בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

אני עצמי- פתיחה

אתי שילה בן ישר, 26/5/2012

מקצוע: מחשבת ישראל
נושא: אני עצמי, מי אני ומה שמי

שיעור פתיחה ( 2-3שיעורים):

 

תלמוד בבלי מסכת נידה דף ל, עמוד ב:

"דרש רבי שמלאי למה הולד דומה במעי אמו לפנקס שמקופל ומונח ידיו על שתי צדעיו שתי אציליו על ב' ארכובותיו וב' עקביו על ב' עגבותיו וראשו מונח לו בין ברכיו ופיו סתום וטבורו פתוח ואוכל ממה שאמו אוכלת ושותה ממה שאמו שותה ואינו מוציא רעי שמא יהרוג את אמו וכיון שיצא לאויר העולם נפתח הסתום ונסתם הפתוח שאלמלא כן אינו יכול לחיות אפילו שעה אחת ונר דלוק לו על ראשו וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו שנאמר (איוב כט) בהלו נרו עלי ראשי לאורו אלך חשך ואל תתמה שהרי אדם ישן כאן ורואה חלום באספמיא ואין לך ימים שאדם שרוי בטובה יותר מאותן הימים שנאמר (איוב כט) מי יתנני כירחי קדם כימי אלוה ישמרני ואיזהו ימים שיש בהם ירחים ואין בהם שנים הוי אומר אלו ירחי לידה ומלמדין אותו כל התורה כולה שנאמר (משלי יד) ויורני ויאמר לי יתמך דברי לבך שמור מצותי וחיה ואומר (איוב כט) בסוד אלוה עלי אהלי מאי ואומר וכי תימא נביא הוא דקאמר ת"ש בסוד אלוה עלי אהלי וכיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולה שנאמר (בראשית ד) לפתח חטאת רובץ ואינו יוצא משם עד שמשביעין אותו שנאמר (ישעיהו מה) כי לי תכרע כל ברך תשבע כל לשון כי לי תכרע כל ברך זה יום המיתה שנאמר (תהילים כב) לפניו יכרעו כל יורדי עפר תשבע כל לשון זה יום הלידה שנאמר (תהילים כד) נקי כפים ובר לבב אשר לא נשא לשוא נפשו ולא נשבע למרמה ומה היא השבועה שמשביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשע ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשע והוי יודע שהקב"ה טהור ומשרתיו טהורים ונשמה שנתן בך טהורה היא אם אתה משמרה בטהרה מוטב ואם לאו הריני נוטלה ממך".                                                         

                                                                                                                                                                                                   

מטרת היחידה:

1. הבהרת רציונל התוכנית "תורת חיים" (כל אחד יכול)

2.הבנת מהות המדרש

3. מושגים: תורה, פוטנציאל (רוחני), בחירה, יוזמה, חיפוש עצמי, יגיעה, ייעוד, מימוש עצמי.

4. חיפוש אחר ה"שליחות" האישית בחייו של כל תלמיד.

 

מהלך השיעור:                                                                                                                                          

1. מאחר ובבית ספרנו לא נחשפות התלמידות ללימודי גמרא בצורה שיטתית, היה מקום להצגת התפתחות התושב"ע, מבנה המשנה והגמרא ומבנה דף הגמרא.

2. קריאת דרשת רבי שמלאי ע"י המורה

3. משימה לתלמיד:

מהן השאלות שעולות בעת קריאת דרשת רבי שמלאי?

עיקרי השאלות שהעלו תלמידים:

4. העלאת השאלות במליאה

5. ניסיון לענות על השאלות שהועלו.

6. עמידה על משמעות המדרש: המדרש אינו בא לתאר מציאות כלשהי אלא להעביר מסרים באמצעות סמלים.

7. מטלה לשיעורי בית: מהן תכונות ה"פנקס" וה"נר". מה לדעתך יכולים לסמל שני חפצים אלה על פי תוכן דרשת רבי שמלאי?

 


תגיות: לימוד תורה, נשמה