – על כך ועוד במערך שלפניכם.

 

מקורות

תלמוד בבלי מסכת קידושין דף לב עמוד א

וכי הא דרבה בר רב הונא, דרב הונא קרע שיראי באנפי רבה בריה, אמר: איזול איחזי אי רתח אי לא רתח. ודלמא רתח ( = ואמר לאביו דבר בשעת כעסו. רש"י ) , וקעבר +ויקרא יט+ אלפני עור לא תתן מכשול!  - דמחיל ליה ליקריה. והא קעבר משום +דברים כ+ בל תשחית!   -  דעבד ליה בפומבייני. ודילמא משום הכי לא רתח! -  דעבד ליה בשעת ריתחיה.

 

תוספות ( מרשימת התוס' לבגרות )   

דמחיל ליה ליקריה - וצריך לומר שהודיעו קודם לכן שלא יהא כמו נתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה דאמר לקמן בפ' בתרא (דף פא:) שצריך מחילה וכפרה.

 

שאלות לעיון                                       

  •  איזו מטרה חינוכית רצה רב הונא להשיג?
  •  האם מותר לאב למחול על כבודו גם במקרים שבהם יתבזה?
  •  מדוע אין איסור "לפני עיוור" במה שעשה רב הונא?  
  • כיצד מחנכים למידות טובות ? (דוגמה אישית ,הבנה תיאורטית , תרגול מעשי, נסיונות )

 

הצעה לפעילות

 

א.      הבנה  ( לפני לימוד התוס' ) נשאל את התלמידים - מדוע איסור "לפני עיוור" לא קיים במקרה זה ? ( תשובה אפשרית–  רב הונא מחל על כבודו ולכן גם אם רבה יכעס הוא לא יעבור על מצוות כיבוד אב ואם). נלמד את הגמרא שאומרת שמי שהתכוון לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה חייב כפרה. נבקש מהתלמידים להקשות מגמ' זו על המקרה שלנו ! (מן הסתם יכוונו התלמידים לקושיית התוס'). ביישוב קושייה זו נחלקו הראשונים. דעת תוס' שרב הונא הודיע לרבה זמן מה לפני כן שהוא מוחל על כבודו. דעת הריטב"א שאיסור "לפני עיוור" לא חל על "נתכוון לאכול חזיר ועלה בידו טלה" (עיינו בהרחבה שבסוף המערך). 

 ב. הבנה והפנמה – לאחר לימוד התוס', נדון בכיתה ונשאל - איזו מטרה חינוכית רצה רב הונא להשיג? ( תשובות אפשריות - 1. מידע חינוכי. תוצאת הניסיון תלמד את רב הונא באיזה מצב נמצא בנו   2. העמידה בניסיון תוציא לפועל את תכונת הסבלנות של רבה , וממילא תחשל אותו , שכן אינה דומה תכונה "רדומה" לתכונה שיצאה לפועל) 

 1. תרגיל המחשה וכתיבה:    

נביא בפני התלמידים את המקרה הבא : למשפחת קוזילביץ בן ושמו חיים הלומד בכיתה י'. חיים רגיל שכאשר הוא חוזר מטיול אימו באה לקחתו מהישיבה, למרות שיש קוו אוטובוס שמגיע כל 15 דקות (האם זה פינוק?). אמו רצתה לבחון את חיים והחליטה שבסיומו של הטיול הקרוב, כשחיים יתקשר, היא תאמר לו שהיא עסוקה ועליו להגיע הביתה באוטובוס. חיים העייף והרעב הגיב ב...  ( השלימו בעצמכם )   

  • האם אמו נהגה כראוי ? האם חיים נהג כראוי ?

     ( ניתן כמובן לבחור מקרה אחר )

כל תלמיד יבחר אם רצונו להיות "סנגור" של חיים או "סנגור" של אמו. עליו לנסח בכתב טיעונים שישמשו אותו בנאום הגנה (בקצרה)

( כמה תלמידים ירצו לסנגר על אמו של חיים?  מה יהיו נימוקי הסנגוריה ?)

נשמע סנגורים משני הצדדים ונערוך דיון בכיתה.

2. לאחר התרגיל, שנועד להציף את המורכבות שבנסיון ילדים על ידי הוריהם, נתקדם לדיון נוסף -  אילו תכונות צריכות להיות ברב הונא כדי שניסיון כזה יצליח?  (תשובות אפשריות – א. סבלני במיוחד ( קשוט עצמך תחילה ) ב. "עובד" באופן תמידי על מידותיו ומהווה בכך דוגמה אישית )  אילו תכונות צריכות להיות ברבה בנו, כדי שניסיון כזה יצליח? (תשובות אפשריות – א. "עבד" כבר על מידת הסבלנות. ב. נוח לקבל ביקורת ג. אוהב אתגרים)

3. השלב האחרון הוא הניסיון להפנים את הנלמד בסוגיה לעולמם של התלמידים. נבקש מהתלמידים לחשוב על אתגר גדול שעמדו בו . נשאל – 'כיצד הרגשתם?' ( סיפוק עצום , גאווה , ביטחון עצמי ) . שתפו אותנו בחוויה ! האם מישהו מהתלמידים סיפר על אתגר מוסרי ? נעודד אותם לספר על אתגר כזה.

שאלות נוספות אפשריות כפתח לדיון:

מה הרוויח רבה מהניסיון ? מדוע הגמרא לא מספרת  לנו אם עמד בו ? האם רבה הרוויח מהניסיון גם אם נכשל בו ?

 4. ( אם הכיתה מתאימה  ) - באלו תחומים אבא שבשמים מנסה אותך ?  האם הרווחת מניסיונות אלו ? – כתוב מכתב לקב"ה עליהם. (תחינה ,תודה,"עצת ייעול" בענווה גדולה)

 

להרחבה  

א.      האם אב יכול למחול על בזיונו ?

שו"ת הריב"ש סימן ר"כ  

ועוד ראיתי בשם הראב"ד ז"ל: שאין ביד הרב למחול. ואע"פ שאמרו בפ"ק  דקדושין (ל"ב) הרב שמחל על כבודו, כבודו מחול; דתורה דיליה היא, דכתיב: ובתורתו יהגה יומם ולילה ; היינו מידי דלית ביה בזיון, אלא שבאותן דברים שחייב אדם לנהוג בו כבוד מחמת תורתו, כגון: לעמוד מפניו; וכיוצא בזה. בהנהו, יכול למחול. אבל על בזיונו, אינו יכול למחול. אדרבה! אסור לו למחול, שהתורה מתבזית בכך. ודמי למאי דאמרינן התם: האב שמחל על כבודו, כבודו מחול; דליכא למימר: שיהא האב יכול למחול לבן, לומר לו, דברי חרופין וגדופין ...

 

טורי אבן מסכת מגילה דף כח עמוד א

מיהו ק"ל דאמר בפ"ק דקדושין (דף ל"ב) רב הונא קרע שיראי באנפיה רבה בריה אמר איזיל אחזי אי רתח אי לא רתח ופריך דילמא רתח ועבר אלפני עור ופירש"י ודילמא רתח ואמר לאבוה מידי בריתחיה ומשני דמחל ליה ליקרא אלמא אפילו לענין בזיון כבוד אב מחול. ואולי י"ל דכבוד הרב שאני דכבודו גדול משל אב משום הכי במקום בזיון אינו יכול למחול על כבודו:

 

א.      האם ראוי להדריך בניו ע"י ניסיונות ?

בית הבחירה למאירי מסכת קידושין דף לב עמוד א

מצות כבוד שלא להכלים הבן את האב או שלא לגעור בו אפילו נטל ארנקי של בן וזרקו בפניו לים לא יכלימהו וכן בכל הדברים וראוי להדריך את בניו בכך ולעשות להם לפעמים דברים המכעיסים כדי לנסותם ולבחנם ובלבד שימחלו האבות על כבודם עד שאם חס ושלום יהא הבן עובר על מצות כבוד לא יהא האב נמצא עובר על נתינת מכשול וכן שתהא בחינתו בדברים שלא יעבור עליהם על בל תשחת ומה שאמרו ברב הונא דקרע שיראי באפי בריה כבר אמרו כפום מאני הוה כלומר במקום התפירה:

 

ב.      האם ידע רבה שאביו מחל על כבודו ? ( גישה שונה מגישת תוס' )

חידושי הריטב"א מסכת קידושין דף לב עמוד א

הא דאקשינן ודילמא רתח ואיכא משום ולפני עור לא תתן מכשול ופרקינן דמחיל ליה ליקריה. קשיא לי דהא מכל מקום לא ידע בריה דמחיל ליה ליקריה, והוי כמי שעלה בידו בשר כבש ונתכוין להעלות בשר חזיר שצריך כפרה כדאיתא ביבמות ונדרים (עי' לקמן פ"א ב'), ואפשר דבלאו דלפני עור לא תתן מכשול כיון שהוא לאו כולל לא מחמרינן כולי האי

 

ג.       האם הגורם לחברו לכעוס עובר על  "לפני עיוור"  ? 

שו"ת תורה לשמה סימן ש"ע  ( לבעל הבן איש חי )  - הגורם לחבירו לכעוס אם עובר על לפני עיוור ...  

תשובה - הכי איתא בגמרא דקידושין דף ל"ב רב הונא קרע שיראי באפי רבה בריה אמר איזיל אחזי אי רתח אי לא רתח ומקשה הגמרא ודילמא רתח וקעבר אלפני עור ומשני דמחיל ליקריה ופי' רש"י ודילמא רתח ואמר לאבוה מידי ברתחיה ע"ש נמצינו למדין שבעבור הכעס לחודיה ליכא איסור דלפני עור דאי איכא מאי משני דמחיל ליקריה סוף סוף מרתח קא רתח והוא שהביאו לידי כעס זה אלא ודאי משום כעס לחודיה לא עבר זה אלפני עור וא"כ נפשטה השאלה. והיה זה שלום ואל שדי ה' צבאות יעזור לי. כ"ד הקטן יחזקאל כחלי נר"ו.

 

ד.        מדוע הקב"ה מנסה את בריותיו ?  - נחמה ליבוביץ , עיונים בספר בראשית , פרשת וירא , "והאלקים ניסה את אברהם"

ה.      מבחן היושר

 

 

 

 

חדש באתר

מערכי שיעור ליום הכיפורים
שיעורים והצעות למידה עבור יום הכיפורים לתלמידי חט"ב ותיכון.

מהבלוג שלנו

פרשנות פנימית לווידוי
הצעה לפרשנות פנימית לתחנון ולווידוי שבמרכז תפילת יום הכיפורים.
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו והיו חלק
מקהילת אנשי חינוך חולמים ויוצרים
אנחנו מתחדשים!!! תכף תכף ועוברים לבית חדש, לאתר חדש. מוזמנים להשתתף איתנו בבניה ובדיוקים, נשמח אם תוכלו להצטרף אלינו ולמלא את 'שאלון לב לדעת'. מחכים לכם... לכניסה לסקר לחצו כאן