מותחן פעולה בכיכובו של ברוס וויליס.

ג'ק מוסלי (וויליס), הוא בלש שרוף שמוטלת עליו משימה שנראית קלה על מידותיו אך מתגלה כקשה במיוחד. עליו ללוות אסיר מבית הכלא אל בית המשפט שנמצא במרחק של 16 רחובות משם. 
בדרך הוא לומד שהאסיר עומד למסור עדות נגד חבריו ליחידה וכל שוטרי ניו יורק מעוניינים בחיסולו. מוסלי חייב לבחור בין הנאמנות שלו לחבריו לבין תפקידו לשמור על העד.

 

[ניתן לקיים דיון על הסרט:

איזה שינוי חל בשוטר?

מה הביא אותו לכך?

האם אתה זוכר משפט מפתח מהסרט? (ניתן לבקש זאת לפני הצפייה)]

 

מה המשותף בין המקורות שלמדנו לסרט שראינו?

' />
תיכון
יסודי
גני ילדים
חומרי הוראה > תיכון > מחשבת ישראל > האמונה בתיקון

האמונה בתיקון

איתן אשכנזי
הדפסה
מקצוע: מחשבת ישראל
נושא: אני עצמי, צמיחה

קטע פתיחה:

 

"הילד יושב כבר שעה ובונה מגדל מקוביות. הוא מניח בזהירות קובייה על קובייה, וסוף-סוף מצליח לבנות מגדל לתפארת. זורח מאושר הוא קורא להוריו ומראה להם את מעשה ידיו. ואז, מגיח האח הקטן ובמכה אחת ממוטט את כל המגדל. כמה קשה לבנות, וכמה קל להרוס.

 

אלפי פועלים עמלו שנים על בניית מגדלי התאומים במנהטן. בבניית המגדלים הושקעו קרוב למיליארד דולר. אט-אט התרוממה עוד קומה ועוד קומה, עד שהושלם המפעל שנהפך לאחד מסמלי קו הרקיע של העיר ניו-יורק. פחות משעה נדרשה כדי ששני המגדלים האדירים ייהפכו לערימת אבק ואפר. כמה קשה לבנות, וכמה קל להרוס...

 

כשלושים שנה ארכה בניית יישובי חבל עזה. איזו התרגשות הייתה כשהצליחו להקים עוד בית ועוד שכונה. באיזו שמחה חגגו את בנייתו של בית-כנסת או את חנוכת הבית של ישיבה ותלמוד-תורה. כל קידוח של יסוד בקרקע נתן את התחושה שבכך נקבעות עובדות שאיש לא יוכל להזיזן. אולם בתוך שבוע ימים בלבד נהרס חבל-הארץ הפורח והיה לעיי-חורבות. כמה קשה לבנות, וכמה קל להרוס." (הרב מנחם ברוד)

 

  • דיון קצר עם התלמידים:

מה דעתכם?

האם זה נכון?

האם  בכל תחום בחיים זה נכון? האם יש תחומים שזה אחרת?

איך יתכן שהעולם קיים ומתפתח אם כח ההרס גדול מכח הבניה?

 

 

  • למד את שני המקורות הבאים, מה האמירה המשותפת לשניהם?

 

זוהר כרך א (בראשית) פרשת חיי שרה דף קכט עמוד א  (צריך לתרגם)

זכאין אינון מאריהון דתשובה דהא בשעתא חדא ביומא חדא ברגע חדא קריבין לגבי קודשא בריך הוא מה דלא הוה הכי אפילו לצדיקים גמורים דאתקריבו גבי קודשא בריך הוא בכמה שנין, אברהם לא עאל באינון יומין עלאין עד דהוה סיב כמה דאתמר, וכן דוד דכתיב (מלכים א' א') והמלך דוד זקן בא בימים, אבל מאריה דתשובה מיד עאל ואתדבק ביה בקודשא בריך הוא, ר' יוסי אמר תנינן אתר דמאריהון דתשובה קיימי ביה בההוא עלמא צדיקים גמורים לית לון רשו לקיימא ביה בגין דאינון קריבין למלכא יתיר מכלהו ואינון משכי עלייהו ברעותא דלבא יתיר ובחילא סגיא לאתקרבא למלכ'

[תרגום חופשי: זכאים הם בעלי התשובה שהרי בשעה אחת ביום אחד ברגע אחד מתקרבים אל הקב"ה, מה שלא כך אפילו אצל צדיקים גמורים שמתקרבים לקב"ה בכמה שנים, אברהם לא נכנס באותם ימים עליונים עד שהיה זקן כמו שנאמר, וכן דוד שכתוב והמלך דוד זקן בא בימים, אבל בעל התשובה מיד נכנס ונדבק בקב"ה, ר' יוסי אמר שנינו מקום שבעלי תשובה עומדים באותו עולם צדיקים גמורים אין להם רשות לעמוד בו, בגלל שהם מתקרבים למלך יותר מכלם והם מושכים עליהם ברצון הלב יותר, ובכח רב להתקרב למלך]

תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף יז עמוד א

 

אמרו עליו על ר"א בן דורדיא, שלא הניח זונה אחת בעולם שלא בא עליה. פעם אחת שמע שיש זונה אחת בכרכי הים והיתה נוטלת כיס דינרין בשכרה, נטל כיס דינרין והלך ועבר עליה שבעה נהרות. בשעת הרגל דבר הפיחה, אמרה: כשם שהפיחה זו אינה חוזרת למקומה, כך אלעזר בן דורדיא אין מקבלין אותו בתשובה. הלך וישב בין שני הרים וגבעות, אמר: הרים וגבעות בקשו עלי רחמים, אמרו לו: עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו, שנאמר: +ישעיהו נד+ כי ההרים ימושו והגבעות תמוטינה. אמר: שמים וארץ בקשו עלי רחמים, אמרו: עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו, שנאמר: +ישעיהו נא+ כי שמים כעשן נמלחו והארץ כבגד תבלה. אמר: חמה ולבנה בקשו עלי רחמים, אמרו לו: עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו, שנאמר: +ישעיהו כד+ וחפרה הלבנה ובושה החמה. אמר: כוכבים ומזלות בקשו עלי רחמים, אמרו לו: עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו, שנאמר: +ישעיהו לד+ ונמקו כל צבא השמים. אמר: אין הדבר תלוי אלא בי, הניח ראשו בין ברכיו וגעה בבכיה עד שיצתה נשמתו. יצתה בת קול ואמרה: ר"א בן דורדיא מזומן לחיי העולם הבא. [והא הכא בעבירה הוה ומית!] התם נמי, כיון דאביק בה טובא כמינות דמיא. בכה רבי ואמר: יש קונה עולמו בכמה שנים, ויש קונה עולמו בשעה אחת. ואמר רבי: לא דיין לבעלי תשובה שמקבלין אותן, אלא שקורין אותן רבי.

 

 

  • כעת בא נראה האם מלבד המסר החינוכי החשוב שבמקורות הקודמים יש משמעות הלכתית למה שלמדנו:

 

תלמוד בבלי מסכת קידושין דף מט עמוד ב

"על מנת שאני צדיק, אפילו רשע גמור - מקודשת, שמא הרהר תשובה בדעתו. "

 

א.אדם רשע שקידש אישה ואמר: "הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור" האם האשה מקודשת? מדוע?

ב.לפי דברי המשנה מה כוחו של הרהור תשובה?

 

משנה מסכת יומא פרק ח משנה ט (המשנה האחרונה במסכת)

 

האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב אין מספיקין בידו לעשות תשובה אחטא ויום הכפורים מכפר אין יום הכפורים מכפר עבירות שבין אדם למקום יום הכפורים מכפר עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכפורים מכפר עד שירצה חברו את זו דרש רבי אלעזר בן עזריה (ויקרא ט"ז) מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו עבירות שבין אדם למקום יום הכפורים מכפר עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכפורים מכפר עד שירצה את חברו. אמר רבי עקיבא אשריכם ישראל לפני מי אתם מיטהרין מי מטהר אתכם אביכם שבשמים שנאמר (יחזקאל ל"ו) וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם ואומר (ירמיה י"ד) מקוה ישראל מה מקוה מטהר את הטמאים אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל:

 

  • ודאי טבלת פעם במעין או במקוה, נסה להיזכר בתחושה בזמן הטבילה ולאחריה.

כעת נסה להסביר את דברי ר"ע על כך שהקב"ה מטהר את ישראל כשם שהמקוה מטהר את הטמאים.

 

קרא את הפרק הבא בהלכות תשובה לרמב"ם

רמב"ם הלכות תשובה פרק ז

הלכה א

הואיל ורשות כל אדם נתונה לו כמו שבארנו ישתדל אדם לעשות תשובה ולהתודות בפיו מחטאיו ולנעור כפיו מחטאיו כדי שימות והוא בעל תשובה ויזכה לחיי העולם הבא.

 

הלכה ב

לעולם יראה אדם עצמו כאילו הוא נוטה למות ושמא ימות בשעתו ונמצא עומד בחטאו לפיכך ישוב מחטאיו מיד, ולא יאמר כשאזקין אשוב שמא ימות טרם שיזקין, הוא ששלמה אמר בחכמתו בכל עת יהיו בגדיך לבנים.

 

הלכה ג

אל תאמר שאין תשובה אלא מעבירות שיש בהן מעשה כגון זנות וגזל וגניבה, אלא כשם שצריך אדם לשוב מאלו כך הוא צריך לחפש בדעות רעות שיש לו ולשוב מן הכעס ומן האיבה ומן הקנאה ומן ההתול ומרדיפת הממון והכבוד ומרדיפת המאכלות וכיוצא בהן מן הכל צריך לחזור בתשובה, ואלו העונות קשים מאותן שיש בהן מעשה שבזמן שאדם נשקע באלו קשה הוא לפרוש מהם, וכן הוא אומר יעזוב רשע וגו'.

 

הלכה ד

ואל ידמה אדם בעל תשובה שהוא מרוחק ממעלת הצדיקים מפני העונות והחטאות שעשה, אין הדבר כן אלא אהוב ונחמד הוא לפני הבורא כאילו לא חטא מעולם, ולא עוד אלא ששכרו הרבה שהרי טעם טעם החטא ופירש ממנו וכבש יצרו, אמרו חכמים מקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים גמורין יכולין לעמוד בו, כלומר מעלתן גדולה ממעלת אלו שלא חטאו מעולם מפני שהן כובשים יצרם יותר מהם.

 

הלכה ה

כל הנביאים כולן צוו על התשובה ואין ישראל נגאלין אלא בתשובה, וכבר הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן ומיד הן נגאלין שנאמר והיה כי יבאו עליך כל הדברים וגו' ושבת עד ה' אלהיך ושב ה' אלהיך וגו'.

 

הלכה ו

גדולה תשובה שמקרבת את האדם לשכינה שנאמר שובה ישראל עד ה' אלהיך, ונאמר ולא שבתם עדי נאם ה', ונאמר אם תשוב ישראל נאם ה' אלי תשוב, כלומר אם תחזור בתשובה בי תדבק, התשובה מקרבת את הרחוקים, אמש היה זה שנאוי לפני המקום משוקץ ומרוחק ותועבה, והיום הוא אהוב ונחמד קרוב וידיד, וכן אתה מוצא שבלשון שהקב"ה מרחיק החוטאים בה מקרב את השבים בין יחיד בין רבים, שנאמר והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני אל חי, ונאמר ביכניהו ברשעתו כתבו את האיש הזה ערירי גבר לא יצלח בימיו, אם יהיה כניהו בן יהויקים מלך יהודה חותם על יד ימיני וגו', וכיון ששב בגלותו נאמר בזרובבל בנו ביום ההוא נאם ה' צבאות אקחך זרובבל בן שאלתיאל עבדי נאם ה' ושמתיך כחותם.

 

הלכה ז

כמה מעולה מעלת התשובה, אמש היה זה מובדל מה' אלהי ישראל שנאמר עונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלהיכם, צועק ואינו נענה שנאמר כי תרבו תפלה וגו' ועושה מצות וטורפין אותן בפניו שנאמר מי בקש זאת מידכם רמוס חצרי, מי גם בכם ויסגר דלתים וגו', והיום הוא מודבק בשכינה שנאמר ואתם הדבקים בה' אלהיכם, צועק ונענה מיד שנאמר והיה טרם יקראו ואני אענה, ועושה מצות ומקבלין אותן בנחת ושמחה שנאמר כי כבר רצה האלהים את מעשיך, ולא עוד אלא שמתאוים להם שנאמר וערבה לה' מנחת יהודה וירושלם כימי עולם וכשנים קדמוניות.

 

הלכה ח

בעלי תשובה דרכן להיות שפלים וענוים ביותר, אם חרפו אותן הכסילים במעשיהם הראשונים ואמרו להן אמש היית עושה כך וכך ואמש היית אומר כך וכך, אל ירגישו להן אלא שומעין ושמחים ויודעין שזו זכות להם, שכל זמן שהם בושים ממעשיהם שעברו ונכלמים מהן זכותם מרובה ומעלתם מתגדלת, וחטא גמור הוא לומר לבעל תשובה זכור מעשיך הראשונים או להזכירן לפניו כדי לביישו, או להזכיר דברים וענינים הדומין להם כדי להזכירו מה עשה, הכל אסור ומוזהר עליו בכלל הוניית דברים שהזהירה תורה עליה שנאמר ולא תונו איש את עמיתו.

 

 

  • מה מדגיש הרמב"ם בהלכות ד, ה, ו, ז?
  • מדוע לדעתך הוא עושה זאת?
  • צפייה בסרט 16 רחובות (סרט מלא, שעה וחצי)

מותחן פעולה בכיכובו של ברוס וויליס.

ג'ק מוסלי (וויליס), הוא בלש שרוף שמוטלת עליו משימה שנראית קלה על מידותיו אך מתגלה כקשה במיוחד. עליו ללוות אסיר מבית הכלא אל בית המשפט שנמצא במרחק של 16 רחובות משם. 
בדרך הוא לומד שהאסיר עומד למסור עדות נגד חבריו ליחידה וכל שוטרי ניו יורק מעוניינים בחיסולו. מוסלי חייב לבחור בין הנאמנות שלו לחבריו לבין תפקידו לשמור על העד.

 

[ניתן לקיים דיון על הסרט:

איזה שינוי חל בשוטר?

מה הביא אותו לכך?

האם אתה זוכר משפט מפתח מהסרט? (ניתן לבקש זאת לפני הצפייה)]

 

מה המשותף בין המקורות שלמדנו לסרט שראינו?

חדש באתר

ביציאתו מה הוא אומר?
שיעורים לבית הספר התיכון לסוף השנה

מהבלוג שלנו

תבואה משוגעת- מחשבות פדגוגיות
התערוכה 'תבואה משוגעת' היא תערוכה שמבקשת ליצור מרחב חדש של למידה. התערוכה מזמינה את המתבוננים בה למסע לימודי וחוויה של התפעמות וצלילה פנימה תוך חוויה של עושר ומרחב. כמה מחשבות אודות המסע, אל התערוכה ובעקבותיה:
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו והיו חלק
מקהילת אנשי חינוך חולמים ויוצרים