בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

העדר ערבות - דרך סיפורו של יפתח הגלעדי

נאוה ענזי, 2/6/2013

מטרה: הדגמת השלכותיה של חוסר הערבות בימי יפתח. (ידע, הבנה, ניתוח, הערכה-בדיון המשפטי)

 הכרה בחשיבות הערבות בחיי עם ישראל בימינו. (היענות, הפנמה)

 התלמיד יבין את הקושי של היחיד לקחת אחריות בחיי יום יום.

 

זמן: שיעור, במידה ולא נתנה מטלת הכנה נדרשת יחידה של שני שיעורים

 

הערה למורה: על התלמידים להכיר את סיפורו של יפתח מהתנ"ך כרקע ללימוד המדרש, או ע"י שיעורי בית או ע"י לימוד בשיעור. להלן הצעה לעבודה מקדימה.

 

מטלת הכנה לשיעור:

קראי בספר שופטים פרק י"א-י"ב והשיבי בקצרה על השאלות הבאות:

1. מי היה יפתח?

2. מדוע פנו זקני גלעד אל יפתח?

3. יפתח מסכים לעמוד בראש המערכה מול בני עמון בתנאי. . . . (השלימי)

 מה מעידה בקשה זו על אופיו של יפתח?

4. מהו הנדר שנדר יפתח? (פס' ל-ל"א)

5. מדוע קובעים חז"ל שיפתח "שאל שלא כהוגן" ?

6. מה היו תוצאות המלחמה?

7. מה קורה כשיפתח חוזר מן המלחמה? האם יפתח מקיים את נדרו?

 האם לדעתך יכול היה יפתח לפעול בדרך אחרת? הסבירי

8. בפרק י"ב יפתח נלחם כנגד שבט אפרים מדוע?

9. מה היו תוצאות המלחמה?

10. האם תוכלי לשער ולהסביר מה היה העוון בגללו נפלו כל כך הרבה מבני אפרים?

 

מהלך השיעור:

שלב א.

דיון פתיחה המתבסס על עבודת ההכנה, ובו כדאי להדגיש-

 1. יפתח משבט מנשה, גורש מביתו, גיבור חיל, הוזעק כדי לסייע במלחמה מול בני עמון.

 2. רדיפת הכבוד של יפתח.

 3. נדרו של יפתח-בקש שלא כהוגן-שמא יצא בע"ח טמא שאינו ראוי לקרבן.

 4. יפתח מנצח את בני עמון, מתעקש לקיים את נדרו גם כשמדובר בביתו.

 5. כאן המקום להסביר את העיקרון של התרת נדרים.

 6. במלחמה בין שבט אפריים לבני גלעד נפלו ארבעים ושניים אלף איש.

 7. נותרת השאלה למה נהרגו כל כך הרבה אנשים - השערות של התלמידים.

במטרה למצוא תשובה לשאלה נעבור לעיון במדרש.

 

שלב ב. עיון במדרש אליהו רבה:

אליהו רבה (איש שלום) פרשה יב ד"ה למה היו ישראל

ושמא תאמר אותן ארבעים ושנים אלף שנהרגו בימי יפתח הגלעדי מפני מה נהרגו?

יפתח הגלעדי נדר נדר שלא כהוגן, ופינחס בן אלעזר עומד, היה לו לפינחס שילך אצל יפתח להתיר את נדרו, היה לו ליפתח לילך אצל פינחס ויתיר לו את נדרו, ולא הלך.

זה אומר אני כהן גדול בן כהן גדול בן בנו של אהרן הכהן אלך אצל עם הארץ?!

וזה אומר אני ראש לכל ישראל אלך אצל זה?!

זה נוהג גדולה לעצמו וזה נוהג גדולה לעצמו, אוי לה לגדולה שמקברת את בעליה, אוי לה לגדולה שאינה גורמת טובה בעולם.

יפתח הגלעדי נדר דבר שלא כהוגן להעלות את בתו על גבי מזבח, נתקבצו עליו אנשי אפרים לעשות עימו מריבה גדולה.

היה לו לפינחס שיאמר להן, להתיר לו נדרו לא באתם אליו, לעשות מריבה באתם אליו?! לא מיחה בבני אפרים, ולא התיר לו את נדרו ליפתח.

מי שיושב על כסא שופט צדק יהי שמו הגדול מבורך לעולם ולעולמי עולמים אמר, מאחר ששם זה נפשו בכפו ובא והציל את ישראל מיד מואב ומיד בני עמון באו לעשות עימו מריבה גדולה, לפיכך נתקבצו למלחמה ויצא והרג בהן ארבעים ושנים אלף, שנאמר "ויאמר לו אמר נא שבולת ויאמר סבולת" (שופטים י"ב ו'), זה לשון עבודה זרה, כאדם שאומר לחבירו שאבול, והוא לא יכול לדבר כן "ויאחזוהו וישחטוהו אל מעברות הירדן וגו"' (שופטים י"ב).

ומי הרג את כל אלה? אמור, לא הרג אותן אלא פינחס בן אלעזר, שהיה ספק בידו למחות ואינו מוחה, להפר לו נדרו ליפתח ולא התיר לו.

ולא פינחס בלבד, אלא כל מי שהוא ספק בידו למחות ואינו מוחה, להחזיר את ישראל למוטב ואינו מחזיר, את הדמים הנשפכין לישראל אינן נשפכין אלא על ידיו, שנאמר "ואתה בן אדם צופה ... באמרי לרשע ... ואתה כי הזהרת רשע ... " (יחזקאל ל"ג, ז' ח' י"ט), לפי שכל ישראל ערבין זה לזה.

למה הן דומין, לספינה שנקרעה בה בית אחד, אין אומרים, נקרע בית אחד בספינה, אלא נקרעה כל הספינה כולה, שנאמר "הלא עכן בן זרח מעל מעל וגו'" (יהושע כ"ב כ').

 

נקודות מרכזיות בפיסקה:

  • פינחס ויפתח אינם מגלים ערבות הדדית בגלל הקושי למחול על כבודם.
  • פינחס היה מחויב בערבות לכלל ישראל ולכן היה עליו לפנות ליפתח ולעזור לו להתיר את הנדר.
  • פינחס היה מחויב בערבות לכלל ישראל ולכן היה צריך להזהיר את בני אפרים לא לצאת למלחמה.
  • שתי נקודות אלו של העדר ערבות הביאו לאסון גדול בעם ישראל.
 

 

שתי הצעות בעקבות לימוד המדרש:

 

1. מכתב

במדרש מופיעות שתי דמויות מרכזיות, בחרי אחת משתיהן עמה את מזדהה ודברי בשמה אל בני אפרים או אל הגיבור השני, וכתבי שאלה המתייחסת למעשיהם ולאחריותם לתוצאות הטרגיות (מות בת יפתח, והריגת 42 אלף הלוחמים). זכרי עליך לכתוב את דברייך בגוף ראשון - "אני".

הכיתה תאזין לדברי החברים תוך הנחייה של המורה. מומלץ למורה לסכם טענות מרכזיות של כל דמות על הלוח.

 

2. משפט

בכיתה יערך משפט בפני חברי בית הדין הגדול, 3 תלמידות תייצגנה את יפתח ו-3 נוספות תייצגנה את פינחס, כל הכתה תשמש בית דין. ניתן לסכם דיון בהצבעה. על המשתתפים להשתמש בדברי המדרש כמקור ולהוסיף את דעותיהם ותחושותיהם האישיות.

מומלץ למורה לסכם טענות מרכזיות של שני הצדדים על הלוח.

 

הקושי להיות ערב

דיון על הסיבה לאי נטילת האחריות - "זה נוהג גדולה לעצמו וזה נוהג גדולה לעצמו, אוי לה לגדולה שמקברת את בעליה, אוי לה לגדולה שאינה גורמת טובה בעולם". גדולת התפקיד עלולה להוביל לגדולת הלב. 

 

שלב ג. דיון סיכום המתייחס ל:

1. ערבות הדדית על פי פסקת סיכום במדרש. שימו לב עד להיכן מגיעה השפעתה של חוסר ערבות.

2. דגש על מקומו של הכבוד האישי כגורם מקלקל הפוגע באחדות בעמנו ומעכב ערבות הדדית.

3. התייחסות לחשיבות התוכחה וגבולותיה. (יתכן שזה כבר הודגש בשיעור קודם)

4. התייחסות למשל הספינה. (בכתה מתקשה ניתן לילמוד את המדרש במשותף ולתת לבנות לבוא לידי ביטוי בהמחשת המדרש בהצגה, פנטומימה או בציור)

 

שאלות ישום והפנמה

 *מדוע קשה לבני אדם להיות ערבים? למשל במקרה של הלוואה בנקאית.

 *עד איזה גבול אדם מוכן/צריך 'לשלם' בשביל ערבות?

 *כיצד לדעתך יכולה להשפיע הערבות על סוגיות כמו מצבם של תושבי שדרות, בית השלום בחברון, קשישים ומחוסרי בית? מה את וחברותיך יכולות לתרום בנושא זה?

 *ההתרסה במדרש היא כלפי המנהיגים. איך זה נוגע לי היום במשפחה בסניף בכיתה בשכונה?

 *'וכל מי שספק בידו למחות. . . ' האם הדברים מכוונים גם אלי? מתי?

 

 

הצעה נוספת

דיון על דילמות הקשורות לערבות הדדית (מומלץ להכין בכרטיסיות)

1. חבר מבקש ממני לחתום ערבות בבנק להלוואה שהוא לוקח לפתיחת עסק חדש. אני חושש שהוא מתלהב מאד אך לא ריאלי והעסק יפול, האם אחתום על ערבות ?

2. ראיתי ברחוב/בבית הספר ילדים מתעללים בילדה קטנה. האם אני מערב מבוגרים או רשויות חוק ? וכאשר מדובר באחותו הקטנה של החבר שלי כיצד אנהג הפעם ?

3. שמעתי צעקות מחרידות מדירת השכנים וקולות חפצים מתנפצים, אני חושש להיכנס מה אעשה?

4. נדמה לי שחברי מסתבך במעשים מפוקפקים ניסיתי לשכנע ולהרחיק ולא הצלחתי, האם אני חייב להמשיך לפעול למרות שהוא מאוד כועס על התערבותי?

 


תגיות: חברות, ערבות הדדית, אדם בחברה, אחריות