תיכון
יסודי
גני ילדים
חומרי הוראה > תיכון > תושב"ע > חודש וחידוש - פרק ח'

חודש וחידוש - פרק ח'

צוות לב לדעת
הדפסה
מקצוע: תושב"ע
נושא: חודש וחידוש - פרק ח'

שיעור זה מהווה פתיחה ללימוד הלכות טהרת המשפחה מתוך התבונות בקשר ביניהן לבין המתרחש בגופן של הנשים מידי חודש בחודשו

 

הצעה לשיעור

 

א. פתיחה - מפזרים בחדר תמונות של נשים (מעיתונים, מגזינים וכד') כל אחת מתבקשת לבחור תמונה אחת, ולהגיד, בשם האישה שאותה בחרה: 'בשבילי להיות אישה זה..." סבב.

מטרת הסבב היא להציף ולגעת נגיעה עדינה וראשונית ביותר במושג הנשיות שתלמידותינו צועדות בתוכו צעדים ראשוניים ומהססים.

בהמשך השיעור הרצון הוא להציב את הלכות טהרת המשפחה כהלכות המפגישות את האישה עם רבדים שונים בנשיותה ומשתלבות בתוך המוכר להן-  המחזור החודשי ומעניקות לו משמעות ומהות.

ב. לימוד ודיון- קוראים את המדרש בפרקי דרבי אליעזר- ומעלים את השאלה מה הקשר בין המעשה שעשו הנשים- שסירבו לקחת חלק במעשה העגל, לבין השכר שהן מקבלות- שהן משמרות ראשי חודשים? (יש לשים לב לפשט המדרש המצטט את הפסוק מתהילים שבו רמוז הקשר- המשביע בטוב עדיך- בזכות שלא מסרו הנשים את העדיים, התכשיטים שלהן- תהיה להן התחדשות, כמו הנשר שנוצותיו נושרות ומתחדשות)

נראה כי הנשים, שלא חיפשו את ההתחדשות החיצונית בעשיית העגל, ולא רצו להיות שותפות למעשה של ניסיון להנכיח אלוהים בתוך פסל חסר תנועה וחיות, אלא הן הכירו מבפנים, דרך המקצב הנשי הפנימי של השינויים הגופניים המתחוללים אצל כל אישה מידי חודש בחודשו, את אפשרות החידוש האמיתי. ישנם הרבה מאד הקשרים בין הלבנה לבין האישה- בתנועה הזו שבין מלאות להתאיינות וכן במה שהלבנה מסמלת- המיעוט, יכולת ההכלה וההחזרה של אור השמש. וכן בביטויים שונים של חז"ל על הלבנה- מולד, עיבור, כרסה בין שיניה ועוד.

(ישנם המסבירים את ההתחדשות הפנימית שחוות הנשים מידי חודש בחודשו כסיבה לפטור הנשים למצוות שהזמן גרמן- הן אינן זקוקות למצוות שיקשרו אותן לזמנים השונים אלא הן מחוברות אליו במקצב פנימי משלהן...)

ג. העמקה - ננסה לעמוד יחד על מהותה של ההתחדשות. ע"פ מילון אבן שושן: התחדשות התהוות דבר מחדש, הופעה מחדש: התחדשות הוצאת העיתון לאחר שפסק מלהופיע זמן רב. התחדשות הברית.

נשאל את התלמידות- איך הן היו מגדירות התחדשות? מתי הן חשו התחדשות כלשהי בזמן האחרון?

יש להדגיש את היותה של ההתחדשות נתינה של משמעות, תנועה, חיות לדבר קיים, לעומת יצירה של יש מאין. ההתחדשות היא מבט חדש על הקיים, או משהו הנובע מבפנים ומאפשר מפגש חדש.

נמשיך למקורות הבאים המקשרים בין המנהג שלא לעשות מלאכה בראש חודש לבין ההתחדשות של הקשר בין האיש לאישה בכל חודש וחודש, בטבילה במקווה שאחריה שבה האישה אל בעלה לאחר תקופה של ריחוק פיזי. הרב וואזנר מוסיף ומסביר את משמעותן העצומה של הלכות טהרת המשפחה- מעבר להתחדשות הוא לומד מעניין 'קידוש הלבנה' הנאמר מידי חודש כמה ימים לאחר המולד, שגם עניין הקידושין ושמחת הנישואין חוזרת ומתעוררת מידי חודש בחודשו.

ניתן לתת לבנות ללמוד את המקורות בחברותא ואח"כ לאסוף את הלימוד או ללמוד כולן יחד.

 

מקורות

 

1. פרקי דרבי אליעזר (היגר) - "חורב"  פרק מד

שמעו הנשים ולא קבלו עליהם ליתן נזמיהן לבעליהן (=בחטא העגל), אלא אמרו להם: אתם רוצים לעשות שקוץ ותועבה שאין בו כח להציל?

לא שמעו להם, ונתן הברוך הוא שכרן של נשים בעולם הזה ובעולם הבא.

ומה שכר נתן להם לעולם הזה ולעולם הבא? שהן משמרות ראשי חדשים, שנאמר: "המשביע בטוב עדיך, תתחדש כנשר נעוריכי" (תהילים קג, ה).

 

2. הרב יצחק אור זרוע, ספר אור זרוע חלק ב - הלכות ראש חודש סימן תנד

נשים שנוהגות שלא לעשות מלאכה בראש חודש מנהג כשר וישר. וראיתי כתוב שיש בפרקי דרבי אליעזר שהקב"ה נתן לנשים שכר לשמור ראש חודש על שלא חטאו במעשה העגל, ולעתיד לבוא הקב"ה מחדש אותן כעין ראש חודש שנאמר: "כי כאשר השמים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה עומדים לפני נאום ה' כן יעמוד זרעכם ושמכם" (ישעיהו סו, כב), ואומר: "תתחדש כנשר נעוריכי". תדע לך שבכל חודש וחודש האשה מתחדשת וטובלת וחוזרת לבעלה והיא חביבה עליו כיום החופה, כשם שהלבנה מתחדשת בכל ראש חודש והכל מתאוין לראותה. כך האשה כשהיא מתחדשת בכל חודש בעלה מתאווה אליה וחביבה לו כאשה חדשה. כלומר ולכך הוי ראש חודש יום טוב של נשים.

 

ï      מה הקשר בין המעשה שעשו הנשים בחטא העגל לבין השכר שקיבלו עליו?

ï      מהי התחדשות? כיצד יכולים לסייע ראשי החודשים ביצירת תחושת ההתחדשות?

ï      מה יכולה ליצור אותה התחדשות לקשר שבין איש לאשתו?

 

3. הרב שמואל וואזנר, שו"ת שבט הלוי חלק ח סימן קצה

כל אשה רגילה דרכה שהיא עוברת מידי חודש בחדשו ימי ירידה ועליה, ימי התרחקות וימי התחדשות.... שבכל חודש האשה מתחדשת וטובלת כשם שהלבנה מתחדשת, ... שקידוש לבנה הוא ענין שמחת נשואין שהאשה חוזרת ומתקדשת לבעלה, הרי דאפילו ענין הקידושין חוזר וניער בכל חודש וחודש, ועל כן הלכות אלה הם יסוד היסודות ועמוד הגדול אשר כל בית ישראל נשען עליהם וקובע מיד ולדורות.

 

ï      מה מאפיין את התהליך הביולוגי שעוברת אישה מידי חודש בחודשו?

ï      מדוע אותה התחדשות בחיי הנישואין מעוררת את הקידושין בכל חודש מחדש?

 

 

ד. נציג בפני הבנות את "מעגל הטומאה והטהרה" – דימום- הפסק טהרה- ספירת שבעה נקיים- טבילה במקווה- ימי טהרה וחוזר חלילה. (כדאי לצייר בעיגול על הלוח)

הלכות טהרת המשפחה, שאנו עומדות ללמוד בפרק זה, בנויות סביב המתחולל בגופה של האישה מידי חודש בחודשו, ההלכה יוצרת מציאות של הקשבה פנימית למחזור החודשי והופכת אותו למעגל של חיים, של קשר בין האיש והאישה, למעגל של היטהרות והתחדשות בקשר ובמפגש ביניהם.

 

הרחבה

ניתן ואף כדאי בשיעור זה , לפני ההכרות עם מעגל הטומאה והטהרה לדבר עם הבנות על המחזור החודשי כפי שהן חוות אותו- להסביר את התהליך ההורמונאלי המתרחש בגוף (כדאי להיעזר במבוא הביולוגי המופיע ביחידה)  ולהצביע על העובדה שהימים הפוריים של האישה הם ימים בהם אישה היא הרבה פעמים "פורייה" גם בנפש- יצירתית ויוזמת, פתוחה לקשרים ולשיחות, לעומת ימי הדימום שהם ימים של התכנסות ומבט פנימה בדרך כלל. הקשבה לשינויים המרחשים בגוף ובנפש יכולה גם לתת פשר לחוויות שהן מכירות, גם לחבר אותן לנשיות שלהן וגם לעורר את אותה חוויה של התחדשות כבר כעת- בידיעה שמידי חודש בחודשו מתחולל בגופנו תהליך מופלא שמשפיע ברבדים שונים.

מצורף גם מאמרה של  שרית גייל מואס 'זמן הדם זמן הגוף' שיכול להוות בסיס טוב לדיון עם התלמידות בנושא זה.

קישורים שיכולים לעזור:

http://science.cet.ac.il/science/reproduction/repro2.asp

http://www.poriutivit.com/flash/Female.html

http://www.poriutivit.com/docs/Anatomia-woman.pdf

http://www.poriutivit.com/page.asp?p=20

 

 

חדש באתר

בין פסח לשבועות
שיעורים ללג' בעומר לבית הספר היסודי

מהבלוג שלנו

מסע למידה
מהו מסע למידה?
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו והיו חלק
מקהילת אנשי חינוך חולמים ויוצרים
אנחנו מתחדשים!!! תכף תכף ועוברים לבית חדש, לאתר חדש. מוזמנים להשתתף איתנו בבניה ובדיוקים, נשמח אם תוכלו להצטרף אלינו ולמלא את 'שאלון לב לדעת'. מחכים לכם... לכניסה לסקר לחצו כאן