בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

חוני המעגל

רעות ברוש, 23/5/2013

תענית כג ע"א

תנו רבנן: פעם אחת יצא רוב אדר ולא ירדו גשמים.

שלחו לחוני המעגל: התפלל וירדו גשמים!

התפלל ולא ירדו גשמים.

עג עוגה ועמד בתוכה,

כדרך שעשה חבקוק הנביא, שנאמר על משמרתי אעמדה ואתיצבה על מצור וגו' (חבקוק ב').

אמר לפניו: רבונו של עולם! בניך שמו פניהם עלי שאני כבן בית לפניך,

נשבע אני בשמך הגדול שאיני זז מכאן עד שתרחם על בניך.

התחילו גשמים מנטפין.

אמרו לו תלמידיו: רבי, ראינוך ולא נמות.

כמדומין אנו שאין גשמים יורדין אלא להתיר שבועתך.

אמר: לא כך שאלתי, אלא גשמי בורות שיחין ומערות.

ירדו בזעף, עד שכל טפה וטפה כמלא פי חבית.

ושיערו חכמים שאין טפה פחותה מלוג.

אמרו לו תלמידיו: רבי, ראינוך ולא נמות.

כמדומין אנו שאין גשמים יורדין אלא לאבד העולם.

אמר לפניו: לא כך שאלתי, אלא גשמי רצון ברכה ונדבה.

ירדו כתיקונן, עד שעלו כל העם להר הבית מפני הגשמים.

אמרו לו: רבי, כשם שהתפללת שירדו כך התפלל וילכו להם.

אמר להם: כך מקובלני שאין מתפללין על רוב הטובה.

אף על פי כן, הביאו לי פר הודאה.

הביאו לו פר הודאה.

סמך שתי ידיו עליו ואמר לפניו:

רבונו של עולם! עמך ישראל שהוצאת ממצרים אינן יכולין לא ברוב טובה ולא ברוב פורענות.

כעסת עליהם – אינן יכולין לעמוד.

השפעת עליהם טובה – אינן יכולין לעמוד.

יהי רצון מלפניך שיפסקו הגשמים ויהא ריוח בעולם.

מיד נשבה הרוח ונתפזרו העבים וזרחה החמה ויצאו העם לשדה והביא להם כמהין ופטריות.

שלח לו שמעון בן שטח:

אלמלא חוני אתה – גוזרני  עליך נידוי.

שאילו שנים כשני אליהו שמפתחות גשמים בידו של אליהו לא נמצא שם שמים מתחלל על ידך?

אבל מה אעשה לך שאתה מתחטא לפני המקום ועושה לך רצונך כבן שמתחטא על אביו ועושה לו רצונו

ואומר לו: אבא, הוליכני לרחצני בחמין, שטפני בצונן, תן לי אגוזים, שקדים, אפרסקים ורימונים – ונותן לו.

ועליך הכתוב אומר ישמח אביך ואמך ותגל יולדתיך (משלי כ"ג):

 

 

מהלך השיעור:

חלק א:

א.      קריאת הסיפור.

ב.      כתיבת שאלות שמתעוררות אצל הבנות בעקבות הסיפור.

להלן שאלות שעלו לי :

  1. מהי משמעות השם 'חוני'
  2. מדוע הוא 'עג עוגה ועמד בתוכה'?
  3. מדוע הקב"ה לא נענה מיד לתפילתו של חוני, אלא נראה כמשחק: עונה ולא עונה בבת אחת?
  4. מהי משמעות הביטוי 'ראינוך ולא נמות'?
  5. מדוע אין מתפללין על רוב טובה?
  6. מהי משמעות אסיף הפטריות בסוף?

 

ג.       עבודה בחברותות בעקבות חוני ורבי שמעון בן שטח-

נסו לאפיין כל אחת מהדמויות, להבין את ה'אג'נדה' שלה. להבין את שורש הויכוח ביניהם. מה משמעות המפגש ביניהם? המתח שנוצר? עם מי מזדהות יותר?

המחזה בזוגות של הויכוח במילים שלהן. יכולות לפתח כרצונן כדי להבין את שורש המתח

(היחס לקב"ה, עבד- בן, יראה- אהבה, או במילים של בית המדרש להתחדשות- היחס בין אחיזה להרפיה, בין תעוזה למתינות)

 

 רש"י מסכת תענית דף כג עמוד א

עוגה - שורה עגולה, כמו עוגה שהיתה עגולה.

כדרך שעשה חבקוק - כדמפרש בתרגום של תפלת חבקוק על משמרתי אעמדה - כמין בית האסורים עשה וישב.

ראינוך ולא נמות - נראה אותך ולא נמות, בניחותא: השתדל שלא נמות ברעב מפני עצירת גשמים.

פר הודאה - להתודות עליו, ועשה לו סמיכה, והביאו שלמים, חוני בזמן הבית היה.

כמהין ופטריות - בוליי"ץ בלעז +פטריות+, שיצאו מלחלוח הגשמים וידעו כי של ברכה היו.

אלמלא חוני אתה - ואדם גדול.

לנדות - שמנדין על כבוד הרב, שהטיח דברים ואמר: לא כך שאלתי.

שאלמלא היו שנים כשני אליהו - גזירת עצירת גשמים, ומפתח של גשמים בידו של אליהו גרסינן.

לא נמצא שם שמים מתחלל - בתמיה, שאליהו נשבע חי ה' אם יהיה השנים האלה טל ומטר כי אם לפי דברי (מלכים א' יז) ואתה נשבע שאין אתה זז עד שירדו גשמים.

נמצא שם שמים מתחלל על ידך - דזה או זה בא לידי שבועת שוא.

מתחטא - לשון חטא, כלומר: הוי הולך וחוטא.

לשכת הגזית - סנהדרין.

דור שהיה אפל - מרוב צער שלא ירדו גשמים.

הושעת בתפלתך - מן המיתה, שהבאת עליהם שובע.

 

חלק ב':

המשך פיתוח הנושא של 'בן המתחטא בפני אביו'

דרך הסרט אושפזין ודיון

 

חוני המעגל היה זפת-גגות בתקופת הרומית המאוחרת-תק' התלמוד, "מעגל" מגיע מלשון כלי שנקרא "מעגלה" שזה מעין מערוך גדול לשיטוח שכבת המגן על גג הבית.- דוקא זיפות נגד גשם ממי שמוריד אח"כ גשם...

המעגל יכול גם לסמל את ההמשכיות את המעגל של הגשם וההצמחה.

 

חוני- לשון חן.

הרב בני לאו:

אני מבקש להתמקד בדמותו של חוני כפי שנתפס על ידי שמעון בן שטח. הן בדברי חוני עצמו והן בדברי שמעון בן שטח מתברר שייחודו של חוני הוא בהיותו מקושר לקדוש-ברוך-הוא "כבן שהוא מתחטא לפני אביו". דמות זו מצטיירת לנו כהנגדה לדמות העבד לפני רבו. בן מסוגל לבוא לאביו בדרישות ללא שום מורא מגירוש או "הסתר פנים". הוא יכול "לעלות לאביו על העצבים", אביו יכול לגעור בו, לכעוס עליו, אך סופו שיעשה לו רצונו. זוהי התובנה שנמצאת בעומקו של הסיפור ביחס לחוני. שמעון בן שטח יודע להעריך את עוצמתו של חוני כבן המתחטא לפני אביו אך גם מביע את החשש שלו מפניו. הבן הזה יכול לשבור את כל המערכת הממוסדת של קשרי עם-אלוקים. כל עולמם של חכמים הבנוי מעבודה קשה יכול להתנפץ לרגלי הבן הפורץ לו דרך לבית האב ואין מוחין בידו. חוני התנהג כבן. ולא רק כבן אלא כבן מפונק.

 

להראות את הסרט עד אחרי קבלת הכסף והסוכה (22 דקות ראשונות), ולמלא את דף הצפייה.

א. ערב חג. אין בבית שקל. אין למלי ממה לבשל. מה היא עושה?

מדברת עם ה'- מה אני אגיד לך, המצב בטטה..  (כשמגיע בעל הבית) אבא, תקח אותו.. תודה אבא

 

ב. כשחוזר משה הביתה ומספר שלא נתנו לו את הקיצבה החודשית בישיבה- מהי תגובתה של מלי?

שיחקת אותה צדיק, מקבל הכל באהבה. משה- זה מה שה' רצה. מלי- אולי ה' רצה שפעם אחת תעמוד על שלך?

 

ג. משה מצטט למלי מדברי רב נתן- "כל מקום שאני רואה חיסרון אני יודע שאו שלא התפללו על זה בכלל או שלא התפללו על זה מספיק"

איך את מבינה משפט זה?

א.      ההזדמנויות שהקב"ה שולח לנו כאמצעי לקשר. היכולת לראות בכל החסרים שלנו, וכמובן גם בשפע, הזדמנויות למפגש עם ה' החסרון הוא טריגר לתפילה, והתפילה היא הקשר שלנו עם אבא... במילים הכי פשוטות והכי אמיתיות שלנו.

 

מהו דו- השיח המתפתח בין משה למלי בעניין זה?

היא אומרת- לך להתפלל. משה- רוצה לישון, לא ישנתי כל הלילה. היא- מחר ערב חג. לך תתפלל. עוד נראה ניסים גדולים.

 

ד. משה ומלי מתפללים- איך בנויה הסצנה הזו? מה עושה כל אחד מהם?  איפה נמצאים? מהי מוזיקת הרקע?

מזכיר את המדרש- בראשית רבה, סג, ה): "'ויעתר יצחק לנכח אשתו' – זה עומד בזוית זו ומתפלל, וזו עומדת בזוית זו ומתפללת".

משה בהתבודדות- ברקע ילדים משחקים- להדגיש את החיסרון, וכן אולי את התמימות. בנתיים בבית מלי אומרת תהילים.

משה- מדבר עם ה'- אני אגיד לך ת'אמת, המצב על הפנים... גוש של עצבות.. אני לא מבין...

לאט לאט מתגבר- קריאות נס, מחיאות כפיים, קריאה מהירה של התהילים, המצלמה עוברת ממנו אליה לסירוגין, מוזיקה מהירה וחזקה- האמריקאי שמחלק את הכסף מגיע ל35- משה בלנגה.

ה. מה קורה בסיום תפילתם?

למשה- מגיעה הסוכה (הגזולה..)

למלי- הכסף

 

ו. מה אומר משה למלי לאחר קבלת הכסף?

תראה מה זה כח של תפילה. קרה לנו נס . אשכרה נס. ברוך שומע תפילה.. ריבונו של עולם, אתה אמיתי. שיחקת אותה בגדול.


תגיות: אמונה, תפילה, עבודת ה', דף צפייה